Stručný přehled činnosti oboru psychiatrie za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K07/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení/pracoviště psychiatrie, ambulantní oddělení/ pracoviště AT, sexuologie, gerontopsychiatrie včetně ambulantních částí nemocnic, zařízení poskytující parciální hospitalizaci (stacionáře), zařízení krizové intervence, pracoviště drogové závislosti a ambulantní pracoviště psychiatrické léčebny. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2019 vyplnilo výkaz A013 celkem 842 (76,8 %) zpravodajských jednotek. Prevalence pacientů oboru psychiatrie vykazuje v čase stoupající tendenci z 464 726 (45 na 1 000 osob v populaci) pacientů v roce 2007 na 637 198 (60 na 1 000 osob) pacientů v roce 2020. Meziročně přibývá průměrně 14 tisíc pacientů tohoto oboru. Zastoupení jednotlivých pohlaví mezi pacienty zůstává v průběhu let konstantní, mezi léčenými převažuje ženské pohlaví, a to v poměru 3:2. Celkový počet ošetření provedených v roce 2020 je 2 849 969, tj. 266 na 1 000 osob v populaci. V 60 % případů se jednalo o vyšetření ženy. V roce 2020 se léčilo s organickými duševními poruchami 71 431 (668 na 100 000 obyvatel) osob. Schizofrenii mělo ve stejném roce 45 830 (428 na 100 000 osob) pacientů, poruchy vyvolané alkoholem 25 278 (236 na 100 000 osob) pacientů a poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami 22 686 (212 na 100 000 osob) pacientů.Souhrnný report