TNM klasifikace zhoubných novotvarů

O klasifikaci

Klasifikační systém TNM (TNM Classification of Malignant Tumours) byl vyvinut v polovině dvacátého století a představuje jeden ze základních mezinárodních klasifikačních systémů pro onkologii. Tato klasifikace slouží k popisu anatomického rozsahu solidních nádorových onemocnění v místě primárního nádoru (T), v oblasti spádových mízních uzlin (N) a v místech vzdáleného orgánového metastatického postižení (M). Celkový rozsah zhoubného nádorového onemocnění je souhrnně klasifikován pomocí konkrétních hodnot pro T, N a M. Z hodnot T, N a M je následně určeno tzv. klinické stadium onemocnění.

TNM pravidelně vydává Unie pro mezinárodní kontrolu rakoviny (The Union for International Cancer Control – UICC). Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící a registrující pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely a mezinárodní srovnání. Sběr dat o onkologických onemocněních je v České republice realizován prostřednictvím Národního onkologického registru

Více informací o knižních titulech UICC naleznete na internetových stránkách www.wileyanduicc.com.

TNM, 8. vydání - 2017 (česká verze - 2018)

TNM klasifikace zhoubných novotvarů - osmé vydání (vydáno 2017) poskytuje nejnovější, mezinárodně uznávané standardy k popisu a kategorizaci stadií nádorového onemocnění. Publikace obsahuje nové a aktualizované orgánové kapitoly. Oproti předchozím vydáním TNM-8 zavádí klasifikaci p16 – pozitivních orofaryngeálních karcinomů, karcinomů thymu, neuroendokrinních nádorů slinivky břišní, sarkomů páteře, pánve, měkkých tkání hlavy a krku, orgánů dutiny břišní a hrudní i retroperitonea. Ke shromažďování údajů o stadiu onemocnění v případech, kdy nejsou k dispozici úplné informace (reálně především rozvíjející se státy), je zaveden nový systém „Základní TNM“. U každé kapitoly je doplněna tabulka prognostických faktorů vztažených k anatomickému rozsahu onemocnění, profilu nádorů, profilu pacienta a prostředí identifikující přežití v době diagnózy. Aktualizovaný formát a barevné řešení zvyšují použitelnost TNM-8 jako zdroje informací pro klasifikaci klinických případů.

Klasifikace TNM-8 vchází v účinnost od 1. ledna 2018 sdělením ČSÚ č. 465 ze dne 15. prosince 2017. Použití verze TNM pro vykazování do Národního onkologického registru se řídí aktuální metodikou.

Změny mezi předchozí verzí a 8. vydáním TNM jsou popsány v českém překladu prezentace UICC.

Publikace

Náklady publikací TNM-8 byly vyčerpány a nebudou nadále realizovány v tištěné formě.

V květnu 2020 jsme ve spolupráci s nakladatelským domem Grada připravili vydání knihy TNM-8 v elektronické podobě. K dostání je jako eKniha ve formátu PDF v základní ceně 199 Kč. eKnihu můžete objednávat mimo jiné na e-shopech: Grada, Palmknihy, Martinus, Alza, Kosmas, Knihy Dobrovský, Ebux a dalších.

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů

Publikace vyšla v roce 2018 (8. vydání), 2011 (7. vydání), 2004 (6. vydání), 2000 (5. vydání), 1994 (4. vydání), 1980 (3. vydání)

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně.

 

 Seznam drobných chyb v tištěném vydání TNM-8 z března 2018 a dotisku z listopadu 2018

 Opravný lístek k vlepení do brožury – str. 118 podkapitola „Pankreas“


TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 8. vydání (originál 2017)

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání (originál 2011)

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání (originál 2002)

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání (originál 1997)

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 4. vydání (originál 1992)

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 3. vydání (originál 1978)

Klasifikace

Odborné přednášky

UICC připravila e-learningový kurz, který seznamuje veřejnost se strukturou a užíváním klasifikace TNM. Příslušné moduly kurzu v anglickém jazyce naleznete na  https://www.uicc.org/resources/tnm/publications-resources.

Změny mezi 7. a 8. vydáním TNM jsou popsány v českém překladu prezentace UICC.

Kontrolní vazby pro evidenci novotvarů

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů obsahuje sadu sofistikovaných klasifikačních pravidel, na jejichž základě jsou novotvary podle topografických a histologických (případně dalších) charakteristik řazeny do skupin (kapitol publikace TNM) a následně do klinických stadií. Stadia jsou klinickým vodítkem pro stanovení léčebného postupu a určení prognózy, jejich evidence umožňuje statistické vyhodnocení zátěže zdravotnického systému, řízení a plánování sítě onkologické péče a potřebných kapacit, statistické sledování výsledků léčby a jsou využívány také pro výzkumné a edukační účely.

Pro potřeby sběru dat do Národního onkologického registru České republiky a v souladu s jeho metodikou vznikly v průběhu vývoje databáze a její softwarové aplikace pro sběr dat strukturované tabulky (číselníky) vztahů mezi parametry TNM klasifikace a klasifikace MKN-O (používané pro popis topografických a histologických charakteristik novotvarů).

Tyto tabulky (aktuálně pro verzi MKN-O-3.2 a TNM8) zde zveřejňujeme pro volné použití: