Knihovna a archiv

Mimořádné publikace

Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR

(Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření)

Stran: cca 105 stran
Publikace vyšla v roce: 1994, 1997, 2000, 2004.

Souhrnná zpráva o výsledcích statistického zjišťování v oboru stomatologie v roce 2003 ve srovnání s roky 1994, 1997 a 2000

Počínaje rokem 1994 zařazuje Ministerstvo zdravotnictví ČR monitoring orálního zdraví populace ČR mezi statistická zjišťování v resortu s tříletou periodicitou. Díky porozumění České stomatologické komory a jednotlivých stomatologických zařízení tak bylo v létech 1994, 1997 a 2000 vyšetřeno vždy kolem 90 000 jedinců.
V roce 2003 se uskutečnila čtvrtá etapa šetření a výsledky byly porovnány se zjištěními v předcházejících etapách.
Šetření bylo organizováno Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, zpracování dat, analýzu šetření a komentář k výsledkům provedli pracovníci Výzkumného ústavu stomatologického 1. LF UK Praha a VFN.
Stav orálního zdraví vybraných věkových kategorií populace je vyjádřen souborem standardních ukazatelů kazivosti, stavu chrupu, stavu parodontu a potřeby stomatologické péče. Výsledky čtvrté etapy monitoringu, uskutečněné v roce 2003 jsou porovnávány s výsledky předchozích etap šetření a s cíli programů Zdraví pro všechny do roku 2000 a Zdraví 21.

Elektronizace zdravotnictví

S pojmem elektronizace či digitalizace se setkáváme v současné době na každém kroku. Nejinak je tomu ve zdravotnictví. S čím jsme se ve zdravotnictví naopak doposud nesetkali a co chybí právě v oblasti zdravotnictví, je právní norma elektronizace zdravotnictví a její nosné principy systémově ukotvené v českém právním řádu. Chyběla právní norma, která by obsahovala systémové ucelené právní zakotvení zavádění nových technologií v oblasti elektronizace v resortu zdravotnictví, základní infrastruktura elektronizace zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti subjektů v systému elektronického zdravotnictví a definice s tím souvisejících pojmů, standardů komunikace, pravidel sdílení či předávání zdravotnické dokumentace.

GDPR ve zdravotnictví

Zdravotnictví je oblast, kde se dennodenně pracuje s množstvím osobních údajů citlivého charakteru. Je proto důležité zajistit, aby tyto údaje byly chráněny a jejich zpracování od 25. 5. 2018 probíhalo v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) neboli GDPR. Abychom Vám pomohli zorientovat se v nové právní úpravě, vydali jsme dvě metodiky, které si můžete stáhnout níže.

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

ISBN: 80-7280-637-8
Stran: 35 stran
Publikace vyšla v roce 2006.

Publikace je určena pro lékaře, kteří vyplňují údaje o zemřelém na formuláři List o prohlídce mrtvého. Obsahuje informace o tom, proč je tento formulář vyplňován, jak je zpracováván, prezentován a využíván ve zdravotnické statistice a jaké zásady by měly být při jeho vyplňování dodržovány. Součástí publikace je také seznámení s Mezinárodní statistickou klasifikací nemocí a přidružených zdravotních problémů a jejím použitím.

Nerovnosti ve vstřícnosti zdravotnického systému

ISBN: 978-80-7280-706-2
Stran: 16 stran
Publikace vyšla v roce 2007.

(Porovnání výsledků Světového šetření o zdraví za Českou republiku, Slovensko). Publikace vychází ze srovnávací analýzy údajů Světového šetření o zdraví za Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko, která byla publikována pod názvem "Inequalities in Health System Responsivenes. Joint World Health Survey Report Based on Data from Selected Central European Countries." Přináší pohled na fungování zdravotnických systémů z hlediska jejich vstřícnosti a zabývá se nerovnostmi ve vstřícnosti uvnitř sledovaných zdravotnických systémů. Výsledky dokumentují rozdíly v očekáváních lidí charakterizované důležitostí přikládanou jednotlivým oblastem vstřícnosti a subjektivním vnímáním vstřícnosti. Dále je prezentován přehled výsledků o spokojenosti občanů s fungováním zdravotnického systému a hodnocení jednotlivých oblastí vstřícnosti.

Pohledy na zdravotnictví v České republice

ISBN:
Stran: 36 stran
Publikace vyšla v roce 2001.

Pohledy na zdravotnictví poskytují základní přehled o zdraví obyvatel dané země a o hlavních faktorech, které se k němu vztahují. Kde je to možné, používá se i mezinárodního srovnání jako jednoho z prostředků pro posouzení silných a slabých stránek dané země a pro celkové posouzení dosud dosažených úspěchů a možností dalšího zlepšení.

Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v EU a ČR

ISBN: 80-7280-314-X
Stran: 64 stran
Publikace vyšla v roce 2004.

Publikace obsahuje porovnání České republiky a patnácti zemí EU (před rozšířením) ve vybraných ukazatelích, týkajících se převážně zdravotního stavu. Jako zdroj informací byly použity publikace Eurostatu "Health in Europe" a "Key Data on Health".

Světové šetření o zdraví v České republice

ISBN: 80-7280-419-7
Stran: 95 stran
Publikace vyšla v roce 2004.

Publikace přináší výsledky za Českou republiku z dotazníkového výběrového šetření u dospělé populace organizovaného Světovou zdravotnickou organizací pod názvem Světové šetření o zdraví. Tématicky je zaměřena na popis zdraví a jeho rizikových faktorů (životního stylu a prostředí), na posouzení potřeb, přístupu a využívání zdravotní péče, na celkové hodnocení zdravotnického systému a jeho vstřícnosti, na financování zdravotní péče a vnímání cílů zdravotnictví, a také na individuální i celospolečenské podmínky lidí k životu, které se zdravím souvisejí.

Trendy vývoje zdravotnických dat v SR a ČR

ISBN: 80-7280-635-1
Stran: 140 stran
Publikace vyšla v roce 2006.

Publikace přináší ve čtyřech kapitolách porovnání vývoje zdravotnictví a zdravotního stavu obyvatel České a Slovenské republiky od doby rozdělení tehdejšího Československa. V první kapitole se porovnává demografický vývoj, v druhé kapitole se sledují vybrané ukazatele zdravotního stavu (incidence infekčních nemocí, zhoubných novotvarů, hospitalizace, pracovní neschopnosti). Třetí kapitola se zaobírá sítí zdravotnických zařízení a čtvrtá pracovníky ve zdravotnictví. Tam, kde je to možné, dokumentuje u příslušného ukazatele postavení obou zemí v rámci pětadvaceti zemí EU.

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel ČR zaměřené na zneužívání drog

ISBN: 80-7280-636-X
Stran: 84 stran
Publikace vyšla v roce 2006.

Publikace přináší výsledky dotazníkové studie z roku 2004, která se jmenuje Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog. Průzkum prováděl ÚZIS ČR ve spolupráci se společností INRES – SONES, v. o. s. na celostátním vzorku 3 526 respondentů ve věku od 18 do 64 let. Šetření bylo realizováno na základě Evropského modelového dotazníku EMCDDA, který byl upraven a doplněn dle připomínek pracovní skupiny NMS. Otázky se týkaly jednak sociálně patologických jevů, tedy negativních jevů životního stylu, jako je zneužívání nelegálních drog, pití alkoholu a kouření, ale i celkového zdravotního stavu, tělesného i duševního zdraví. Výsledky jsou uvedeny ve formě textů doplněných tabulkami a grafy.

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)

Stran: cca 273 stran
Publikace vyšla v roce 2011, 2003, 2001, 1998, 1995

Publikace obsahuje výsledky Evropského výběrového šetření o zdraví, které bylo provedeno v České republice v roce 2008 na vzorku 1955 respondentů ve věku 15 a více let. Výsledky vychází ze zpracování dat na národní úrovni, vedle konkrétních údajů (absolutních, relativních) v nejrůznějším členění jsou zde zahrnuty i podrobné analytické texty. Dotazníkové šetření sledovalo informace z několika oblastí: zdravotní stav, využití zdravotní péče a zdravotní determinanty, vše ve vazbě na sociodemografické charakteristiky.

Předcházející výběrová šetření o zdravotním stavu české populace proběla v letech 1993, 1996, 1999 a 2002.

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

ISBN: 978-80-7280-900-4
Stran: 53 stran
Publikace vyšla v roce 2010.

Publikace, vydaná k 50. výročí činnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, popisuje vývoj českého zdravotnictví po roce 1989 z pohledu zdravotnické statistiky. Úvodní kapitola je věnována stručné historii ústavu. V dalších kapitolách je popsán vývoj demografické situace a zdravotního stavu, rozvoj zdravotnických služeb a ekonomika zdravotnictví. Publikace končí přehledem mezinárodní spolupráce ústavu v oblasti zdravotnické statistiky.

Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR

ISBN: 80-7280-432-4
Stran: 60 stran
Publikace vyšla v roce 2005.

Publikace vydaná u příležitosti 45. výročí vzniku Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Publikace se skládá ze dvou částí, z nichž první část ve čtyřech kapitolách popisuje činnost ústavu v průběhu 45 let jeho existence, využití výpočetní techniky a vývoj počtu pracovníků a profesní složení. Významnou součástí je kapitola věnovaná mezinárodní spolupráci, která se začala významně rozvíjet po roce 1990. Druhá část je věnovaná odborným kapitolám - Demografie, Zdravotní stav, Síť zdravotnických zařízení a Financování zdravotnictví a mapuje změny, které zde nastaly v posledních 45 letech.

Zdravotnictví krajů ČR ve statistických údajích 2000

ISBN: 80-7280-021-3
Stran: 100 stran
Publikace vyšla v roce 2000.

Tato publikace mapuje „zdravotnickou“ oblast v letech 1996 až 1998 v územním členění podle nových krajů, které platí od 1.1.2000. Publikace se skládá z kapitol: Demografie, Zdravotní stav, Síť zdravotnických zařízení a Ekonomické ukazatele. Kapitoly obsahují rozbor, tabulky a grafickou část. Jsou zde prezentovány poslední dostupné údaje, tzn. většinou z roku 1998, někde i za rok 1996 (demografie, zdravotní stav, ekonomické ukazatele), kapitola o síti a činnosti zdravotnických zařízení obsahuje údaje z roku 1999. To umožňuje získat přehled o tom, která zdravotnická zařízení a jaké služby existují na území nových krajů.

Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky

ISBN: 80-7280-262-3
Stran: 64 stran
Publikace vyšla v roce 2002.

Publikace je příspěvkem k "genderovému" pohledu na zdravotní stav obyvatelstva i k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, pokud jde o odstraňování rozdílů mezi skupinami obyvatelstva. Údaje jsou čerpány jednak z rutinních statistik, a jednak z výběrových populačních šetření, ze kterých jsou zjišťovány i charakteristiky životního stylu, které zdravotní stav ovlivňují. Vedle textové části, která je doplněna množstvím grafů, obsahuje publikace řadu tabulek, které dokumentují rozdíly u sledovaných ukazatelů u mužů a žen.