Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2018

Region: ČR
Rok: 2019

Souhrn: Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.

Publikace „Hospitalizovaní v nemocnicích ČR“ patří do řady „Zdravotnická statistika“, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Tato publikace prezentuje data za hospitalizované pacienty v ČR na všech odděleních nemocnic, a to včetně nemocnic fakultních i nemocnic následné péče. Do roku 1997 jsou prezentována data za nemocnice bez zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (dopravy, obrany a spravedlnosti), která do té doby data neposkytovala. Od roku 1998 jsou v tabulkách zahrnuty údaje za zdravotnictví celkem.

Zdroj dat pro tuto publikaci představuje Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), který navazuje na informační systém Hospitalizace provozovaný od roku 1960. Vstupním formulářem je Hlášení hospitalizace. Vyplňování a zpracování hlášení se řídí metodikou Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Správcem NRHOSP i jeho zpracovatelem na celostátní úrovni je ÚZIS ČR.Hospitalizovaní