HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)

Změny LPZ k 1.1.2016

Tato sekce popisuje hlavní změny, k nimž dochází v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, platné k 1.1.2016 v systému sběru a zpracování dat z LPZ od 1.1.2016:

Vyhláška a vzhled formuláře

 • Od 1.1.2016 vchází v platnost nové znění vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, kde se mění zejména označení částí LPZ a míst jejich určení, včetně vzoru formuláře a uspořádání položek na něm.
 • Nový vzhled a uspořádání formuláře usnadňuje práci s formulářem v terénu a přenechává vyplnění některých položek matrice
 • List se nyní člení na :
  • Část A určená pro ÚZIS a kopie pro poskytovatele zdravotních služeb, rozlišuje se List 1 (prohlídka) a List 2 (pitva).
  • Část B1 určená pro matriku
  • Část B2 určená pro osobu zajišťující pohřbení, rozlišuje se List 1 (prohlídka) a List 2 (pitva).
  • Část B3 určená pro pohřební službu zajišťující převoz těla zemřelého, rozlišuje se List 1 (prohlídka) a List 2 (pitva).

Způsob předávání formuláře

 • Nový způsob předávání formuláře je veden snahou o maximální elektronizaci předávání dat na všech úrovních. V současné době je elektronicky předáváno jen asi 10 % všech LPZ, což klade značné nároky na zpracování dat. ÚZIS bude s podporou resortu usilovat o co nejrychlejší elektronizaci sběru LPZ.
 • Pro tento účel slouží elektronická šablona formuláře umožňující pořízení LPZ v elektronické podobě a předání dat LPZ na místo určení. Tato šablona odpovídá nové podobě formuláře a nově umožňuje předání části B1 matrice v elektronické podobě ve formátu PDF dokumentu podepsaného uznávaným elektronickým podpisem lékaře, který prohlídku těla zemřelého provedl
 • Předávání dat na ÚZIS ČR elektronickou cestou je možné také formou datových dávek z informačních systémů zdravotnických zařízení odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace. Úpravy provedené v rámci novely vyhlášky č. 297/2012 Sb. nemění již existující datové rozhraní pro předání dat LPZ elektronickou cestou.
 • Předání dat LPZ na ÚZIS ČR elektronickou cestou (datovou dávkou z IS nebo pomocí formuláře 602) vyžaduje registraci do webové aplikace. Poskytovatelé, kteří nejsou registrováni ve stávajícím IS LPZ mohou žádat o získání přístupů do webové aplikace, aby mohli odevzdávat hlášení elektronicky. Postup pro registraci naleznete zde.

Prosíme tímto poskytovatele zdravotních služeb a dodavatele informačních systémů o spolupráci a zajištění elektronického předávání dat LPZ. Při implementaci nové podoby LPZ je ÚZIS ČR připraven poskytnout podporu pro poskytovatele zdravotních služeb a dodavatele informačních systému ve zdravotnictví. S metodickými dotazy a pro technickou podporu k elektronickému předávání LPZ se můžete obrátit na e-mailovou adresu lpz@uzis.cz.

Zpracování dat o příčinách smrti

 • Data z LPZ jsou zpracovávána dvěma institucemi. Nový způsob zpracování a zacházení s formulářem pro účely tvorby statistiky příčin smrti je následující:
  • ČSÚ pořizuje data LPZ v rozsahu Obyv 3-12 (hlášení, které na základě LPZ část B1 vyplní matrika) a přebírá data LPZ A z ÚZIS. Provádí spojení dat Obyv 3-12 a LPZ A, vypořádává nejasnosti, kóduje příčiny úmrtí pro statistické účely. Data pro statistiky příčin úmrtí předává ÚZIS.
  • ÚZIS ČR přebírá LPZ A od PZS v elektronické podobě (dávka xml), pořizuje elektronické záznamy LPZ A předaných v listinné podobě, provádí kontrolu údajů, předává data LPZ A do ČSÚ. Přebírá data pro statistiky příčin úmrtí od ČSÚ, vypořádává nejasnosti v datech.
  • Pro vypořádávání nejasností v datech a zajištění metodické správnosti statistik příčin úmrtí vznikne společná pracovní skupina ÚZIS ČR a ČSÚ.
 • Ve srovnání se systémem, který byl aplikován doposud dochází k eliminaci scanování LPZ na straně ÚZIS a jejich předávání ve scanované formě do ČSÚ. V novém systému budou data na ÚZIS ČR přicházet primárně elektronicky, pokud přijde LPZ v listinné podobě, bude v rámci ÚZIS pořízen do elektronické šablony LPZ a předán na ČSÚ s ostatními elektronickými záznamy LPZ.