Knihovna a archiv

Klasifikace

Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků

Projekt „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Předpokladem pro naplnění základního požadavku týkajícího se zajištění efektivního a transparentního systému pro oblast veřejného zdravotního pojištění a zavedení kontrolovatelného systému hospodaření s veřejnými prostředky bylo vytvoření patřičné kategorizace zdravotnických prostředků (ZP) reflektující zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“) a související nařízení vlády.

Vzhledem k široké definici ZP z pohledu výše uvedeného legislativního nařízení došlo v rámci projektu k vyčlenění dvou samostatných oblastí, a sice oblasti ZP charakteru přístrojové techniky (ZT) a zdravotnického materiálu (ZM). Do příslušných kategorizací byly s ohledem na reálnou praxi zařazeny i takové prostředky, které nejsou dle zákona o zdravotnických prostředcích vymezeny.

Cílem kategorizace ZT bylo vytvoření metodiky pro aktivní a dynamickou kategorizaci a oceňování ZT, přičemž hlavním požadavkem byla pružná reakce na technický vývoj a změny na trhu. V současné verzi 1, kategorizační (=klasifikační) systém umožňuje objektivně nastavit vstupní technické parametry pro následné oceňování přístrojů. Pro vytvořené skupiny ZT byla doporučena sada minimálních technických parametrů.

Kategorizace ZM byla realizována za účelem možnosti porovnání a nastavení ekonomicky nejméně náročných variant u předem definovaných skupin materiálu. Zvolené skupiny obsahují výčet alternativních prostředků vykazujících shodný terapeutický efekt pro pacienta, tzn. jsou terapeuticky zaměnitelné s definovaným standardem. V rámci oblasti ZM byla pilotně v první fázi kategorizována pouze skupina ZP pro srdeční stimulaci.

Oblast Zdravotnické techniky (ZT):

S ohledem na dlouhodobou metodickou podporu, rozvoj, aktualizaci a revizi systému kategorizace, bylo třeba tento podrobit recenznímu řízení probíhající v období 1. 6. 2017 až 30. 6. 2017. Pro potřeby recenzního řízení byli uvažováni zástupci odborných společností ČLS JEP s ohledem na obsahovou náplň zásadních oddílů kategorizačního stromu. Výsledkem bylo posouzení správnosti zohledněných parametrů kategorizačního stromu a kritické zhodnocení doporučených postupů, pokrývající celý životní cyklus vytvořené kategorizace.

Obdržené připomínky byly konzultovány s tvůrci kategorizačního stromu, vysvětleny a následně zapracovány do verze 1.2 kategorizačního stromu ZT a verze 1.02 související metodiky.

Předchozí verze kategorizačního stromu a metodiky

Oblast Zdravotnického materiálu (ZM):

Připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail: kzp@uzis.cz.

Související odkazy:

Přednášky o Klasifikaci zdravotnické techniky

Problémy a přístupy Klasifikace zdravotnické techniky se za konferenci KlasifiKon zabýval ve své přednášce prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI. Konference KlasifiKon 2017, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům, se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Poslechnete si záznam přednášky. 

MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností. Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vznikla druhá aktualizovaná verze českého vydání MKN-10, v roce 2016 pak vydala zatím poslední vydání, ze kterého vychází i aktualizovaná verze překladu MKN-10 pro rok 2022.

Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.

Knižní vydání MKN-10, aktualizované k 1. 1. 2018, objednávky

Pro publikaci MKN-10 jsou v knižní podobě k dispozici svazky Tabelární část a Instrukční příručka. Náklady svazku Abecední seznam byly vyčerpány a nebudou nadále realizovány v tištěné podobě.

Rozdíl tištěné Tabelární části oproti aktualizovanému vydání je řešen vloženým rozdílovým lístkem pro roky 2020-2023 (pdf soubor, 490 kB). 

