XVII. kapitola
VROZENÉ VADY‚ DEFORMACE A CHROMOZOMÁLNÍ
ABNORMALITY (Q00–Q99)
ABNORMALITY CHROMOZOMŮ NEZAŘAZENÉ JINDE (Q90–Q99)
Q90Downův syndrom
. 0Trisomie 21‚ meiotická nondisjunkce
. 1Trisomie 21‚ mozaika (mitotická nondisjunkce)
. 2Trisomie 21‚ translokace
. 9Downův syndrom NS
Trisomie 21 NS
Q91Syndromy Edwardsův a Patauův
. 0Trisomie 18‚ meiotická nondisjunkce
. 1Trisomie 18‚ mozaika (mitotická nondisjunkce)
. 2Trisomie 18‚ translokace
. 3Edwardsův syndrom NS
. 4Trisomie 13‚ meiotická nondisjunkce
. 5Trisomie 13‚ mozaika (mitotická nondisjunkce)
. 6Trisomie 13‚ translokace
. 7Patauův syndrom NS
Q92Jiné trisomie a částečné trisomie autozomů nezařazené jinde
Patří sem:nebalancované translokace a inserce
Nepatří sem:trisomie chromozomů 13‚ 18‚ 21 (Q90–Q91)
. 0Úplná chromozomální trisomie‚ meiotická nondisjunkce
. 1Úplná chromozomální trisomie‚ mozaika (mitotická nondisjunkce)
. 2Větší částečná trisomie
Celé nebo více ramének zdvojených
. 3Menší částečná trisomie
Necelé raménko zdvojené
. 4Duplikace patrná pouze v prometafázi
. 5Duplikace s jinou komplexní přestavbou
. 6Nadpočetné zvláštní [marker] chromozomy
. 7Triploidie a polyploidie
. 8Jiná určená trisomie a částečná trisomie autozomů
. 9Trisomie a částečná trisomie autozomů NS
Q93Monosomie a delece autozomů nezařazená jinde
. 0Úplná autozomální monosomie‚ meiotická nondisjunkce
. 1Úplná autozomální monosomie‚ mozaika (mitotická nondisjunkce)
. 2Chromozom změněný v prstencový nebo dicentrický
. 3Delece krátkého raménka chromozomu 4
Wolfův–Hirschhornův syndrom
. 4Delece krátkého raménka chromozomu 5
Syndrom kočičího křiku
. 5Jiná delece části chromozomu
Angelmanův syndrom
. 6Delece patrná pouze v prometafázi
. 7Delece s jinými komplexními přestavbami
. 8Jiné delece autozomů
. 9Delece autozomů NS
Q95Balancované přestavby a strukturální zvláštnosti [markery] nezařazené jinde
Patří sem:Robertsonské a balancované reciproční translokace a inserce
. 0Balancované translokace a inserce u jedince bez klinických projevů
. 1Inverze chromozomů u jedince bez klinických projevů
. 2Balancované přestavby autozomů u jedince s klinickými projevy
. 3Balancované přestavby pohlavních chromozomů a autozomů s klinickými projevy
. 4Jedinci se zvláštním [marker] heterochromatinem
. 5Jedinci s fragilními místy na autozomech
. 8Jiné balancované přestavby a strukturní zvláštnosti [markery]
. 9Balancované přestavby a strukturní zvláštnosti [markery] NS
Q96Turnerův syndrom
Nepatří sem:syndrom Noonanové (Q87.1)
. 0Karyotyp 45‚X
. 1Karyotyp 46‚X iso (Xq)
. 2Karyotyp 46‚X s abnormálním pohlavním chromozomem‚ vyjma iso (Xq)
. 3Mozaika‚ 45‚X/46‚XX nebo XY
. 4Mozaika‚ 45‚X/jiná buněčná linie s abnormálním pohlavním chromozomem
. 8Jiné varianty Turnerova syndromu
. 9Turnerův syndrom NS
Q97Jiné abnormality pohlavních chromozomů‚ ženský fenotyp‚ nezařazené jinde
Nepatří sem:Turnerův syndrom (Q96.–)
. 0Karyotyp 47‚XXX
. 1Žena s více než třemi X chromozomy
. 2Mozaika‚ linie s rozdílným počtem X chromozomů
. 3Žena s karyotypem 46‚XY
. 8Jiné určené abnormality pohlavních chromozomů‚ ženský fenotyp
. 9Abnormalita pohlavních chromozomů‚ ženský fenotyp NS
Q98Jiné abnormality pohlavních chromozomů‚ mužský fenotyp‚ nezařazené jinde
. 0Klinefelterův syndrom‚ karyotyp 47‚XXY
. 1Klinefelterův syndrom‚ muž s více než dvěma X chromozomy
. 2Klinefelterův syndrom‚ muž s karyotypem 46‚XX
. 3Jiný muž s karyotypem 46‚XX
. 4Klinefelterův syndrom NS
. 5Karyotyp 47‚XYY
. 6Muž se strukturní odchylkou pohlavních chromozomů
. 7Muž s mozaikou pohlavních chromozomů
. 8Jiné určené abnormality pohlavních chromozomů‚ mužský fenotyp
. 9Abnormalita pohlavních chromozomů‚ mužský fenotyp NS
Q99Jiné abnormality chromozomů nezařazené jinde
. 0Mozaika 46‚XX/46‚XY
Mozaika 46‚XX/46‚XY pravý hermafrodit
. 1Pravý hermafrodit 46‚XX
46‚XX s proužkovitými gonádami
46‚XY s proužkovitými gonádami
Čistá gonadální dysgeneze
. 2Fragilní X chromozom
Fragilní X syndrom
. 8Jiné určené abnormality chromozomů
. 9Abnormalita chromozomů NS
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch