HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)Metodika vyplnění a předání LPZ

Místa určení částí LPZ

Podle novely vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého se list o prohlídce zemřelého  člení na 2 hlavní části - část A a část B.

 • část A je určena pro ÚZIS ČR
 • část  B1 je určena pro matriční úřad,
 • část B2 je určena pro osobu zajišťující pohřbení,
 • část B3 je určena pro pohřební službu.

Schéma předávání informací na Listu o prohlídce zemřelého podle  novely vyhlášky 297/2012 Sb.

Postup předávání jednotlivých částí se liší v závislosti na tom, zda je či není navržena pitva.

 • Pitva není navržena:

  • část A se předává ÚZIS ČR (nejpozději do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého); kopie této části se ukládá do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, jehož lékař provedl prohlídku těla zemřelého,
  • část B, a to
   • část B1 se předává matričnímu úřadu
   • část B2 se předává osobě zajišťující pohřbení
   • část B3 se předává provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení

Schéma předávání informací na Listu o prohlídce zemřelého  - pitva není navržena

 • Pitva je navržena nebo je povinná ze zákona

  • Prohlížející lékař vyplní část A tiskopisu, List 1  a dále část  B1, B2 (list1) a B3 (list 1).

  • Prohlížející lékař předá části následovně

   • část A, list 1 - poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva
   • část B1 (určená pro matriku) - poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva
   • část B2, list 1 -  osobě zajišťující pohřbení
   • část B3, list 1 -  provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení
  • Pitvající lékař vyplní jemu příslušné části, tedy část A, List 2, část B2, list 2, část B3, list 2 a předá listy následujícím způsobem:

   • část A, list 1 a list 2  ÚZIS ČR
   • část B1  matrice
   • část B2, list 2 osobě zajišťující pohřbení
   • část B3, list 2 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení

Předání části B1 matrice: Matrice předává LPZ vždy pitvající lékař. V případě, že se jedná o tištěný tiskopis, je část B1 určenou pro matriku před odesláním tiskopisu nutné doplnit datem provedení pitvy a  označit razítkem, identifikací a podpisem pitvajícího lékaře ve volném prostoru na tiskopise.

Schéma předávání informací na Listu o prohlídce zemřelého  - pitva je navržena