Knihovna a archiv

Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků

Projekt „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Předpokladem pro naplnění základního požadavku týkajícího se zajištění efektivního a transparentního systému pro oblast veřejného zdravotního pojištění a zavedení kontrolovatelného systému hospodaření s veřejnými prostředky bylo vytvoření patřičné kategorizace zdravotnických prostředků (ZP) reflektující zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“) a související nařízení vlády.

Vzhledem k široké definici ZP z pohledu výše uvedeného legislativního nařízení došlo v rámci projektu k vyčlenění dvou samostatných oblastí, a sice oblasti ZP charakteru přístrojové techniky (ZT) a zdravotnického materiálu (ZM). Do příslušných kategorizací byly s ohledem na reálnou praxi zařazeny i takové prostředky, které nejsou dle zákona o zdravotnických prostředcích vymezeny.

Cílem kategorizace ZT bylo vytvoření metodiky pro aktivní a dynamickou kategorizaci a oceňování ZT, přičemž hlavním požadavkem byla pružná reakce na technický vývoj a změny na trhu. V současné verzi 1, kategorizační (=klasifikační) systém umožňuje objektivně nastavit vstupní technické parametry pro následné oceňování přístrojů. Pro vytvořené skupiny ZT byla doporučena sada minimálních technických parametrů.

Kategorizace ZM byla realizována za účelem možnosti porovnání a nastavení ekonomicky nejméně náročných variant u předem definovaných skupin materiálu. Zvolené skupiny obsahují výčet alternativních prostředků vykazujících shodný terapeutický efekt pro pacienta, tzn. jsou terapeuticky zaměnitelné s definovaným standardem. V rámci oblasti ZM byla pilotně v první fázi kategorizována pouze skupina ZP pro srdeční stimulaci.

Oblast Zdravotnické techniky (ZT):

S ohledem na dlouhodobou metodickou podporu, rozvoj, aktualizaci a revizi systému kategorizace, bylo třeba tento podrobit recenznímu řízení probíhající v období 1. 6. 2017 až 30. 6. 2017. Pro potřeby recenzního řízení byli uvažováni zástupci odborných společností ČLS JEP s ohledem na obsahovou náplň zásadních oddílů kategorizačního stromu. Výsledkem bylo posouzení správnosti zohledněných parametrů kategorizačního stromu a kritické zhodnocení doporučených postupů, pokrývající celý životní cyklus vytvořené kategorizace.

Obdržené připomínky byly konzultovány s tvůrci kategorizačního stromu, vysvětleny a následně zapracovány do verze 1.2 kategorizačního stromu ZT a verze 1.02 související metodiky.

Předchozí verze kategorizačního stromu a metodiky

Oblast Zdravotnického materiálu (ZM):

Připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail: kzp@uzis.cz.

Související odkazy:

Přednášky o Klasifikaci zdravotnické techniky

Problémy a přístupy Klasifikace zdravotnické techniky se za konferenci KlasifiKon zabýval ve své přednášce prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI. Konference KlasifiKon 2017, která byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům, se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Poslechnete si záznam přednášky. 

Klasifikace