Knihovna a archiv

Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR

(Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření)

Stran: cca 105 stran
Publikace vyšla v roce: 1994, 1997, 2000, 2004.

Souhrnná zpráva o výsledcích statistického zjišťování v oboru stomatologie v roce 2003 ve srovnání s roky 1994, 1997 a 2000

Počínaje rokem 1994 zařazuje Ministerstvo zdravotnictví ČR monitoring orálního zdraví populace ČR mezi statistická zjišťování v resortu s tříletou periodicitou. Díky porozumění České stomatologické komory a jednotlivých stomatologických zařízení tak bylo v létech 1994, 1997 a 2000 vyšetřeno vždy kolem 90 000 jedinců.
V roce 2003 se uskutečnila čtvrtá etapa šetření a výsledky byly porovnány se zjištěními v předcházejících etapách.
Šetření bylo organizováno Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, zpracování dat, analýzu šetření a komentář k výsledkům provedli pracovníci Výzkumného ústavu stomatologického 1. LF UK Praha a VFN.
Stav orálního zdraví vybraných věkových kategorií populace je vyjádřen souborem standardních ukazatelů kazivosti, stavu chrupu, stavu parodontu a potřeby stomatologické péče. Výsledky čtvrté etapy monitoringu, uskutečněné v roce 2003 jsou porovnávány s výsledky předchozích etap šetření a s cíli programů Zdraví pro všechny do roku 2000 a Zdraví 21.

Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR 2003

Analýza orálního zdraví u vybraných věkových skupin obyvatel ČR 2000

Analýza orálního zdraví u vybraných věkových skupin obyvatel ČR 1997

Analysa výsledků statistického zjišťování pro obor stomatologie v roce 1994; analýza orálního zdraví

Mimořádné publikace | Monitoring orálního zdraví populace ČR | Stomatologie