V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99)
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM
PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK (F10–F19)
Tento oddíl obsahuje široké spektrum nemocí různé tíže a různých klinických forem‚ které však všechny
sdílejí společný jmenovatel‚ kterým je užívání psychoaktivních substancí‚ které mohou‚ ale nemusejí být
předepsány lékařem. Tuto substanci specifikuje třetí znak kódu‚ čtvrtý znak kódu potom specifikuje
klinický stav; čtvrtý znak kódu by měl být používán podle potřeby pro každou specifikovanou substanci‚
je však nutné připomenout‚ že ne všechny možnosti na čtvrtém místě jsou použitelné pro všechny
substance.
Identifikace psychoaktivní substance by měla být založena na co nejvíce informačních zdrojích‚ např.
údajích získaných od pacienta‚ analýze krve nebo jiných tělesných tekutin‚ charakteristických
somatických a psychických příznacích‚ klinických znacích a chování a na dalších důkazech jako drogy
v pacientově vlastnictví nebo zprávy od informovaných třetích osob. Mnoho uživatelů drog bere více než
jeden typ psychoaktivní látky. Je-li to možné‚ hlavní diagnóza by měla být klasifikována podle substance
nebo třídy substance‚ která způsobila nebo se podílela nejvíce na současném klinickém syndromu. Jiné
diagnózy by měly být kódovány‚ pokud byly jiné psychoaktivní látky požity v intoxikačních množstvích
(obvyklá charakteristika .0 na čtvrtém místě) nebo v míře způsobující poruchu (obvyklá charakteristika .1
na čtvrtém místě)‚ závislost (obvyklá charakteristika .2 na čtvrtém místě) nebo jiné poruchy (obvyklá
charakteristika .3 – .9 na čtvrtém místě).
Pouze v případech‚ kde způsoby užívání psychoaktivní substance jsou chaotické a nevybíravé nebo když
je podíl různých psychoaktivních látek neřešitelně smíšený‚ měla by být použita diagnóza poruchy‚
způsobené užitím mnohočetných drog (F19.–).
Nepatří sem:abúzus substancí‚ které nezpůsobují závislost (F55)
U položek F10–F19 se používá následující členění na čtvrtém místě:
. 0Akutní intoxikace
Stav po aplikaci psychoaktivní látky vedoucí k poruchám úrovně vědomí‚ poznávání vnímání‚
emotivity nebo chování‚ nebo jiných psychofyziologických funkcí a reakcí. Poruchy jsou
vyvolány přímým akutním farmakologickým působením a časem mizí‚ s úplným návratem‚
pokud nedojde k poškození tkání‚ nebo se neobjeví jiné komplikace. Za komplikace počítáme:
úraz‚ vdechnutí zvratků‚ delirium‚ kóma‚ křeče‚ eventuálně další zdravotní obtíže. Původ
komplikací je odvislý od substance a způsobu použití.
Akutní opilost (u alkoholismu)
„Špatné cesty” (faux pas)(drogy)
Opilost NS
Patologická intoxikace
Stavy tranzu a posedlosti při intoxikaci psychoaktivní látkou
Nepatří sem:intoxikace ve smyslu otravy (T36–T50)
. 1Škodlivé použití
Příklad užití psychoaktivní látky vedoucí k poruše zdraví. Poškození může být somatické
(hepatitida při injekčním podání) nebo psychické (epizody sekundární deprese až těžký
alkoholismus)
Abúzus psychoaktivní látky
. 2Syndrom závislosti
Soubor behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se vyvíjí po opakovaném užití
substance a který typicky zahrnuje silné přání užít drogu‚ porušené ovládání při jejím užívání‚
přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky‚ priorita v užívání drogy před
ostatními aktivitami a závazky‚ zvýšená tolerance pro drogu a někdy somatický odvykací stav.
Syndrom závislosti může být přítomen pro specifickou psychoaktivní substanci (např. tabák‚
alkohol nebo diazepam)‚ pro skupinu látek (např. opioidy) nebo pro širší rozpětí
farmakologicky rozličných psychoaktivních substancí.
Chronický alkoholismus
Dipsomanie
Toxikomanie
. 3Odvykací stav
Skupina příznaků různého seskupení a stupně závažnosti‚ vyskytující se při absolutním nebo
relativním odvykání psychoaktivní látky po jejím dlouhotrvajícím užívání. Nástup a průběh
odvykacího stavu jsou časově ohraničeny a mají vztah k typu psychoaktivní látky a dávce‚
která byla užita bezprostředně před zastavením nebo redukcí užívání. Odvykací stav může
být komplikován křečemi.
. 4Odvykací stav s deliriem
Stav‚ definovaný charakteristikou .3 na čtvrtém místě‚ je komplikován deliriem‚ jak je definováno
v F05.–. Mohou se také objevit křeče. Pokud je podezření‚ že organické faktory hrají roli
v etiologii‚ stav by měl být zařazen do F05.8.
Delirium tremens (vyvolané alkoholem)
. 5Psychotická porucha
Soubor psychotických fenomenů‚ které se objevují během použití psychoaktivních látek nebo po
něm‚ které však nelze vysvětlit pouze akutní intoxikací a nejsou součástí odvykacího stavu.
Porucha je charakterizována halucinacemi (typicky sluchovými‚ ale často ve více než jen
v jedné senzorické modalitě)‚ percepčními zkomoleními‚ bludy (často paranoidní nebo
persekuční povahy)‚ psychomotorickými poruchami (vzrušením nebo stuporem)
a abnormálním afektem‚ který se může objevit v rozsahu od intenzivního strachu až k extázi.
Vědomí je obvykle jasné‚ ale určitý stupeň jeho zastření může být přítomen‚ nikoliv však těžký
stav zmatenosti.
Alkoholická:
. halucinóza
. žárlivost
. paranoia
. psychóza NS
Nepatří sem:psychotická porucha indukovaná alkoholem anebo jinými psychoaktivními
látkami‚ reziduální nebo s pozdním nástupem (F10–F19 se společnou
charakteristikou .7 na čtvrtém místě)
. 6Amnestický syndrom
Syndrom sdružený s výrazným chronickým postižením paměti na nedávné i vzdálené
skutečnosti. Bezprostřední vybavování je obvykle zachováno a čerstvá pamět je typicky více
poškozena než paměť dávná. Narušení pocitu času a řazení událostí jsou obvykle zřejmé‚
jako je porušena schopnost učit se novému. Konfabulace může být vyjádřena‚ ale není vždy
přítomna. Jiné kognitivní funkce mohou být relativně dobře zachovány a amnestické defekty
jsou v nepoměru k ostatním poruchám.
Amnestická porucha‚ vyvolaná drogami anebo alkoholem‚ Korsakovova psychóza nebo syndrom‚
vyvolané alkoholem anebo jinou psychoaktivní substancí nebo neurčeného původu.
Pokud je amnestický syndrom sdružen s Wernickeovou nemocí nebo syndromem‚ je možno
použít dodatkový kód (E51.2+G32.8*).
Nepatří sem:nealkoholický Korsakovův syndrom (F04)
. 7Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
Porucha‚ u níž změny v poznávání‚ afektu‚ osobnosti nebo chování‚ vyvolané alkoholem nebo
psychoaktivní substancí‚ přetrvávají za období‚ kdy přímý účinek ve vztahu k psychoaktivní
látce může být předpokládán. Nástup poruchy by měl mít přímý vztah k užití psychoaktivní
látky. Případy‚ kdy se úvodní nástup stavu objevuje později než epizoda (epizody) užití látky‚
by měl být kódován zde jen tehdy‚ je-li dosažitelný jasný a přesvědčivý doklad‚ že tento
účinek můžeme přisoudit reziduálnímu účinku psychoaktivní látky. „Flashbacks” mohou být
částečně odlišeny od psychotického stavu svou epizodickou povahou‚ běžně velmi krátkého
trvání a svým opakováním dřívějších zkušeností ve vztahu k alkoholu nebo jiné psychoaktivní
látce.
Alkoholická demence NS
Chronický alkoholický mozkový syndrom
Demence a jiné lehčí formy přetrvávajícího poškození kognitivních funkcí
„Flashbacks”
Psychotická porucha s pozdním nástupem vyvolaná psychoaktivní látkou
Posthalucinogenní percepční porucha
Reziduální:
. afektivní porucha
. porucha osobnosti a chování
Nepatří sem:alkoholem nebo psychoaktivní látkou vyvolaný:
. Korsakovův syndrom (F10–F19‚ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém
  místě)
. psychotický stav (F10–F19) se společnou charakteristikou .5 na čtvrtém místě
. 8Jiné duševní poruchy a poruchy chování
. 9Neurčené duševní poruchy a poruchy chování
F10Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu
[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]
F11Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním opioidů
[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]
F12Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kanabinoidů
[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]
F13Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ nebo
hypnotik
[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]
F14Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kokainu
[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]
F15Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných stimulancií‚
včetně kofeinu
[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]
F16Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním halucinogenů
[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]
F17Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku
[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]
F18Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním prchavých
rozpouštědel
[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]
F19Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním více drog a jiných
psychoaktivních látek
[Následující podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno před položkami F10–F19]
Tuto položku užívejte tehdy‚ je-li známo‚ že bylo užito dvou nebo více psychoaktivních látek‚ ale
není možno rozhodnout‚ která substance se na poruše podílí nejvíce. Tuto položku bychom
měli použít i tehdy‚ když je identifikace některé nebo všech užitých psychoaktivních látek
nejistá nebo neznámá. Mnozí uživatelé více druhů drog často ani sami neznají přesně to‚ co
berou.
Patří sem:chybné užití drog NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch