Roční výkazy

Aktuality


Informace ke sběru výkazů za rok 2023

Úvod

Součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) jsou ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, i data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní statistické službě“). Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR), je každoročně sestavován na základě § 10 zákona., o státní statistické službě. Tento program je jedním ze zdrojů statistických dat a informací o zdravotnictví na daný kalendářní rok a navazuje na údaje zjišťované v předchozích letech. Cílem programu je zkvalitnění finálních statistických výsledků ve stabilizované podobě, a tím srovnatelné časové řady údajů o činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, které jsou nezbytným podkladem pro hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

Resortní statistické zjišťování za rok 2023 bude Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) v roce 2024 realizovat dle platné legislativy, zejména v souladu s vyhláškou Českého statistického úřadu č. 324/2022 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2023. Program statistického zjišťování byl sestaven, stejně jako každý rok, v souladu se zákonem o státní statistické službě.

Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. V platnosti zůstávají pouze ty výkazy, které garantuje příslušná odborná společnost a vedení MZ ČR.

Výkaz E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování za rok 2023 nevyplňují tito poskytovatelé zdravotních služeb:

 • všeobecný praktický lékař
 • praktický lékař pro děti a dorost (pediatr)
 • praktický gynekolog

U výkazů uvedených v Programu statistických zjišťování mají poskytovatelé zdravotních služeb (PZS) zpravodajskou povinnost. Sběr dat je naplněním zákonné povinnosti stanovené zpravodajské jednotce, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona o státní statistické službě při statistických zjišťováních resortu zdravotnictví zajišťovaných ÚZIS ČR za rok 2023.

Přesná podoba výkazů je uvedena na webu ÚZIS ČR. Na této adrese je možné zobrazit každý výkaz jako formulář a také stáhnout metodiku pro jeho vyplnění. Tyto vzory však nejsou určeny pro vyplňování!

Výkazy je možné odevzdat pouze v elektronické podobě. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané!

Termín sběru

Před zahájením sběru (koncem února 2024) obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace prostřednictvím datové schránky nebo zaslaného e-mailu. Proto pokud došlo ke změně e-mailové adresy, prosíme o aktualizaci kontaktních údajů v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového aktivního e-mailového kontaktu na adresu PodporaNRPZS@uzis.cz .

 • Poskytovatelé nelůžkové péče – všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, praktický gynekolog
  Termín sběru výkazů za rok 2023 je 2. 5. 2024
 • Poskytovatelé nelůžkové péče – ostatní
  Termín sběru výkazů za rok 2023 je 2. 5. 2024 
 • Poskytovatelé lůžkové péče
  Termín sběru výkazů za rok 2023 je 2. 5.2024 s výjimkou uvedených výkazů:

  Personální výkazy E (MZ) 2-01 a  E (MZ) 3-01 za rok 2023, termín odevzdání  do 2. 4. 2024
  Transfuzní služba výkaz A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051) za rok 2023 termín odevzdání do 31. 1. 2024

Výše uvedená aktuální data jsou nezbytným vstupem pro predikce, které resort zdravotnictví využije při formulování požadavků na rozpočet v kategorii osobních nákladů.

Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech.

Poskytovatelé nelůžkové péče

 • Sběr dat za rok 2023 bude technicky zajištěn stejným způsobem jako v předchozím roce. Poskytovatelé tedy nemusí instalovat nové nástroje ani podnikat žádné administrativní kroky.
 • Poskytovatelům nelůžkové péče bude opět nabídnut zjednodušený sběr dat, který umožní odevzdat předepsané výkazy bez nutnosti jakékoli registrace a přihlašování. V tomto režimu budou odkazy na výkazy i s návodem rozeslány přímo datovou schránkou nebo na e-mailovou adresu vedenou u daného poskytovatele v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Odkaz uvedený v informačním dopise umožní po kliknutí přímé vyplnění a odevzdání jednotlivých výkazů.
 • Výkazy je možné odevzdat pouze v elektronické podobě v období od 1. 3. 2024 do 2.5.2024. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané!
 • Výkazy může za poskytovatele též odeslat třetí strana (IT správce, subdodavatel, rodinný příslušník), pokud je tím poskytovatel pověří (tj. podá jim žádost o vlastní přístupová práva).
 • Poskytovatelé, kteří v průběhu loňského roku změnili mailovou adresu a nemají datovou schránku, prosíme o aktualizaci kontaktních údajů v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového aktivního e‑mailového kontaktu na adresu PodporaNRPZS@uzis.cz .
 • Odkazy na odevzdání výkazů budou rozesílány (datovými schránkami nebo na e‑mailové adresy) postupně poslední týden v únoru 2024. Neobdrží-li poskytovatel nelůžkové péče informaci o výkazech nejpozději do 10. 3. 2024, je možné kontaktovat spádově příslušného regionálního metodika ÚZIS ČR. Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou rovněž jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických problémech.
 • Registrovaní poskytovatelé mohou odeslat výkazy přímo do Centrálního úložiště výkazů (CUV). Poskytovatel zdravotních služeb přihlášený do registrů resortu zdravotnictví (po přihlášení na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/default.aspx) nalezne své předepsané výkazy v aplikaci Centrální úložiště výkazů (CUV). V případě potíží s přihlášením kontaktujte technickou podporu na adrese helpdesk.registry@uzis.cz  telefon: +420 222 269 999.
 • Konkrétní informace k výkazům
 • Uživatelská příručka

Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro dospělé

Poskytovatelé lůžkové péče


Informace ke sběru výkazů za 1. pololetí 2023

Součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) jsou ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1, písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, i data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní statistické službě“).

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví (MZ), je každoročně sestavován na základě § 10 zákona., o státní statistické službě. Tento program je jedním ze zdrojů statistických dat a informací o zdravotnictví na daný kalendářní rok a navazuje na údaje zjišťované v předchozích letech. Cílem programu je zkvalitnění finálních statistických výsledků ve stabilizované podobě, a tím srovnatelné časové řady údajů o činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, které jsou nezbytným podkladem pro hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

Resortní statistické zjišťování za rok 2023  bude Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) realizovat dle platné legislativy, zejména v souladu s vyhláškou Českého statistického úřadu č. 324/2022 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2023. Program statistického zjišťování byl sestaven, stejně jako každý rok, v souladu se zákonem o státní statistické službě.

U statistických zjišťování uvedených v Programu statistických zjišťování mají poskytovatelé zdravotních služeb (PZS) zpravodajskou povinnost. 

Sběr dat je naplněním zákonné povinnosti stanovené zpravodajské jednotce, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona o státní statistické službě při statistických zjišťováních rezortu zdravotnictví zajišťovaných ÚZIS ČR za rok 2023.

Výkaz E (MZ) 6-02 – Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Náklady a výnosy podle položek a formy zdravotní péče, údaje z rozvahy za běžné a minulé období, doplňující údaje (finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku), krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky v různých lhůtách od data zdanitelného plnění, doplňující údaje k výnosům od zdravotních pojišťoven.

Přesná podoba výkazu je uvedena na adrese https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--vykazy--2023#pracovnici-ekonomika.

Na této adrese je možné zobrazit výkaz jako formulář a také stáhnout metodiku pro jeho vyplnění. Tyto vzory však nejsou určeny pro vyplňování!

Výkaz je možné odevzdat pouze v elektronické podobě. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané!

Termín sběru

Před zahájením sběru obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace prostřednictvím datové schránky.

Termín sběru výkazů za 1. pololetí je 31. 8. 2023.

Zpravodajské jednotky

Výkaz vyplňují poskytovatelé lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele.

Poskytovatelé lůžkové péče

Sběr výkazů proběhne stejně jako v předchozím roce, tedy přímo ve webovém prostředí registrů resortu zdravotnictví (aplikace CUV-výkazy), vstup na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

Pro zrychlení práce s většími formuláři řady „E“ doporučujeme využít offline variantu výkazů.

Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech.