Kategorizace zdravotnické techniky

O klasifikaci

Důležité odkazy

Interaktivní prohlížeč KZT

Důležité odkazy

Interaktivní prohlížeč KZT

Projekt Kategorizace zdravotnické techniky (dále jen KZT) byl historicky řešen v letech 2014–2016 v rámci grantového projektu „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“. Přestože v mezinárodním a právním vymezení spadá zdravotnická technika do širší skupiny zdravotnických prostředků (medical devices), jedná se o oblast určenou specifickými charakteristikami (jednorázová investice, opakované použití). Ostatní zdravotnické prostředky jsou řešeny jednak v rámci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, jednak v rámci Kategorizace zdravotnického materiálu.

V roce 2017 proběhla recenze původního návrhu KZT ze strany zástupců relevantních odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

KZT byla sdělením Českého statistického úřadu vyhlášena oficiálním klasifikačním systémem pro statistické sběry dat v ČR.

Specifikace pravidelné roční aktualizace KZT

V rámci pravidelné aktualizace dochází k úpravě kategorizace z hlediska revize a zařazování nových technologií, které se objeví na trhu, nebo změn technologií a produktů již existujících.

S ohledem na kultivaci vytvořeného kategorizační systému je aktualizační proces kategorizace ZT následující:

1. Získávání podnětů k úpravě obsahu kategorizačního stromu + metodiky

Administrace této části cyklu je zabezpečována správcem kategorizace ZT (ÚZIS ČR). v období 1. ledna – 31. května příslušného roku.

Jsou uvažovány tři alternativy získávání podnětů pro potřeby aktualizace obsahu:

  1. zasílání podnětů prostřednictvím veřejného portálu
  2. zasílání podnětů prostřednictvím zastoupených institucí v pracovní skupině (MZ ČR, VZP ČR, OS atd.)
  3. zasílání podnětů za samotnou OS

Na základě uvedeného budou ze strany ÚZIS ČR aktivně oslovováni zástupci OS a vyzíváni k zasílání připomínek k nové verzi KZT.

Hromadná adresa pro zasílání podnětů: kzt@uzis.cz

2. Primární analýza, identifikace připomínek, výběr kritických oprav

Obdržené připomínky na základě výše uvedeného jsou následně členěny dle námětu, četnosti a důležitosti.

Klíčovým obdobím pro analýzu získaných připomínek je pak 1. května – 15. června příslušného roku.

Administrace této části cyklu je zabezpečena správcem kategorizace ZT (ÚZIS ČR).

3. Vypořádání obdržených připomínek

V následující části je zahájeno vypořádání obdržených připomínek. Přičemž prioritně jsou řešeny kritické náměty/připomínky vztažené k úpravě položek kategorizace.

Obdobím pro vypořádání kritických připomínek je 15. června – 31. července příslušného roku.

Tato část je řešena Pracovní skupinou kategorizace ZT a osobou oprávněnou k provádění expertního odhadu hodnot technické životnosti skupin ZT.

4. Příprava upravené verze kategorizace platné k roku následujícímu

V následující části životního cyklu kategorizace dochází k dořešení zbývajících podnětů k úpravě publikované verze.

Součástí této fáze je i případné oslovení osoby oprávněné k provedené sekundárního expertního odhadu hodnot technické životnosti skupin ZT, případně ad hoc svolání členů pracovní skupiny k hlasování o konečné hodnotě technické životnosti skupiny ZT, která je předmětem rozporu mezi experty a odbornou veřejností.

Příprava upravené verze na základě obdržených připomínek tak podléhá období od 31. července do 31. srpna příslušného roku.

5. Schválení aktualizované verze kategorizace stran MZ ČR

Aktualizovaná podoba kategorizace ZT podléhá schválení Ministerstvem zdravotnictví ČR do 15. září příslušného roku.

6. Vydání aktualizovaného sdělení ČSÚ a uveřejnění verze kategorizace platné pro rok následující

K aktualizované podobě kategorizace ZT je následně vydáno sdělení ČSÚ (sdělení o zavedení klasifikace). Dochází tak k uveřejnění sdělení ČSÚ a aktualizované podoby kategorizace ZT, která vchází v platnost od 1. 1. následujícího roku.

Termín pro vydání sdělení ČSÚ, jeho uveřejnění společně s aktualizovanou verzí kategorizace ZT (platné k roku následujícímu) je do 30. září příslušného roku.

7. Revize položek Seznamu zdravotních výkonů

Novou verzi kategorizace lze využít pro potřeby revize položek SZV a revize položek obsažených ve výkazech pro statistické zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Aktualizovanou podobu kategorizace lze využít i pro revizi dat Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS).

Poznámka:

V mimořádném případě, např. za předpokladu odsouhlasení nové položky ZT pracovní skupinou k Seznamu výkonů a zařazení této položky do příslušného registračního listu zdravotního výkonu, bude tato ze strany ÚZIS ČR ověřena. Pokud nebude možné konkrétní ZT uvedenou v registračním listu zdravotního výkonu zařadit do existujících technických celků KZT, bude KZT rozšířena o celek nový, odpovídající charakteru příslušné ZT.

Výše uvedené je příkladem odchylky od uvedeného harmonogramu. K této situaci může docházet v průběhu roku, přičemž situaci nelze předem predikovat.

Publikace

Aktuální verze KZT

Předchozí verze KZT

Připomínky a náměty k publikované verzi KZT zasílejte prosím na kontaktní e-mail kzp@uzis.cz.

Odborné přednášky

  • Ing. Martin Mayer, Ph.D. MHA: Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví ČR, aneb příklad praktického využití Kategorizace zdravotnických prostředků (video, PDF)
  • prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI: Klasifikace zdravotnické techniky – problémy a přístupy (video, PDF)