Rychlé informaceAktuální informace2014

Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2013

Autor: 
Číslo:
 08/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.38 MB)
Souhrn:

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2013. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2013 činily celkové náklady nemocnic 131,3 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 129,4 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly ve sledovaném období hodnoty 13,2 mld. Kč, z toho 1,6 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 17,4 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 5,3 mld. Kč.

Tato aktuální informace představuje předběžné ekonomické údaje nemocnic za období k 31. 12. 2013. Zdrojem prezentovaných dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb, který nemocnice vyplňují bez ohledu na formu hospodaření, zřizovatele, velikost a typ nemocnice. Uvedené údaje jsou zpracovány za nemocnice - celé právnické osoby, tj. včetně existujících začleněných subjektů nemocnic. Za období k 31. 12. 2013 vyplnilo a odevzdalo příslušný statistický výkaz celkem 163 nemocnic - právnických osob. K hodnocení vývoje vybraných ukazatelů bylo použito meziročního srovnání. Porovnávané databáze zpracovaných údajů jsou téměř identické, jelikož zařízení, která nebyla mezi zpravodajskými jednotkami v roce 2012, resp. 2013, neovlivňovala podstatným způsobem sledované ekonomické veličiny.

Celkové náklady nemocnic dosáhly k 31. 12. 2013 výše 131,3 mld. Kč a oproti předchozímu roku zaznamenaly mírný růst o 0,4 %. Největší nákladovou položku nemoc-nic představují osobní náklady, které v roce 2013 s hodnotou 60,8 mld. Kč (tj. 46,3 % z celkových nákladů) zůstaly na úrovni předchozího roku. Dalšími finančně významnými druhy nákladů jsou v nemocnicích náklady na léčiva a náklady na zdravotnické prostředky. Náklady na léčiva meziročně vzrostly o 6 % a k 31. 12. 2013 se na celkových nákladech podílely téměř 14 %. Náklady na zdravotnické prostředky se oproti předchozímu roku nepatrně snížily (o 2 %), na celkových nákladech se podílely 12,8 %. Kromě nárůstu nákladů na energie (+3 %) a dalších nákladů (blíže neurčených) zůstaly ostatní sledované nákladové položky buď na hodnotách minulého roku, nebo poklesly.

Celkové výnosy nemocnic poklesly k 31. 12. 2013 o 1,7 mld. Kč (tj. -1,3 %) na hodnotu 129,4 mld. Kč. Příjmy nemocnic od zdravotních pojišťoven se snížily oproti minulému roku o 2,2 %, v porovnání s rokem 2011 o 1,5 %. Na financování nemocnic se úhrady od zdravotních pojišťoven podílely 81,1 % (v roce 2012 to bylo 81,8 %). Vedle uvedeného druhu jsou součástí výnosů nemocnic další položky, výše jejich podílů v roce 2013 je uvedena v následující tabulce:

Výnosy

mimo zdravotní pojištění

z prodaného zboží

provozní dotace
od zřizovatele

ostatní

2,3 %

6,6 %

1,9 %

8,1 %

Celkově nemocnice vykázaly k 31. 12. 2013 záporný výsledek hospodaření ve výši -1,9 mld. Kč. Kladný hospodářský výsledek zaznamenalo 101 nemocnic (62 %). Ztrátou ukončilo své hospodaření 62 subjektů (38 %), z nich 45 % vykázalo ztrátu do -10 mil. Kč. Se ztrátou nad -290 mil. Kč se potýkala 4 zařízení.

Zastoupení jednotlivých zřizovatelů na celkových nákladech a výnosech se v posledních letech významně nemění. Největší podíl na těchto finančních ukazatelích (49 %) mají státní nemocnice, tj. 19 zařízení v působnosti ministerstva zdravotnictví a 3 subjekty ostatních centrálních orgánů. Následují nemocnice řízené jinou právnickou osobou (37 %), dále krajské nemocnice ve formě příspěvkových organizací (9 %) a městské nemocnice typu příspěvkových organizací (4 %).

Významnou skupinu nemocnic zřizovatele „jiná právnická osoba“ představují obchodní společnosti, které jsou ve vlastnictví krajských úřadů či městských samospráv. K 31. 12. 2013 činily náklady 42 krajských a městských nemocnic - obchodních společ-ností 34,0 mld. Kč a na nákladech „soukromých“ nemocnic se podílely 70 %. Výnosy těchto subjektů se rovnaly hodnotě 32,8 mld. Kč a jejich hospodaření skončilo celkově v záporných číslech (-1,1 mld. Kč).

Kromě výše zmíněných ukazatelů jsou sledovány i pohledávky a závazky nemocnic z obchodního styku. K 31. 12. 2013 činil celkový objem pohledávek z obchodního styku 13,2 mld. Kč a oproti stavu na konci roku 2012 se snížil o 9 %. Rovněž pohledávky po prošlé lhůtě splatnosti se meziročně snížily, a to o 1/5 na hodnotu 1,6 mld. Kč. Jejich podíl na celkových pohledávkách z obchodního styku byl na konci sledovaného roku 12 %, když na konci roku 2012 tvořily 14,1 % a v pololetí 2013 13,6 %. Polovinu nesplacených pohledávek ve lhůtě tvořily pohledávky po splatnosti do 30 dnů.

Z pohledávek po splatnosti připadalo 48 % na pohledávky za zdravotními pojišťovnami, největší část je soustředěna do lhůty 30 dnů po splatnosti.

Celková výše pohledávek z obchodního styku krajských a městských nemocnic - obchodních společností k 31. 12. 2013 byla 3,1 mld. Kč, z toho 11 % představovaly neuhrazené pohledávky po termínu splatnosti.

Hodnota závazků nemocnic z obchodního styku se v porovnání s koncem roku 2012 nepatrně zvýšila (+1 %) na 17,4 mld. Kč. Vyšší nárůst zaznamenaly závazky po lhůtě splatnosti. Meziročně vzrostly o 32 % na 5,3 mld. Kč a na celkových závazcích z obchodního styku se podílely 31 % (postupné zvýšení z 24 % na konci roku 2012 a 29 % v pololetí 2013). Z hlediska struktury největší část (36 %) neuhrazených závazků ve lhůtě byla v termínu do 30 dnů, 29 % bylo ve lhůtě 31–90 dnů a 24 % v termínu 91–180 dnů.

Závazky po splatnosti vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků tvořily 59 % nesplacených závazků, většina (40 %) byla ve lhůtě do 30 dnů.

Objem závazků z obchodního styku krajských a městských nemocnic - formy akciových společností a s.r.o. činil ke konci roku 2013 4,7 mld. Kč, z toho 36 % připadalo na závazky po lhůtě splatnosti.

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek nemocnic k 31. 12. 2013 podle zřizovatele

Nemocnice podle zřizovatele

Počet 1)

Náklady

Výnosy

Hospodářský výsledek

v mil. Kč

 MZ

19

61 590

60 707

-882

 Kraj (příspěvkové organizace)

23

12 313

12 238

-75

 Obec, město (příspěvkové organizace)

17

5 752

5 667

-86

 Jiná právnická osoba, církev

101

48 466

47 630

-836

   z toho krajské, městské obchodní společnosti

42

33 980

32 831

-1 148

 Ostatní centrální orgány

3

3 195

3 196

1

 C e l k e m

163

131 316

129 438

-1 878

1) Odpovídá počtu nemocnic - právnických osob, které odevzdaly statistický výkaz (včetně ukončených zařízení v průběhu sledovaného období)

Rozložení nemocnic podle dosaženého hospodářského výsledku

Nemocnice
s hospodářským výsledkem

Počet

k 31. 12. 2010

k 31. 12. 2011

k 31.12.2012

k 31.12.2013

 

Rezorty celkem

 kladným

110

113

119

101

 záporným

56

54

48

62

 v tom:

 

 

 

 

      do -10 mil. Kč

32

36

23

28

      -10,1 až -50 mil. Kč

20

13

23

21

      více než -50 mil. Kč

4

5

2

13

Struktura nákladů nemocnic podle jednotlivých položek k 31. 12. 2013

Nemocnice
podle zřizovatele

Náklady celkem
v mil. Kč

Náklady v mil. Kč na

léčiva

zdravot. prostředky

krev

potraviny

prodané
zboží

energie

služby

osobní náklady

odpisy

další náklady jinde neuvedené 1)

 MZ

61 590

12 196

8 371

746

326

3 278

1 656

3 787

25 101

3 453

2 675

 Kraj 
 (příspěvkové
 organizace)

12 313

998

1 138

131

134

883

488

804

6 957

354

426

 Obec, město
 (příspěvkové
 organizace)

5 752

340

591

43

84

320

199

424

3 225

232

294

 Jiná právnická
 osoba, církev

48 466

4 229

6 238

464

504

2 326

1 601

4 169

24 027

1 678

3 231

   z toho krajské,
   městské
   obchodní
   společnosti

33 980

3 186

4 231

374

316

1 854

1 178

2 524

17 155

1 289

1 872

 Ostatní
 centrální orgány

3 195

258

420

46

28

162

158

251

1 496

329

48

 C e l k e m

131 316

18 021

16 758

1 429

1 076

6 969

4 102

9 435

60 806

6 047

6 674

1) Představují souhrn ostatních nákladů, které nejsou sledovány jako samostatné položky

Vývoj pohledávek nemocnic z obchodního styku

Pohledávky
z obchodního styku

K 31. 12. 2012

K 30. 6. 2013

K 31. 12. 2013

mil. Kč

podíl v %

mil. Kč

podíl v %

mil. Kč

podíl v %

 C e l k e m

14 479

x

14 835

x

13 205

x

 Celkem po splatnosti

2 042

100,0

2 017

100,0

1 628

100,0

do 30 dnů

1 042

51,0

824

40,9

820

50,4

31–90 dnů

268

13,1

361

17,9

78

4,8

91–180 dnů

154

7,5

144

7,1

103

6,3

181–360 dnů

113

5,5

158

7,8

115

7,1

nad 360 dnů

465

22,8

531

26,3

513

31,5

Pohledávky nemocnic z obchodního styku podle zřizovatele

Nemocnice podle zřizovatele

Pohledávky z obchodního styku v mil. Kč

k 31. 12. 2012

k 30. 6. 2013

k 31. 12. 2013

celkem

po splatnosti

celkem

po splatnosti

celkem

po splatnosti

 MZ

6 521

659

6 816

1 070

6 829

864

 Kraj (příspěvkové organizace)

1 427

78

1 360

96

976

68

 Obec, město
 (příspěvkové organizace)

618

102

579

89

526

77

 Jiná právnická osoba, církev

5 584

1 152

5 746

711

4 560

565

   z toho krajské, městské
   obchodní společnosti

3 712

742

3 361

360

3 094

341

 Ostatní centrální orgány

328

50

334

52

315

55

 C e l k e m

14 479

2 042

14 835

2 017

13 205

1 628

Vývoj závazků nemocnic z obchodního styku

Závazky z obchodního styku

K 31. 12. 2012

K 30. 6. 2013

K 31. 12. 2013

mil. Kč

podíl v %

mil. Kč

podíl v %

mil. Kč

podíl v %

 C e l k e m

17 171

x

18 167

x

17 392

x

 Celkem po splatnosti

4 043

100,0

5 199

100,0

5 349

100,0

do 30 dnů

1 631

40,3

1 884

36,2

1 938

36,2

31–90 dnů

1 212

30,0

1 717

33,0

1 538

28,8

91–180 dnů

769

19,0

958

18,4

1 259

23,5

181–360 dnů

331

8,2

512

9,8

519

9,7

nad 360 dnů

100

2,5

128

2,5

95

1,8

Závazky nemocnic z obchodního styku podle zřizovatele

Nemocnice podle zřizovatele

Závazky z obchodního styku v mil. Kč

k 31. 12. 2012

k 30. 6. 2013

k 31. 12. 2013

celkem

po splatnosti

celkem

po splatnosti

celkem

po splatnosti

 MZ

8 378

1 278

8 943

2 110

9 241

2 329

 Kraj (příspěvkové organizace)

1 348

537

1 483

615

1 359

549

 Obec, město
 (příspěvkové organizace)

458

109

403

99

409

106

 Jiná právnická osoba, církev

6 792

2 107

7 104

2 350

6 186

2 199

   z toho krajské, městské
   obchodní společnosti

4 373

1 557

4 592

1 815

4 657

1 687

 Ostatní centrální orgány

194

11

234

26

198

166

 C e l k e m

17 171

4 043

18 167

5 199

17 392

5 349

Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů k 31. 12. 2013

zahrnuty nemocnice v kraji bez ohledu na zřizovatele

Kraj

Náklady

Výnosy

Hospo-
dářský
výsledek

Pohledávky
z obchodního styku

Závazky
z obchodního styku

 

celkem
v mil. Kč

po lhůtě
splatnosti
v %

celkem
v mil. Kč

po lhůtě
splatnosti
v %

 

v mil. Kč

 

 Hl. m. Praha

34 127

33 777

-350

4 238

15

4 410

29

 

 Středočeský

8 738

8 653

-85

756

23

1 402

32

 

 Jihočeský

6 384

6 414

30

617

3

501

2

 

 Plzeňský

6 971

6 898

-73

586

12

667

17

 

 Karlovarský

2 365

2 240

-125

193

13

216

49

 

 Ústecký

7 427

7 093

-334

695

18

600

28

 

 Liberecký

4 781

4 729

-52

596

12

396

26

 

 Královehradecký

7 784

7 753

-31

935

8

722

22

 

 Pardubický

3 749

3 711

-39

324

11

464

29

 

 Vysočina

4 078

4 058

-21

335

8

566

46

 

 Jihomoravský

17 804

17 179

-625

1 418

16

3 575

43

 

 Olomoucký

7 906

8 006

100

729

8

842

6

 

 Zlínský

4 586

4 306

-280

417

7

1 193

55

 

 Moravskoslezský

14 617

14 623

6

1 367

3

1 839

15

 

 C e l k e m

131 316

129 438

-1 878

13 205

12

17 392

31

 

Vývoj vybraných položek nákladů

Druh nákladu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

v mil. Kč

 náklady na léčiva

11 778

13 317

14 729

15 701

15 894

17 015

18 021

 náklady na zdravot.
 prostředky

14 179

15 616

17 303

17 639

17 076

17 151

16 758

 náklady na prodané
 zboží

-

-

8 932

8 183

7 866

7 631

6 969

 náklady na energie

3 002

3 450

3 637

3 754

3 833

3 981

4 102

 náklady na služby

8 164

8 832

9 733

10 027

9 518

9 334

9 435

 osobní náklady

45 778

48 388

53 171

56 500

59 504

60 792

60 806

Vývoj nákladů a výnosů nemocnic

Vývoj vybraných položek nákladů nemocnic                 (v mil.

Struktura výnosů nemocnic

Vývoj pohledávek a závazků nemocnic z obchodního styku

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.