V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00–F99)
MENTÁLNÍ RETARDACE (F70–F79)
Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚ který je charakterizován zvláště porušením
dovedností‚ projevujícím se během vývojového období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ to je
poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez nebo současně
s jinými somatickými nebo duševními poruchami.
Stupeň mentální retardace se obvykle měří standardizovanými testy inteligence. Může to být ovšem
nahrazeno škálami‚ které určují stupeň sociální adaptace v určitém prostředí. Taková měření škálami
určují jen přibližně stupeň mentální retardace. Diagnóza bude též záviset na všeobecných intelektových
funkcích‚ jak je určí školený diagnostik.
Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou měnit v průběhu času a i snížené hodnoty se
mohou zlepšovat cvičením a rehabilitací. Diagnóza má odpovídat současnému stavu duševních funkcí.
Následující podrobné členění na čtvrtém místě je určeno pro užití s položkami F70–F79 k vyznačení
rozsahu současných poruch chování.
. 0Žádná nebo minimální porucha chování
. 1Významná porucha chování‚ vyžadující pozornost anebo léčbu
. 8Jiné poruchy chování
. 9 Bez zmínky o poruchách chování
F70Lehká mentální retardace
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
IQ se pohybuje přibližně mezi 50 až 69 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9 až
12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce
a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti.
Patří sem:lehká slabomyslnost (oligofrenie)
lehká mentální subnormalita
F71Střední mentální retardace
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 až 9 let).
Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství‚ avšak mnozí se dokáží vyvinout k určité
hranici nezávislosti a soběstačnosti‚ dosáhnou přiměřené komunikace a školních dovedností.
Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnosti ve společnosti.
Patří sem:střední slabomyslnost (oligofrenie)
imbecilita
F72Těžká mentální retardace
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 až 6 let). Stav
vyžaduje trvalou potřebu podpory.
Patří sem:těžká mentální subnormalita
idioimbecilita
F73Hluboká mentální retardace
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky). Stav
způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybování‚ komunikaci a hygienické péči.
Patří sem:hluboká slabomyslnost (oligofrenie)
idiocie
F78Jiná mentální retardace
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
F79Neurčená mentální retardace
[Podrobné členění na čtvrtém místě je uvedeno na začátku této podkapitoly]
Patří sem:mentální:
. deficit NS
. subnormalita NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch