Informační systém List o prohlídce zemřelého

Aktuality


O registru

Registr / informační systém List o prohlídce zemřelého slouží ke sběru dat o zemřelých a okolnostech úmrtí, zejména pak o příčinách smrti. Data získaná z Listu o prohlídce zemřelého jsou jedním z hlavních podkladů sloužících k vytváření statistiky úmrtnosti a příčin smrti, která je základní součástí monitorování zdravotního stavu populace.

Postup při úmrtí a způsob předávání Listu o prohlídce zemřelého je ošetřen legislativně (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) s účinností od 1. dubna 2012 a novela vyhlášky č. 364/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, platná od 1. 1. 2016).

Účel sběru dat

Data z IS LPZ přináší velmi cenné informace zejména o okolnostech úmrtí a jeho příčinách. Tato evidence má rozsáhlé využití. Na jejím základě lze hodnotit a predikovat další vývoj nemocnosti a úmrtnosti, a tím i potřebu a zaměření zdravotní péče, spotřebu léků, hodnotit a podporovat cíleně zaměřený rozvoj diagnostických a léčebných metod, hledat etiologii onemocnění a podmínky, které ji ovlivňují.  Údaje mají široké využití v rámci národní, ale i mezinárodní statistiky. Členské země EU jsou povinny každoročně předávat data o příčinách smrti do mezinárodních databází a organizací, kde slouží jak k monitorování zdravotního stavu a jeho souvislostí, tak k nastavení mezinárodní politiky v nejrůznějších oblastech (zdravotní péče, sociální ochrana apod.).

Zpravodajské jednotky

Data do registru je povinen předávat každý lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, pokud je nařízena pitva, pak také pitvající lékař. Registr zaznamenává všechny případy úmrtí na území ČR, v některých případech i úmrtí obyvatel ČR mimo území ČR, dále pak mrtvě narozené děti.

Subjekty zapojené v rámci sběru a zpracování dat

Poskytovatel zdravotní péče, který provedl prohlídku / pitvu těla zemřelého – vyplní příslušné části LPZ a předá je dle pokynů uvedených ve vyhlášce na příslušná místa určení.

Matrika – na základě Listu o prohlídce zemřelého provádí zápis o úmrtí do Knihy zemřelých (evidence obyvatel) a vyplní statistické Hlášení o úmrtí (formulář Obyv 3-12), který předá Českému statistickému úřadu

Český statistický úřad - pořizuje data LPZ v rozsahu Obyv 3-12 (hlášení, které na základě LPZ část B1 vyplní matrika) a přebírá data LPZ A z ÚZIS. Provádí spojení dat Obyv 3-12 a LPZ A, vypořádává nejasnosti, kóduje příčiny úmrtí pro statistické účely. Data pro statistiky příčin úmrtí předává ÚZIS.

Ústav zdravotnických informací a statistiky – přebírá LPZ A od poskytovatele zdravotní péče v elektronické podobě (dávka xml), pořizuje elektronické záznamy LPZ A předané v listinné podobě, provádí kontrolu údajů, předává data LPZ A do ČSÚ.

Na národní úrovni jsou výstupy z IS LPZ dále předávány a zpracovávány ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, který s jejich využitím vytváří oficiální statistiku příčin smrti, kterou pak publikuje na svých webových stránkách a zajišťuje jejich další předávání uživatelům a mezinárodním organizacím.

ÚZIS data z oficiální statistiky publikuje každoročně v samostatné publikaci Zemřelí.

Legislativa

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) neboli GDPR
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  • prováděcí vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Rozsah údajů

Informace o poskytovateli / o lékaři

 • Identifikační číslo (IC) poskytovatele zdravotních služeb
 • Pořadové číslo zařízení (PCZ)
 • Oddělení
 • Jméno a příjmení lékaře, telefon

Základní údaje o zemřelém

 • Mrtvě narozené dítě
 • Osoba s neúplnou identifikací
 • Stáří u osob neznámé totožnosti
 • Rodné číslo zemřelého
 • Číslo pojištěnce
 • Zdravotní pojišťovna
 • Jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Státní občanství

Další informace o zemřelém

 • Místo narození
 • Místo trvalého pobytu
 • Nejvyšší ukončené vzdělání
 • Stav
 • Manžel(ka) / partner(ka)

Informace o úmrtí a jeho okolnostech

 • Datum úmrtí
 • Čas úmrtí
 • Datum úmrtí na základě odhadu
 • Místo úmrtí / nálezu těla zemřelého
 • Jedná se o místo: úmrtí / nálezu
 • Nesnímatelné náhrady nebo protézy z drahých kovů
 • Návrh prohlížejícího / pitvajícího lékaře
 • Je vyžádána pitva
 • Byla provedena pitva
 • Kde nastalo úmrtí
 • Místo prohlídky / pitvy
 • Datum prohlídky / pitvy

Příčiny smrti

 • Bezprostřední příčina smrti
 • Zprostředkující příčiny smrti
 • Základní příčina smrti
 • Vedlejší příčiny
 • Úmrtí v souvislosti s drogami
 • Typ úmrtí
 • Vnější příčina smrti

Úmrtí matek a dětí do 1 roku věku

 • Datum narození matky
 • Zemřelé těhotné ženy nebo ženy, které rodily či potratily v 365 dnech před smrtí: úmrtí v těhotenství
 • Úmrtí v těhotenství
 • Délka těhotenství
 • Úmrtí při porodu/potratu
 • Úmrtí v šestinedělí
 • Úmrtí v období do 1 roku po porodu či potratu
 • Ukončení těhotenství
 • Místo ukončení těhotenství

Metodika

Nakládání s Listem o prohlídce zemřelého

Podle novely vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého se list o prohlídce zemřelého člení na 2 hlavní části – část A a část B.

 • část A je určena pro ÚZIS ČR,
 • část B1 je určena pro matriční úřad,
 • část B2 je určena pro osobu zajišťující pohřbení,
 • část B3 je určena pro pohřební službu.

Postup předávání jednotlivých částí se liší v závislosti na tom, zda je či není navržena pitva.

Pitva není navržena:

 • část A se předává ÚZIS ČR (nejpozději do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého); kopie této části se ukládá do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, jehož lékař provedl prohlídku těla zemřelého,
 • část B, a to
  • část B1 se předává matričnímu úřadu,
  • část B2 se předává osobě zajišťující pohřbení,
  • část B3 se předává provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení.

Pitva je navržena nebo je povinná ze zákona:

 • Prohlížející lékař vyplní část A tiskopisu, List 1 a dále část  B1, B2 (list1) a B3 (list 1).
 • Prohlížející lékař předá části následovně:
  • část A, list 1 – poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva,
  • část B1 (určená pro matriku) – poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva,
  • část B2, list 1 – osobě zajišťující pohřbení,
  • část B3, list 1 – provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení.
 • Pitvající lékař vyplní jemu příslušné části, tedy část A, List 2, část B2, list 2, část B3, list 2 a předá listy následujícím způsobem:
  • část A, list 1 a list 2  ÚZIS ČR,
  • část B1 matrice,
  • část B2, list 2 osobě zajišťující pohřbení,
  • část B3, list 2 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení.

Způsoby vyplnění a předání Listu o prohlídce zemřelého

Informace o provedení prohlídky těla zemřelého nebo o provedení pitvy těla zemřelého se dle platné legislativy předávají do registru ISLPZ v elektronické podobě. Registr ISLPZ podporuje 3 základní způsoby, jak lze informace do registrů NZIS zadat:

 1. Přímé vyplnění webového formuláře v registru ISLPZ po přihlášení do jednotného prostředí registrů resortu zdravotnictví Tento způsob je vhodný zejména pro menší poskytovatele, kteří mají jen několik úmrtí měsíčně.
 2. Dávkové vkládání - odeslání dávkového XML souboru do centrálního úložiště dat (CUD) po přihlášení do jednotného prostředí registrů resortu zdravotnictví. XML může být generováno libovolným informačním systémem, pokud splní parametry předepsaného datového rozhraní. Tento způsob je vhodný pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří provozují informační systém s možností vygenerování souboru XML dle Datového standardu MZ ČR, který může obsahovat více vyplněných LPZ současně.
 3. Přímé odeslání z NIS poskytovatele – dávkové přímé odeslání z informačních systémů poskytovatelů přes b2b rozhraním.
  Pro elektronické vkládání dat, tedy jak vyplnění webového formuláře v registru ISLPZ, tak vložení XML dávky přes CUD, je třeba získat přístup do prostředí registrů. Veškeré informace pro získání přístupu naleznete na webových stránkách ÚZIS ČR.
  Předání těchto dat musí splňovat základní požadavky datového standardu.
  Kontrolní vazby aplikované na předaná data jsou popsány v tomto přehledu kontrolních vazeb. Pokud předávaná data některé z kontrol nevyhoví, uživatel je zpětně informován prostřednictvím e-mailu o nalezené chybě dle číselníku chyb.
 4. Listinná podoba
  Pokud poskytovatel ZS není schopen zajistit elektronické odeslání ze svého NIS, ani zadat LPZ do elektronického formuláře registru, lze ve výjimečných případech předávat data o zemřelém na LPZ také na ÚZIS v listinné podobě. V tomto případě bude listinná podoba následně digitalizována pořízením do elektronické šablony formuláře.

Novela vyhlášky 364/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, platná od 1. 1. 2016, vymezuje vzhled Listu o prohlídce zemřelého.

Tiskopisy mají nyní v nabídce např. tyto tiskárny:

Tiskárna Knopp, Tiskárna Bekros, Tiskárna Exprestisk, Medipos

Výše uvedený vzor tiskopisu je možné využít jako podklady k zadání tisku formulářů s dodržením následujících požadavků: zachování obsahu formuláře, tj. řazení položek, jejich grafické uspořádání a jejich číslování, určení jednotlivých listů, zachování struktury dle uvedeného vzoru. Nezbytnou součástí formuláře musí být i pokyny pro vyplnění. Měnit je možné šířku polí, velikost písma, odsazení apod.

Část A tiskopisu určenou pro ÚZIS ČR zasílejte na adresu:
ÚZIS ČR, regionální pracoviště Praha
Palackého nám. 4
P.O.BOX 60
128 01 Praha 2

Metodika vyplnění

Pokyny pro vyplnění jednotlivých položek najdete v podrobné příručce registru (pdf, 7,9 MB), názorně pak formou instruktážních videí a souvisejících podkladů.

Dokumenty

Závazné pokyny – metodika

Elektronické předávání LPZ

Tiskopis LPZ

LPZ – tisková podoba šablony platná od 1. 1. 2016:

Datové rozhraní a číselníky

Často kladené dotazy

Jak mám postupovat  a předat formuláře, pokud je navržena pitva?

V případě, že je navržena nebo zákonem stanovena pitva, předává se LPZ následovně:

Prohlížející lékař vyplní část A tiskopisu, List 1  a dále část  B1, B2 (list1) a B3 (list 1).

Prohlížející lékař předá části následovně:

 • část A, list 1 – poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva,
 • část B1 (určená pro matriku) – poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva,
 • část B2, list 1 – osobě zajišťující pohřbení,
 • část B3, list 1 – provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení.

Pitvající lékař vyplní jemu příslušné části, tedy část A, List 2, část B2, list 2, část B3, list 2 a předá listy následujícím způsobem:

 • část A, list 1 a list 2 ÚZIS ČR,
 • část B1 matrice,
 • část B2, list 2 osobě zajišťující pohřbení,
 • část B3, list 2 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení.

Předání části B1 matrice – v případě, že se jedná o tištěný tiskopis, je část B1 určenou pro matriku před odesláním tiskopisu nutné doplnit datem provedení pitvy a označit razítkem, identifikací a podpisem pitvajícího lékaře ve volném prostoru na tiskopise.


Kde mohu objednat tištěnou verzi tiskopisu?

Vzor tiskopisu byl zaslán k dalšímu využití některým tiskárnám. Je ale možné oslovit jakoukoliv tiskárnu. Podklady pro tisk jsou k dispozici v záložce Dokumenty. V nabídce již má tiskopis např. tiskárna Knopptiskárna Bekros, tiskárna Exprestisk.


Co se rozumí položkami IČ, PČZ a ODD?

IČ (IČO) je osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami). Nejedná se tedy o číslo přidělené pojišťovnou (IČP nebo IČZ), se kterým je často zaměňováno. Seznam IČ, včetně PČZ pro jednotlivé poskytovatele je k dispozici ve zjednodušeném číselníku zařízení.

PČZ je třímístné pořadové číslo zařízení. V rámci jedoho subjektu identifikovaného IČ může existovat více dílčích zařízení, která se označují pořadovým číslem (nejčastěji 000, 001 apod.)

ODD je dvoumístný kód oddělení (v příloze samotné vyhlášky č. 297/2012 Sb. je uveden chybně kód pětimístný), který určuje číslo oddělení dle číselníku (např. 01 Interna, 54 patologie apod.). Ten je dostupný na adrese http://ciselniky.dasta.mzcr.cz.


Jak mám postupovat, když nelze určit datum úmrtí?

V případě, že datum úmrtí není známo nebo je vymezeno velmi nepřesně, např. duben 2017 nebo 14.–22. červen 2017, je nutné vždy zaškrtnout, že datum je stanoveno na základě odhadu. V takovém případě bude konečné datum určeno soudem. Pro účely předání  LPZ elektronicky,  kdy je nutné uvést pouze jedno konkrétní datum, se uvede buď horní hranice uvažovaného intervalu, tedy např. 30. duben 2017 resp. 22. červen 2017, případně nelze-li tento postup aplikovat, pak datum prohlídky, resp. nálezu těla zemřelého.


Na koho se mám obrátit, pokud potřebuji informace o příčinách smrti osoby blízké?

Dříve tyto informace poskytovaly matriční úřady, nyní již nemají, v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, tyto informace k dispozici.

Pro získání těchto informací se osoby blízké zemřelému mohou obrátit s žádostí na příslušného poskytovatele zdravotních služeb, který jim dle § 33 odst. 4 a § 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, tyto informace poskytne.

§ 33 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

§ 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie

a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,

b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),

c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4;

postupy podle písmene a), b) nebo c) nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.


Jaké jsou ukazatele kvality dat Informačního systému Listu o prohlídce zemřelého?

Každý rok umírá v ČR více než 110 tis. osob, v roce 2020 to bylo dokonce 128,6 tis. úmrtí. Nejčastěji k úmrtím dochází v zařízeních lůžkové péče, přitom 9 % všech úmrtí zaznamenáváme ve fakultních nemocnicích, dalších 47 % v ostatních nemocnicích akutní péče, 3 % v hospicích a 7 % v ostatních lůžkových zařízeních. Necelých 14 % úmrtí bylo v roce 2020 pitváno.

Až 17 % záznamů o úmrtí v České republice nelze podle metodiky WHO považovat za dostatečně kvalitní a upřesňující. Kvalita dat Informačního systému List o prohlídce zemřelého je závislá na mnoha krocích, ve kterých ke sběru dat a jejich zpracování dochází. Přestože v některých případech nemá při úmrtí osoby ohledávající lékař k dispozici dostatek informací, je důležité, aby v momentě, kdy těmito informacemi disponuje, je prostřednictvím LPZ dostatečně upřesnil.

Z pohledu monitorování zdravotního stavu populace je důležité vědět nejen, co ke smrti vedlo bezprostředně, ale zejména, co bylo základní, hlavní příčinou úmrtí. Nedostatečně specifikované neboli nepřesně vymezené příčiny smrti vymezuje WHO v Mezinárodní klasifikaci nemocí a v pokynech pro kódování mortality. Tyto stavy by se neměly objevovat samostatně na LPZ a jejich podíl ve statistice podle základní příčiny smrti by měl být co nejmenší. Přesto v roce 2020 evidujeme celkem 8 % všech úmrtí, kde na LPZ nebyla uvedena jiná specifičtější diagnóza. V mezinárodním srovnání je v této oblasti velký prostor ke zlepšení.

Ohledávající lékaři při vkládání informací o příčinách smrti používají v některých případech kódy stavů, které jsou z hlediska úmrtí triviální a jsou evidentní chybou. Přestože se jedná v úhrnu o malé množství případů, celkovou statistiku mohou zkreslovat.

Příklady triviálních a nepravděpodobných příčin smrti zmíněných v Listech o prohlídce zemřelého ohledávajícími lékaři v roce 2020
Zdroj dat: LPZ, ČSÚ a ÚZIS ČR

Název diagnózy dle MKN-10 Kód
Cholera A00
Porucha trojklaného nervu NS G50.9
Slepota binokulární H54.0
Zubní kaz [caries dentis] K02
Bolest v kloubu M25.5
Dorzalgie NS M54.9
Povrchní poranění nosu S00.3

Z hlediska průběžného zpracování mortalitních dat hraje úlohu i včasnost předání podkladů do IS LPZ. V roce 2019 pouze 57 % záznamů LPZ bylo odevzdáno do 30 dnů od úmrtí.

Publikace

Zemřelí

ISSN: 1210-9967
Stran: cca 104 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988.

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu. Publikace poskytuje informace o zemřelých a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a diagnóz. Obsahuje i standardizované úmrtnosti (evropský standard), vývojové trendy úmrtnosti a mezinárodní srovnání.

Zemřelí 2020

Zemřelí 2019

Zemřelí 2018

Zemřelí 2017

Zemřelí 2016

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled mortalitních dat ČR z listu o prohlídce zemřelého 2004–2015

Zemřelí 2015

Zemřelí 2014

Zemřelí 2013

Zemřelí 2012

Zemřelí 2011

Zemřelí 2010

Zemřelí 2009

Zemřelí 2008

Zemřelí 2007

Zemřelí 2006

Zemřelí 2005

Zemřelí 2004

Zemřelí 2003

Zemřelí 2002

Zemřelí 2001

Zemřelí 2000

Zdravotnická statistika | Demografie | Mortalita | Narození, zemřelí

Instruktážní videa ke správnému vyplnění LPZ

List o prohlídce zemřelého je pro zdravotnickou statistiku velice významným dokumentem. Jeho správné vyplňování je v rukou samotných lékařů a jeho kvalita je naprosto zásadní pro další využití dat. Z pohledu monitorování zdravotního stavu a zdravotní péče o populaci se statistika příčin smrti ukazuje jako jedna z nejdůležitějších. Správným vykazováním příčin smrti lékaři ovlivňují nejen budoucnost svého vlastního oboru, ale kvalitními daty zároveň pomáhají nastavit efektivní změny celého zdravotnického systému. Zdravotnická data a jejich analýzy tvoří základní materiál pro zásadní politické kroky.

Tato videa a další doprovodný vzdělávací materiál jsme vytvořili proto, abychom lékařům tento důležitý administrativní úkon s ohledem na jejich velkou vytíženost co nejvíce usnadnili. Vašimi průvodci budou RNDr. Šárka Daňková, garantka registru List o prohlídce zemřelého, a MUDr. Miroslav Zvolský, vedoucí Oddělení klinických klasifikací ÚZIS ČR, kteří se této problematice dlouhodobě věnují a o těchto tématech s lékaři a dalšími zúčastněnými průběžně komunikují.

Jelikož statistiku příčin smrti vytváří Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, připravili jsme tento materiál v součinnosti s ním. Nepřehlédněte proto úvodní slovo ředitele ÚZIS ČR prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., a předsedy ČSÚ Ing. Marka Rojíčka, Ph.D.

Úvodní slovo ředitele ÚZIS ČR

„Data o úmrtnosti jsou nedílnou a významnou součástí zdravotnické statistiky. Lékaři při hlášení okolností a příčin úmrtí na LPZ zásadně ovlivňují a předurčují jejich kvalitu.”

Úvodní slovo předsedy ČSÚ

„Hlavními úkoly ČSÚ v procesu tvorby statistiky zemřelých jsou výběr základní příčiny úmrtí, publikace a mezinárodní sdílení mortalitních dat.”

Edukační výukové video doporučujeme zhlédnout nejprve celé, pak se můžete, dle potřeby, opakovaně vracet k vámi zvoleným tématům ve videích rozdělených po jednotlivých částech. Zároveň můžete souběžně sledovat textový přepis, který najdete přiložený pod každým videem ve formátu PDF. Tento materiál si můžete také vytisknout a použít jej jako efektivní příručku nebo učební pomůcku.

Vyplnění Listu o prohlídce zemřelého – celé instruktážní video

Videa k jednotlivým kapitolám správného vyplňování LPZ

1. Základní informace

Předávání dat, vyhodnocení základní příčiny smrti, význam sběru dat, využití dat z LPZ

2. Hlavní principy vyplnění LPZ

Lékařská část LPZ, zápis posloupnosti v části I., zápis stavů v části II., položky lékařské části, proces kódování, jak podat co nejpřesnější informace, nejdůležitější zásady vyplňování, garbage kódy

3. Přechod na eReg

Hlavní body související s převodem registru pod Jednotnou technologickou platformu

4. Podrobné pokyny pro vyplňování LPZ

Příklady vyplnění LPZ za úmrtí na zhoubný novotvar, nemoci oběhové soustavy, vnější příčiny, postup při provádění pitvy, opravné LPZ, nejčastější nepřesnosti a nedostatky

5. Úmrtí v kontextu onemocnění COVID-19

Kódování COVID-19 podle WHO, konkrétní příklady


Podklady k vytištění v textovém formátu

K dispozici je také přepis videí ve formátu pdf, který si můžete stáhnout jako celek:

Nebo jeho části:


Použité zkratky

 • ČSÚ – Český statistický úřad
 • ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • LPZ – List o prohlídce zemřelého
 • WHO – Světová zdravotnická organizace
 • eReg – prostředí Jednotné technologické platformy Ministerstva zdravotnictví ČR pro provoz elektronických zdravotních registrů

Realizační tým

Námět a scénář:

 • RNDr. Šárka Daňková, garantka Informačního systému List o prohlídce zemřelého, ÚZIS ČR
 • MUDr. Miroslav Zvolský, vedoucí Oddělení klinických klasifikací DRG, ÚZIS ČR
 • Mgr. Lenka Svobodová, vedoucí Oddělení komunikace a vztahů s veřejností, ÚZIS ČR

Protagonisté videí:

 • RNDr. Šárka Daňková, garantka Informačního systému List o prohlídce zemřelého, ÚZIS ČR
 • MUDr. Miroslav Zvolský, vedoucí Oddělení klinických klasifikací DRG, ÚZIS ČR
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS ČR
 • Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda ČSÚ

Odborná garance:

 • RNDr. Šárka Daňková, garantka Informačního systému List o prohlídce zemřelého, ÚZIS ČR
 • MUDr. Miroslav Zvolský, vedoucí Oddělení klinických klasifikací DRG, ÚZIS ČR

Administrativně právní podpora:

 • Ing. Jan Linda, zástupce ředitele pro ekonomiku, vedoucí projektu DRG Restart, ÚZIS ČR
 • JUDr. Richard Galuška, vedoucí Právního oddělení, ÚZIS ČR
 • Ing. Petr Hlaváček, vedoucí Oddělení veřejných zakázek, ÚZIS ČR

Grafická úprava:

 • Ing. Václav Matušek, IT odbor, ÚZIS ČR ČR
 • MgA. Alžběta Prouzová, grafický návrh obálky

Administrativní a komunikační podpora:

 • Bc. Veronika Hrubá, Oddělení komunikace a vztahů s veřejností, ÚZIS ČR

Odborný partner – Český statistický úřad:

 • Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda ČSÚ
 • Ing. Michal Novotný, ředitel Odboru komunikace ČSÚ
 • Mgr. Jan Cieslar, tiskový mluvčí ČSÚ

Režie videí:

 • MgA. Sofie Šustková

Realizace videí:

 • ATELIER 22 Art Production s.r.o.

Produkce projektu:

 • Mgr. Lenka Svobodová, vedoucí Oddělení komunikace a vztahů s veřejností ÚZIS ČR