XX. kapitola
VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI
(V01–Y98)
ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ (X60–X84)
[Členění na .4 místě viz „Místo události” na začátku této XX. kapitoly]
Patří sem:otrava nebo poranění úmyslně sobě způsobená(-é)
sebevražda (pokus)
X60Úmyslné sebeotrávení neopioidními analgetiky‚ antipyretiky a antirevmatiky
a expozice jejich působení
Patří sem:deriváty 4-aminofenolu
nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSA]
pyrazolonové deriváty
salicyláty
X61Úmyslné sebeotrávení antiepileptiky‚ sedativy-hypnotiky‚ antiparkinsoniky
a psychotropními léky a expozice jejich působení‚ nezařazené jinde
Patří sem:antidepresiva
barbituráty
hydantoinové deriváty
iminostilbeny
sloučeniny metakvalonu
neuroleptika
psychostimulancia
sukcinimidy a oxazolidindiony
trankvilizéry
X62Úmyslné sebeotrávení narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny)
a expozice jejich působení‚ nezařazené jinde
Patří sem:konopí (deriváty)
kokain
kodein
heroin
lysergid [LSD]
meskalin
metadon
morfin
opium (alkaloidy)
X63Úmyslné sebeotrávení jinými léčivy působícími na autonomní nervovou
soustavu a expozice jejich působení
Patří sem:parasympatolytika s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem
a spazmolytika
parasympatomimetika (cholinergika)
sympatolytika (antiadrenergika)
sympatomimetika (adrenergika)
X64Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými léky‚ léčivy‚ návykovými
a biologickými látkami a expozice jejich působení
Patří sem:prostředky primárně působící na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu
anestetika (celková)(místní)
léčiva působící na:
. kardiovaskulární soustavu
. gastrointestinální soustavu
hormony a jejich syntetické náhrady
systémové a hematologické prostředky
systémová antibiotika a jiné protiinfekční prostředky
léčebné plyny
prostředky pro místní použití
očkovací látky
prostředky a léčiva působící na vodní rovnováhu‚ přeměnu minerálních látek
a metabolismus kyseliny močové
X65Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení
Patří sem:alkohol:
. NS
. butyl (1-butanol)
. etyl (etanol)
. isopropyl (2-propanol)
. metyl (metanol)
. propyl (1-propanol)
přiboudlina
X66Úmyslné sebeotrávení organickými rozpouštědly a halogenovanými
uhlovodíky a jejich parami a expozice jejich působení
Patří sem:benzén a jeho homology
tetrachlormetan
chlorofluorouhlovodíky
petrolej‚ ropa (deriváty)
X67Úmyslné sebeotrávení jinými plyny a parami a expozice jejich působení
Patří sem:oxid uhelnatý
helium (nemedicinální)‚ NJ
slzotvorný plyn (slzný plyn)
výfukový motorový plyn (z vozidla)
oxidy dusíku
oxid siřičitý
svítiplyn
Nepatří sem:dýmy a páry kovů (X69.–)
X68Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení
Patří sem:vykuřovací prostředky
fungicidy
herbicidy
insekticidy
rodenticidy
ochranné nátěry dřeva
Nepatří sem:živiny a hnojiva rostlin (X69.–)
X69Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami
a expozice jejich působení
Patří sem:žíravé aromatické látky‚ kyseliny a leptavé alkálie
lepidla a lepivé látky
kovy včetně dýmů a par
nátěry a barviva
živiny a hnojiva rostlin
jedovaté potraviny a rostliny
mýdla a čistící a prací prostředky
X70Úmyslné sebepoškození oběšením‚ (u)škrcením a (za)dušením
X71Úmyslné sebepoškození (u)topením a potopením
X72Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole‚ revolveru
X73Úmyslné sebepoškození výstřelem z pušky‚ brokovnice a větší ruční střelné
zbraně
X74Úmyslné sebepoškození výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně
X75Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou
X76Úmyslné sebepoškození kouřem‚ dýmem a ohněm
X77Úmyslné sebepoškození vodní parou‚ horkými výpary a horkými předměty
X78Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem
X79Úmyslné sebepoškození tupým předmětem
X80Úmyslné sebepoškození skokem z výše
Patří sem:úmyslný pád z jedné úrovně na druhou
X81Úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět
X82Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla
Patří sem:úmyslná srážka s:
. motorovým vozidlem
. vlakem
. pouliční dráhou
Nepatří sem:zřícení letounu (X83.–)
X83Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky
Patří sem:úmyslné sebepoškození:
. žíravými látkami‚ vyjma otravu
. zřícením letounu
. usmrcením elektrickým proudem
X84Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky
© WHO/ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)‚ všechna práva vyhrazena‚ vytvořeno: 2018/3/7

 
 
 
 

Odkazy:

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
(ICD-10 ONLINE) - Czech

International Classification of Diseases
(ICD-10 ONLINE) - English

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10 ONLINE) - Deutsch