Náhled české verze Mezinárodní klasifikace nemocí, 11. revize - MKN-11 pro statistiky úmrtnosti a nemocnosti (ICD-11 MMS Czech Pre-release, říjen 2023)

Předkládáme pracovní náhled české verze MKN-11 po úvodní validaci obsahu klinickými experty. Jedná se o náhled aktuální verze, která bude v následujících měsících aktualizována zapracováním připomínek obdržených na konci projektu. Prezentuje obsah MKN-11 prostřednictvím dvou on-line nástrojů Světové zdravotnické organizace, „Browser MMS“ a „Kódovací nástroj MKN-11“. Oba nástroje byly upraveny pro použití s českou verzí MKN-11, ale mohou obsahovat fragmenty originální anglické verze.

Uvedené webové nástroje zobrazují obsah MKN-11 z února 2023 s jazykovou aktualizací k červnu 2023. Zjištěné chyby a doplnění chybějících českých termínů jsou předmětem průběžných aktualizací, o jejichž vydání zde budeme informovat.

Veřejné připomínkování české verze MKN-11
Pro zajištění odborné kvality a aktuálnosti použité medicínské terminologie uvítáme připomínky k obsahu a hlášení chyb v české verzi. Pro vložení připomínky/hlášení chyby použijte formulář na adrese https://forms.office.com/e/cWL4kNRCvi.

Typicky se může jednat o nahlášení chybného/nesprávného názvu, překlepu nebo chybějícího synonyma.

Věřte, že uhlídat kompletnost a správnost téměř 160 tisíc termínů a definic není jednoduché a Vaší pomoci si ceníme. Jsme však omezeni jednak strukturou a obsahem anglického originálu, ve kterém navíc probíhají aktualizační procesy, dále kapacitami a průběžnými kontrolními a validačními kroky prováděnými v české verzi MKN-11. Proto prosíme o trpělivost, pokud se zpracování Vaší připomínky bezprostředně neprojeví. O zadaných podnětech a jejich zpracování Vás na tomto místě budeme informovat. Děkujeme za spolupráci.

Upozornění, říjen 2023: Níže uvedená česká verze MKN-11 nebyla oficiálně zveřejněna a schválena Sdělením Českého statistického úřadu a není určena pro použití v rámci kódování zdravotnických informací v ČR pro potřeby Národního zdravotnického informačního systému nebo vykazování poskytnutých zdravotních služeb.

Podrobnější informace k MKN-11 jsou k dispozici na https://www.uzis.cz/mkn-11

Mezinárodní verze MKN-11 je dostupná na portálu WHO https://icd.who.int/

Informace o copyrightu MKN-11

World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.).  https://icd.who.int/.

Světová zdravotnická organizace poskytla práva na překlad a zveřejnění v českém jazyce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který je výhradně zodpovědný za kvalitu a správnost české verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí by měla být za závaznou a věrohodnou považována původní anglická verze.

MKN-11: Mezinárodní klasifikace nemocí: jedenáctá revize. Aktualizované vydání k 1. 1. 2023

© Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2023

Všechna práva vyhrazena. Žádosti o svolení k reprodukci této publikace ke komerčnímu i nekomerčnímu využití směřujte na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého nám. 4, P. O. BOX 60
128 01, Praha 2 – Nové Město
e-mail: uzis@uzis.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR nezaručuje, že informace obsažené v této publikaci jsou Úplné a přesné, a nebude odpovědný za škody vzniklé v důsledku jejich používání. V případě zjištění chyb nebo nesrovnalostí kontaktujte editory českého překladu na e-mailové adrese mkn@uzis.cz.

Bez svolení ÚZIS ČR jako správce překladu není dovoleno provádět v níže uvedených elektronických podkladech obsahové změny.

Tento výstup byl vytvořen v rámci projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK), Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089.