XVIII. kapitola
PŘÍZNAKY‚ ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ
A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE
(R00–R99)
PŘÍZNAKY A ZNAKY TÝKAJÍCÍ SE VĚDOMÍ‚ VNÍMÁNÍ‚ EMOČNÍHO STAVU
A CHOVÁNÍ (R40–R46)
Nepatří sem:jestliže jsou součástí schématu příznaků duševní poruchy (F00–F99)
R40Spavost (somnolence)‚ ztrnulost (stupor) a bezvědomí (kóma)
Nepatří sem:kóma:
. diabetické (E10–E14 se společnou charakteristikou .0 na čtvrtém místě)
. jaterní (K72.–)
. hypoglykemické (nediabetické) (E15)
. novorozenecké (P91.5)
. uremické (N19)
. 0Spavost (somnolence)
Ospalost
. 1Ztrnulost (stupor)
Polokóma – semicoma
Nepatří sem:stupor:
. katatonní (F20.2)
. depresivní (F31–F33)
. disociativní (F44.2)
. manický (F30.2)
. 2Bezvědomí (kóma) NS
R41Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
Nepatří sem:disociativní (konverzní) poruchy (F44.–)
. 0Dezorientace NS
Konfuze NS
Nepatří sem:psychogenní zmatenost (F44.8)
. 1Anterográdní amnézie
. 2Retrográdní amnézie
. 3Jiná amnézie
Amnézie NS
Nepatří sem:amnestický syndrom:
. způsobený užíváním psychoaktivní látky (F10–F19 se společnou
  charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
. organický (F04)
přechodná celková amnézie (G45.4)
. 8Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R42Závrať (vertigo)
Lehké točení hlavy
Vertigo NS
Nepatří sem:vertiginózní syndromy (H81.–)
R43Poruchy čichu a chuti
. 0Anosmie
. 1Parosmie
. 2Parageuzie
. 8Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
Smíšené poruchy čichu a chuti
R44Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
Nepatří sem:poruchy kožního čití (R20.–)
. 0Sluchové halucinace
. 1Zrakové halucinace
. 2Jiné halucinace
. 3Halucinace NS
. 8Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
R45Příznaky a znaky týkající se emočního stavu
. 0Nervozita
Nervové napětí
. 1Neklid a nepokoj
. 2Pocit neštěstí
Trápení‚ úzkost NS
. 3Sklíčenost a apatie
. 4Popudlivost‚ vznětlivost a hněv
. 5Nepřátelství
. 6Fyzické násilí
. 7Stav emočního šoku a stresu NS
. 8Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu
Sebevražedné myšlenky (tendence)
Nepatří sem:příznaky a symptomy jako součást duševní poruchy (F00–F99)
R46Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
. 0Velmi nízká úroveň osobní hygieny
. 1Bizarní osobní vzhled
. 2Podivné a nevysvětlitelné chování
. 3Přehnané‚ přepjaté chování
. 4Zpomalenost a chabé reagování
Nepatří sem:stupor (R40.1)
. 5Podezíravost a význačná vyhýbavost
. 6Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky
. 7Mnohomluvnost a použití nepodstatných podrobností‚ ztěžující kontakt
. 8Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
zanedbání sebe sama NS
Nepatří sem:nedostatečný příjem potravy a vody v důsledku zanedbání sebe sama (R63.6)
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch