XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE NERVOVÉ‚ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
(R25–R29)
R25Abnormální bezděčné pohyby
Nepatří sem:specifické pohybové poruchy (G20–G26)
stereotypní pohybové poruchy (F98.4)
tikové poruchy (F95.–)
. 0Abnormální pohyby hlavy
. 1Třes [tremor] NS
Nepatří sem:chorea NS (G25.5)
třes:
. esenciální (G25.0)
. hysterický (F44.4)
. intenční (G25.2)
. 2Křeče a spazmy
Nepatří sem:karpopedální spazmus (R29.0)
dětský spazmus (G40.4)
. 3Fascikulace (záškuby) svalových snopečků
Záškuby NS
. 8Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
R26Abnormality chůze a pohyblivosti
Nepatří sem:ataxie:
. NS (R27.0)
. dědičná (G11.–)
. lokomoční (syfilitická) (A52.1)
syndrom nehybnosti (paraplegický) (M62.3)
. 0Ataktická chůze
Vrávoravá‚ potácivá chůze
. 1Paralytická chůze
Spastická chůze
. 2Obtížná chůze nezařazená jinde
. 3Imobilita
Na lůžku
Na křesle
. 8Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
Nestabilní nohy NS
R27Jiný nedostatek koordinace
Nepatří sem:ataktická chůze (R26.0)
dědičná ataxie (G11.–)
závrať NS (R42)
. 0Ataxie NS
. 8Jiný a neurčený nedostatek koordinace
R29Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
. 0Tetanie
Karpopedální spazmus
Nepatří sem:tetanie:
. hysterická (F44.5)
. novorozence (P71.3)
. paratyroidální (E20.9)
. posttyreoidektomická (E89.2)
. 1Meningismus
. 2Abnormální reflexy
Nepatří sem:abnormální zornicový reflex (H57.0)
hyperaktivní uzavírací (hltanový) reflex (J39.2)
vazovagální reakce nebo synkopa (R55)
. 3Abnormální postoj (držení těla)
. 4Lupavý kyčel
Nepatří sem:vrozené deformity kyčle (Q65.–)
. 6Sklon k pádům nezařazený jinde
Sklon k pádům pro vysoký věk nebo jiné nejasné zdravotní problémy
Nepatří sem:úrazy NS (X59.–)
obtížná chůze (R26.2)
závrať (R42)
pády jako příčina zranění (W00–W19)
pády zaviněné nemocí zařazenou jinde
synkopa a kolaps (R55)
. 8Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch