Hlavní

Projekt – NZIS

 

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Partner projektu:  Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na metodický rozvoj registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), zvýšení jejich informační kapacity a hodnoty, a dále na vývoj nezbytných podpůrných SW aplikací a komponent. Rovněž zásadně přispěje k efektivnějšímu sběru dat, lepší utilizaci informací státní správou a celkovému rozvoji systému resortních registrů NZIS.

Realizace projektu:  od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2019

Předpokládaný rozpočet:  74,1 mil. Kč

Web projektu:  http://rozvojnzis.uzis.cz/

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu státní správy prostřednictvím využití dat z registrů NZIS. Cíl projektu bude realizován nově ustaveným interním týmem odborníků, kteří vytvoří jádro interní kapacity resortu Ministerstva zdravotnictví pro tento typ činnosti a budou nositelem dlouhodobé udržitelnosti výstupů a výsledků projektu.

Dílčími cíli bude:

 • vybudování interního týmu specialistů, kteří zajistí realizaci a udržitelnost projektu;
 • vytvoření nových a modernizace stávajících metodických dokumentů, které pokrývají hlášení údajů do všech registrů NZIS a zavedení jasných postupů pro vyplňování dat v NZIS;
 • vybudování analytického reportingu z NZIS, poskytovaného dle potřeb jednotlivých segmentů cílové skupiny, čímž vznikne optimalizovaná a standardizovaná informační platforma pro cílové skupiny;
 • vybudování datového úložiště dat plátců zdravotní péče, které umožní přijímat data od zdravotních pojišťoven;
 • vytvoření nových nebo inovace stávajících metodických postupů a validačních kontrol a jejich zahrnutí do datových standardů relevantních registrů NZIS, čímž dojde k zavedení automatizovaného elektronického sběru dat a zvýšení počtu zpravodajských jednotek;
 • systematické informování a cílené vzdělávání jednotlivých segmentů cílové skupiny v oblasti užití dat a analytického reportingu NZIS.

Klíčové aktivity:

KA1. ODBORNÉ PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ

V rámci klíčové aktivity č. 1 bude vybudován odborný realizační tým, složený z pracovníků s odbornostmi zajišťujícími kapacity pro samostatný rozvoj NZIS. Jádro týmu budou tvořit stávající zaměstnanci ÚZIS, doplněni budou o nové pracovníky s příslušnou odborností. Dále bude tým doplněn o externí pracovníky v úzké vazbě na již existující univerzitní týmy v ČR a bude rozvíjet návaznou spolupráci.

KA2. TVORBA METODIK

Dojde k tvorbě metodických dokumentů, standardizujících a sjednocujících postupy pro hlášení dat do NZIS. Půjde zejména o inovované metodické dokumenty, které budou shrnovat zadávání a interpretaci údajů v registrech NZIS a které přinesou uživatelům jasný návod jak data do registru hlásit a výsledné parametry interpretovat.

KA3. ANALYTICKÝ REPORTING

V rámci této aktivity dojde k návrhu a vytvoření nástrojů pro webový analytický reporting pro cílové skupiny. Jedná se o reporting ,,interní“, sloužící zejména pro vnitřní potřeby ÚZIS a MZ ČR, a o reporting ,,veřejný“, který bude specificky přizpůsobený pro dané cílové skupiny a bude navázán na Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb.

KA4. VAZBY A DATOVÉ STANDARDY

Cílem je revize a úprava kontrolních vazeb a datových standardů registrů NZIS a vazba na Datový standard MZ (DASTA). Pro každý registr budou revidovány kontrolní vazby mezi zadávanými položkami, budou dopracovány datové standardy registrů NZIS včetně číselníků a odpovídající dokumentace. Dojde také k návrhu postupů pro testování a hodnocení nemocničních informačních systémů ve smyslu kompatibility s datovými standardy NZIS.

KA5. APLIKACE A ČÍSELNÍKY

V rámci aktivity bude vytvořen návrh a implementace podpůrných aplikací (aplikace pro správu číselníků, aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur), jejich průběžný update a provoz. Tato aplikace bude udržovat i specializované číselníky typu MKN10 a číselníky vytvářené v rámci synergického projektu DRG restart.

KA6. DATOVÉ ROZHRANÍ A ÚLOŽIŠTĚ

Cílem je navrhnout a vybudovat datové zázemí a úložiště, které umožní přijímat data od zdravotních pojišťoven, přičemž výstupy z této aktivity se s vysokou pravděpodobností (vázanou na legislativní proces) stanou základním kamenem nového Národního registru hrazených zdravotních služeb. Aktivita je vysoce synergická s aktivitami projektu DRG Restart.

KA7. EDUKACE CÍLOVÉ SKUPINY

Vzdělávání a edukace bude realizována převážně formou pracovních setkání/seminářů se zaměstnanci jednotlivých subjektů cílové skupiny. Další komunikační cestou bude využití konferencí a seminářů, kterých se zástupci cílové skupiny zúčastní. Osoby budou proškoleny v užívání aplikace analytického reportingu a budou podrobně seznámeny s obsahem jednotlivých možných reportů.

KA8. ŘÍZENÍ A PUBLICITA

Cílem aktivity je zajistit zdárné řízení, administraci a projektu publicitu dle pravidel programu. Vlastní koordinaci a administraci projektu zajistí pracovníci projektové kanceláře. Na směřování projektu a řádnou administraci dále dohlédne Řídící výbor projektu, složený ze zástupců MZ ČR, MPSV ČR, MV ČR a řešitelů projektu (ÚZIS ČR).

KA9. SEBE-EVALUACE PROJEKTU

Jedná se o povinnou aktivitu projektu, která prověří jak nastavení jednotlivých postupů a řídících procesů projektu jako takového, tak i kvalitu doposud vzniklých výstupů projektu, včetně jejich objektivní funkčnosti a vlivu na řešení globálního cíle projektu.

Metodické výstupy projektu:

Inovované metodické dokumenty ke každému registru NZIS:

 • Národní registr poskytovatelů zdravotnických služeb;
 • Národní onkologický registr;
 • Národní registr hospitalizovaných;
 • List o prohlídce zemřelého;
 • Národní registr rodiček;
 • Národní registr novorozenců;
 • Národní registr vrozených vad;
 • Národní registr potratů;
 • Národní registr asistované reprodukce;
 • Národní registr kardiovaskulárních intervencí;
 • Národní registr kloubních náhrad;
 • Národní registr léčby uživatelů drog;
 • Národní registr úrazů;
 • Národní kardiochirurgický registr.