Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS)

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) byl zřízen zákonem č. 147/2016 Sb. s účinností od 1. 7. 2016, a to novelizací zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) je vyvíjen v rámci plnění projektu OPZ „Rozvoj technologické platformy NZIS“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748. Vývoj registru je prováděn v souladu s principy eGovernmentu a to výhradně interními pracovníky ÚZIS ČR. Řídí se harmonogramem projektu a rámcovým harmonogramem implementace schváleným poradou vedení MZ. Rámcový harmonogram naleznete na  kapitole 7 Metodického pokynu k uvedení registru do produkčního prostředí. Registr je plněn zdravotními pojišťovnami, kde s každou z nich je na úrovni vývojových týmů domlouván individuální harmonogram, který respektuje odlišné implementační kroky na straně jednotlivých pojišťoven.

Základní milníky v realizaci projektu:

 • Zahájení analýzy a vývoje: únor 2016
 • Vydání první veřejné verze metodiky a datového rozhraní: 31. 11. 2016
 • Zřízení registru a zahájení zkušebního provozu registru: 20. 12. 2016
 • Naplnění registru zkušebními daty ze strany ZP: červen 2017 – leden 2018
 • Zahájení produkčního provozu registru: 31. 1. 2018

Národní registr hrazených zdravotních služeb (dále jen „Registr“) je právně zakotven v novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dále jen „Zákon o zdravotních službách“, a to zákonem č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2016. Rozsah předávaných dat je určen v § 77a Zákona o zdravotních službách.

NRHZS shromažďuje data vykázaná všemi cca 30 000 poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám, jedná se tak o nejširší a datově nejobsáhlejší datový zdroj v rámci Národního zdravotnického informačního systému. Sběr dat do registru je ale nastaven tak, aby poskytovatele nezatěžoval – využívá již realizované sběry dat ze strany zdravotních pojišťoven, které pak data předávají do NRHZS. Dochází tak k významné úspoře zátěže poskytovatelů, kdy do NRHZS přispívá místo 30 000 poskytovatelů zdravotních služeb pouze 7 zdravotních pojišťoven.

Registr obsahuje údaje o individuálních úhradách poskytovatelů zdravotní péče, data o poskytovatelích zdravotních služeb, data o personálním, technickém a věcném vybavení pracovišť a nezbytné seznamy a číselníky. Zjednodušeně řečeno registr obsahuje veškeré vykázané a uznané výkony, přípravky a materiál, který byl danému pacientovi u daného poskytovatele zdravotních služeb v rámci péče o něj poskytnut.

Konkrétní údaje shromažďované v NRHZS popisuje Kompletní metodika sběru dat v příslušné verzi (záložka Dokumenty). Přesný popis předávaných údajů a datové rozhraní popisuje samostatný dokument Datové rozhraní v příslušné verzi (záložka Dokumenty).

Metodika

Metodické materiály, které vznikly pro účely tohoto registru, najdete v záložce Dokumenty.

Účel sběru dat

Základním účelem sběru dat do Národního registru hrazených zdravotních služeb je naplnění Zákona o zdravotních službách, a to v oblasti:

 • produkce oficiálních statistik populačního zdraví a zdravotních služeb,
 • tvorby indikátorů kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb,
 • realizace a zpracování výběrových šetření o potřebě a spotřebě zdravotních služeb,
 • validace obsahu zdravotnických registrů NZIS a dat z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě, která jsou součástí NZIS,
 • tvorby podkladů pro optimalizaci systému úhrad zdravotních služeb v ČR,
 • potřeb vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví,
 • zpracování údajů pro statistické účely, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce.

Subjekty zapojené v Registru

Role subjektů v systému Registru jsou následující:

 • Zdravotní pojišťovna – poskytuje data do Registru, má kontrolu nad přenosy dat ze svého informačního systému do Registru včetně evidence všech provedených exportů. Může požadovat po ÚZIS ČR analytické reporty, které jsou nad jejími vlastními daty + případné porovnání s agregovanými daty ostatních ZP, to vše v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem o zdravotních službách a interními postupy ÚZIS ČR vztahujícími se na předávání dat a analýz zpravodajským jednotkám NZIS.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) – zákonný věcný a technický správce a provozovatel Registru, garantuje bezpečnost dat včetně zajištění bezpečnosti osobních a dalších údajů v souladu s platnými právními předpisy, kontroluje kvalitu předávaných dat a reprezentativnost statistických a analytických výstupů z Registru.
 • Externí subjekty – mohou na základě adresné žádosti čerpat informační servis; jsou jim předávány pouze údaje v takové v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu v registru evidovanou. Každé externí předání dat podléhá posouzení žádosti daného externího subjektu poradou vedení ÚZIS ČR a je řádně protokolárně posouzeno a zaznamenáno. Týká se i požadavků MZ ČR a jiných státních institucí.

Zpravodajské jednotky

Všechny zdravotní pojišťovny ČR, které hradí zdravotní služby poskytované svým pojištěncům z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Legislativa

Sběr dat probíhá v souladu se Zákonem o zdravotních službách a dalšími právními předpisy, zejména:

Rozsah údajů

Rozsah předávaných dat je určen v § 77a zákona o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.):

 1. Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla, pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.
 2. Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce 1 zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to
  1. identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb provedla,
  2. identifikační údaje
   1. poskytovatele, včetně identifikace pracoviště,
   2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b),
  3. rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2 smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
  4. údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k jejichž zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
  5. vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena,
  6. výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní pojišťovnou,
  7. typ úhrady a
  8. období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které zdravotní pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene f).
 3. Do Národního registru hrazených zdravotních služeb dále zdravotní pojišťovna uvedená v odstavci 2 předává
  1. identifikační číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta zdravotní služba specifikovaná podle písmene b) a uhrazená zdravotní pojišťovnou poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb,
  2. specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskytnutí zdravotní služby.

Přesná specifikace všech předávaných parametrů je uvedena v metodice a datovém rozhraní registru (záložka Dokumenty).