Rychlé informaceAktuální informace2014

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče

Autor: 
Číslo:
 24/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.48 MB)
Souhrn:

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2013 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2009–2013. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2013 dosáhly téměř 222 miliard Kč.

Veřejné zdravotní pojištění v roce 2013 (předběžná informace)

Celkové náklady systému veřejného zdravotního pojištění v ČR na zdravotní péči za rok 2013 dosáhly podle „Souhrnného hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013“, zpracovaného MZ ČR a MF ČR, částky 221 803 mil. Kč, což bylo o 0,9 % méně než v roce 2012. Podíl veřejného zdravotního pojištění na celkových výdajích na zdravotnictví v minulém roce činil 79,0 %. Průměrný počet pojištěnců veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 byl 10 405 527 osob, z toho bylo u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) evidováno cca 58,5 %. Náklady veřejného zdravotního pojištění na zdravotní péči v přepočtu na 1 pojištěnce činily 22 095 Kč.

Náklady zdravotních pojišťoven na jednotlivé segmenty zdravotní péče

Náklady zdravotních pojišťoven (ZPoj) na zdravotní péči ze základního fondu zdravotního pojištění dosáhly v roce 2013 cca 220 642 mil. Kč, náklady na zlepšení zdravotní péče z jiných fondů 1 161 mil. Kč. Ústavní péče jako největší položka „spotřebovala“ 50,8 % celkových nákladů na zdravotní péči, což bylo v hodnotovém vyjádření zhruba 112 742 mil. Kč. Z toho největší část 103 998 mil. Kč připadla na nemocnice (46,9 % celkových nákladů). Na segment ambulantní péče bylo v roce 2013 vynaloženo 60 059 mil. Kč a podíl ambulantní péče na celkových nákladech na zdravotní péči představoval 27,1 %. Z toho na ambulantní péči lékařů stomatologů připadá 4,5 %, na péči praktických lékařů 6,0 % a na ambulantní péči lékařů specialistů včetně gynekologů připadá 10,2 % celkových nákladů na zdravotní péči. Podíl nákladů na léky na recept tvořil 15,6 %, což odpovídá v hodnotovém vyjádření 34 633 mil. Kč s poklesem o 4,1 % oproti roku 2012. Náklady na zdravotnické prostředky na poukaz činily  6 058 mil. Kč, což je 2,7 % z celkových nákladů.

Vývoj segmentů zdravotní péče za léta 2009–2013

Za hodnocené období se náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči zvýšily o 4,0 %. Ze sledovaných segmentů péče se nejrychleji zvýšily náklady na zdravotnickou záchrannou službu, a to o 35,3 % do roku 2013 oproti 2009. Dalším segmentem s progresivním nárůstem byla rehabilitační péče (o 20,3 %) a specializované ambulantní péče vč. gynekologie, kde za stejné období došlo k nárůstu o 17,7 %. Úhrady nemocnicím se za sledované období zvýšily o 7,7 %, na tomto nárůstu se však podílí i přesun části úhrad z LDN od roku 2010 (z tohoto důvodu např. v roce 2010 zvýšení úhrad nemocnicím o cca 1,8 mld. Kč). Nižšího než průměrného tempa růstu nákladů na zdravotní péči celkem dosahoval např. segment ambulantní stomatologie (o 2,8 %), náklady na dopravu (o 1,1 %) a náklady na zdravotnické prostředky na poukaz (1,4 %). Náklady na lázeňskou péči se snížily dokonce o 50,3 %. Náklady na léky na předpis se za sledované období snížily o 5,5 %, přitom dle Výročních zpráv SÚKL se v posledních letech spotřeba léků na předpis vyjádřená v denních definovaných dávkách (DDD) pohybovala kolem 5 350 mil. DDD v rozmezí 5 292 mil. DDD až 5 367 mil. DDD, tedy rozptyl cca 1,4 %. Při relativně stálém objemu léků na předpis tedy vidíme mírně klesající úhrady zdravotních pojišťoven za léky. Z Výročních zpráv SÚKL k příslušným rokům vyplývá i pokles hodnoty léků na předpis, např. v roce 2012 to bylo 52 794 mil. Kč, v roce 2013 to bylo 49 209 mil. Kč. Obecně lze tedy soudit na pokles cen léků na předpis, je však třeba vzít v úvahu rozdílný obsah pojmů. Zdravotní pojišťovny hradí léky na předpis vydané pacientům, SÚKL hodnotí celou kategorii léků podléhajících receptu včetně těchto léků spotřebovaných např. u poskytovatelů zdravotnických služeb.

Níže je pro názornost graficky vyjádřen vývoj nákladů na segmenty rovněž za období 2005–2013.

Platby ze státního rozpočtu za nevýdělečné pojištěnce došlé do systému veřejného zdravotního pojištění činily za rok 2013 celkem 53 676 mil. Kč. Zdravotní pojišťovny k 31.12.2013 nevykázaly závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb, k čemuž přispěly i návratné finanční výpomoci pro VZP v celkové výši 1,7 mld. Kč splatné do roku 2016. Všechny zde uváděné výsledky hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění pocházejí z uvedeného „Souhrnného hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013“, zpracovaného MZ ČR a MF ČR, jsou předběžné a podléhají schválení zprávy o hospodaření zdravotních pojišťoven Vládou ČR a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Pozn.: Termín segment péče používaný v této souvislosti v metodice hodnocení zdravotních pojišťoven označuje kategorie poskytovatelů zdravotních služeb, tedy v dřívější terminologii druhy zařízení, nikoli druh péče jako takové. Např. v segmentu ústavní péče je zahrnuta i ambulantní péče v ambulantní části poskytovatele ústavní péče, náklady na léčiva v lůžkové části příslušného poskytovatele ústavní péče apod. V tabulkách k hodnocení zdravotního pojištění jsou používány termíny „služby“ (náklady na zdravotnické služby) i „péče“ (náklady na ambulantní péči), v Aktuální informaci je v této souvislosti pro označení segmentů používán termín péče.

Tab. 1. Průměrný počet pojištěnců veřejného zdravotního pojištění v letech
2008–2013

Rok

Průměrný počet
pojištěnců

z toho podíl
VZP v %

2008

10 364 804

62,63

2009

10 375 884

60,92

2010

10 387 167

60,31

2011

10 394 131

60,38

2012

10 512 904

58,70

2013

10 405 527

58,48

Zdroj pro všechny tabulky a grafy: MZ ČR, zdravotní pojišťovny

Tab. 2. Hodnoty jednotlivých segmentů zdravotní péče v letech 2009–2013 (absolutní částky v mil. Kč)

Segment zdravotní péče

2009

2010

2011

2012

2013

ambulantní péče celkem

54 379

55 511

58 000

58 761

60 059

z toho stomatologická

9 734

9 927

10 066

9 964

10 005

praktických lékařů

11 946

12 552

12 889

13 094

13 379

léčebně rehabilitační péče

2 174

2 226

2 427

2 533

2 615

diagnost. zdrav. péče

8 990

8 161

8 329

8 641

8 734

spec. ambulantní péče
vč. gynekologické

19 182

20 307

21 772

22 085

22 570

domácí zdravotní péče

1 368

1 318

1 376

1 388

1 549

ústavní péče celkem

107 992

111 816

113 051

113 766

112 742

z toho nemocnice 1)

96 548

102 932

103 982

104 674

103 998

OLÚ

6 429

6 003

5 988

5 972

5 785

LDN 1)

3 944

2 218

2 342

2 399

2 224

lázeňská péče

3 182

3 202

2 985

2 521

1 579

náklady na dopravu

1 480

1 458

1 413

1 336

1 497

náklady na ZZS

1 588

1 707

1 786

2 020

2 149

léky na recept

36 666

34 251

34 134

36 104

34 633

zdrav. prostředky na poukazy

5 972

5 999

6 296

6 218

6 058

Náklady na zdravotní péči celkem (včetně položek výše neuvedených 2))

213 354

215 804

219 909

223 923

221 803

1) Od roku 2010 změna metodiky zařazením lůžek následné péče v nemocnicích do segmentu nemocnic, údaj za LDN roky 2010 až 2012 s předchozími roky nelze přímo srovnávat.

2) Náklady na ošetřovatelská lůžka, péči v ozdravovnách, léčení v zahraničí, ostatní náklady na zdravotní péči, vratky regulačních poplatků, náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané z jiných fondů než ze Základního fondu zdravotního pojištění.

Tab. 3. Index vývoje nákladů ZP na zdravotní péči dle jednotlivých segmentů
(rok 2009 = 100)

Segment zdravotní péče

2009

2010

2011

2012

2013

ambulantní péče celkem

100,0

102,1

106,7

108,1

110,4

z toho stomatologická

100,0

102,0

103,4

102,4

102,8

praktických lékařů

100,0

105,1

107,9

109,6

112,0

léčebně rehabilitační péče

100,0

102,4

111,6

116,5

120,3

diagnost. zdrav. péče

100,0

90,8

92,6

96,1

97,2

spec. ambulantní péče
vč. gynekologické

100,0

105,9

113,5

115,1

117,7

domácí zdravotní péče

100,0

96,3

100,6

101,5

113,2

ústavní péče celkem

100,0

103,5

104,7

105,3

104,4

z toho nemocnice 1)

100,0

106,6

107,7

108,4

107,7

OLÚ

100,0

93,4

93,1

92,9

90,0

LDN 1)

100,0

56,2

59,4

60,8

56,4

lázeňská péče

100,0

100,6

93,8

79,2

49,6

náklady na dopravu

100,0

98,5

95,5

90,3

101,1

náklady na ZZS

100,0

107,5

112,5

127,2

135,3

léky na recept

100,0

93,4

93,1

98,5

94,5

zdrav. prostředky na poukazy

100,0

100,5

105,4

104,1

101,4

zdrav. péče celkem

100,0

101,1

103,1

105,0

104,0

1) Od roku 2010 změna metodiky zařazením lůžek následné péče v nemocnicích do segmentu nemocnic, údaj za LDN roky 2010 až 2012 s předchozími roky nelze srovnávat.

Tab. 4. Podíly jednotlivých segmentů zdravotní péče na celkových nákladech zdravotního pojištění na zdravotní péči v letech 2009–2013

Segment zdravotní péče

2009

2010

2011

2012

2012

ambulantní péče celkem

25,5

25,7

26,4

26,2

27,1

z toho stomatologická

4,6

4,6

4,6

4,4

4,5

praktických lékařů

5,6

5,8

5,9

5,8

6,0

léčebně rehabilitační péče

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

diagnost. zdrav. péče

4,2

3,8

3,8

3,9

3,9

spec. ambulantní péče
vč. gynekologické

9,0

9,4

9,9

9,9

10,2

domácí zdravotní péče

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

ústavní péče celkem

50,6

51,8

51,4

50,8

50,8

z toho nemocnice 1)

45,3

47,7

47,3

46,7

46,9

OLÚ

3,0

2,8

2,7

2,7

2,6

LDN 1)

1,8

1,0

1,1

1,1

1,0

lázeňská péče

1,5

1,5

1,4

1,1

0,7

náklady na dopravu

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

náklady na ZZS

0,7

0,8

0,8

0,9

1,0

léky na recept

17,2

15,9

15,5

16,1

15,6

zdrav. prostředky na poukazy

2,8

2,8

2,9

2,8

2,7

1) Od roku 2010 změna metodiky zařazením lůžek následné péče v nemocnicích do segmentu nemocnic, údaj za LDN roky 2010 až 2012 s předchozími roky nelze přímo srovnávat.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.