Objednávky na tištěnou Tabelární část a Instrukční příručku zasílejte na adresu mkn@uzis.cz. Do objednávky uveďte adresu doručení, v jakém počtu a které svazky objednáváte. Cena za jeden svazek činí 150 Kč. K ceně bude podle počtu publikací připočítáno poštovné. Balné činí paušálně 50 Kč na jeden balík. Zásilky distribuujeme prostřednictvím služeb České pošty. Platba je realizována na základě faktury zasílané s publikacemi.

MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii

Stran: cca 293 stran
Publikace vyšla v roce 2004 (3. vydání), 1994 (2. vydání), 1978 (1. vydání).

Publikace je překladem International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition (anglický originál z roku 2000) a představuje nově upravený systém kódů a termínů používaných pro kódování místa (topografie) a histologického obrazu (morfologie) nádorů. Stabilizuje taxonomii nádorů na podkladě jejich histopatologických a biologických charakteristik a současně napomáhá standardizaci nomenklatury. Publikace vychází z druhého vydání MKN-O. Topografická část tohoto třetího vydání, odvozená od II. kapitoly MKN-10, je převážně stejná jako ve druhém vydání. Stejně tak kódy pro biologické chování a grading nebyly zásadně změněny. Naopak morfologická část třetího vydání MKN-O byla revidována. Změny se týkají především úseku ne-Hodgkinových lymfomů, leukémií a biologického chování některých nádorů. Podrobněji jsou zde popsána pravidla pro správné kódování.

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů

Publikace vyšla v roce 2018 (8. vydání), 2011 (7. vydání), 2004 (6. vydání), 2000 (5. vydání), 1994 (4. vydání), 1980 (3. vydání)

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně.

 

 Seznam drobných chyb v tištěném vydání TNM-8 z března 2018 a dotisku z listopadu 2018

 Opravný lístek k vlepení do brožury – str. 118 podkapitola „Pankreas“


WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)

Dotazník WHODAS 2.0 vznikl ve spolupráci Světové zdravotnické organizace (WHO) a následujících organizací v USA: Národního úřadu duševního zdraví (NIMH), Národního úřadu pro zneužívání alkoholu (NIAAA) a Národního úřadu pro zneužívání drog (NIDA). Projekt měl název WHO/NIH Joint Project on Assessment and Classification of Disablement.

WHODAS 2.0 byl vyvinut pro použití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - MKF (v originále ICF) v praxi.

Nástroj obsahuje následující domény: porozumění a komunikace; mobilita; sebeobsluha; vztahy s lidmi; životní aktivity (domácnost, práce, škola); účast (participace) ve společnosti.

Je k dispozici řada verzí dotazníku WHODAS 2.0. Jde jednak o verzi k použití odborným testujícím, o verzi k použití osobami blízkými a o verzi k použití samotným respondentem. Jsou rovněž dostupné dotazníky různých rozsahů: 12, 24 a 36 otázek.

Do českého jazyka byly přeloženy:

  • verze s 36 otázkami pro odborného testujícího (upravená verze z 29. 8. 2018)
  • verze s 36 otázkami pro samostatné vyplnění (verze z 29. 8. 2018)

Tyto verze poskytují maximum údajů o respondentovi. Pro vyhodnocení obou verzí je možné použít níže zveřejněné Scoring Templates pro jednoduché nebo komplexní skórování.

Ve spolupráci s FBMI ČVUT byla vytvořena také interaktivní webová verze formuláře WHODAS 2.0 pro odborného testujícího s automatickým výpočtem skóre dostupná na adrese http://www.uzis.cz/cz/whodas/OT36/index.html.  

 

V případě dotazů kontaktujte, prosím, hlavní autorku českého překladu:

as. MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Albertov 7, 128 08 Praha 2
Email: petra.sladkova@vfn.cz
Tel: 224 968 475

V případě nalezených chyb nebo problémů s použitím souborů nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy mkf@uzis.cz

Český překlad WHODAS 2.0 vznikl s podporou projektu Measuring health and disability in Europe: supporting policy development (MHADIE SP24-CT-2004-513708).

Odkazy:

Přílohy: