Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)

Cílem projektu je zajistit pro efektivní spolupráci jednotlivých aktérů a institucí ve zdravotnictví jednoznačnou interpretaci sdílených informací. Jasná definice a přesně stanovené pojmy a jejich zařazení v rámci ontologických systémů na úrovni aktuálního vědeckého poznání je nutné pro úspěšnou elektronizaci informačních toků a pro zajištění interoperability mezi jednotlivými subjekty jak v místní rovině (rodina-pacient-poskytovatel zdravotních služeb) tak v rovině mezinárodní spolupráce.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 1. 2020  —  30. 6. 2023
 49 985 900 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089

V současnosti neexistuje v České republice instituce, která by se systematicky věnovala správě a rozvoji terminologických a klasifikačních systémů pro oblast zdravotnictví. Jednotlivé aktivity jsou roztříštěné na úrovni státní správy nebo krátkodobých výzkumných projektů, nenavazují na sebe, nemají dostatečnou kapacitu a postrádají koordinaci. Experti ve státní správě, ani u poskytovatelů zdravotních služeb nejsou vzděláváni v oblasti klasifikačních systémů ve zdravotnictví, tato oblast není předmětem výuky na vysokých školách. Zásadním nedostatkem je pak absence aktivního přístupu k mezinárodní spolupráci způsobující, že Česká republika se nepodílí na tvorbě mezinárodních standardů a zaostává v jejich efektivním zavádění do praxe.

Jasná definice a přesné stanovení pojmů a jejich zařazení v rámci ontologických systémů na úrovni aktuálního vědeckého poznání je nezbytně nutné nejen pro úspěšnou elektronizaci informačních toků, ale i pro zajištění základní interoperability mezi jednotlivými subjekty obecně, a to jak místně v rovině rodina – pacient – poskytovatel zdravotních služeb – plátce zdravotních služeb – kontrolní orgány – tvůrce zdravotní politiky a na jejích jednotlivých úrovních, tak v rovině mezinárodní spolupráce (např. přeshraniční péče, mezinárodní znalostní standardy, mezinárodní indikátory kvality).

Klíčové aktivity

KA1 – USTAVENÍ NÁRODNÍHO CENTRA PRO MEDICÍNSKÉ NOMENKLATURY A KLASIFIKACE, JEHO VĚDECKÉ RADY A PROCESNÍCH STANDARDŮ

Cílem KA 1 je ustavení Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace (dále jen Centrum) jako mezioborové instituce, zajištění jeho základní personální kapacity a vytvoření společných pracovišť. Zřizovatelem Centra bude Ministerstvem zdravotnictví ČR a Centrum zajistí správu, vývoj nebo implementaci a metodickou podporu hlavních klasifikačních a nomenklaturních systémů pro oblast zdravotnictví a jejich aktualizaci dle potřeb českého zdravotnictví a ve vazbě na garanční mezinárodní instituce.

Institucionálně bude ukotveno jako organizační jednotka (odbor) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a společné pracoviště s Univerzitou Karlovou, bude formálně zakotveno smluvním partnerstvím. Po skončení realizace projektu bude Centrum pokračovat jako odbor ÚZIS ČR s dále trvajícím smluvním partnerstvím s tím, že na provoz centra každá organizace vyčlení odpovídající podíl rozpočtu ze svých vlastních zdrojů. 

Činnost centra bude řízena a dozorována prostřednictvím Vědecké rady, ve které budou zastoupeni experti z řešitelských institucí (ÚZIS ČR, Univerzita Karlova), ale také dalších akademických, vědeckých a oborových institucí (MZ ČR, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Národní lékařská knihovna, Masarykova univerzita).

KA2 – BUDOVÁNÍ MODERNÍHO KOMPLEXNÍHO KLASIFIKAČNÍHO A NOMENKLATURNÍHO SYSTÉMU ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Klasifikační a terminologické systémy je nutné zabudovat do informačních systémů jak na centrální úrovni (centrální sběry dat), tak na lokální úrovni (primární vstupy dat, klinické informační systémy). Standardizace terminologie a nomenklatur a umožnění strojového zpracování informací je základní podmínkou pro rozvoj elektronického zdravotnictví. Klasifikační nomenklaturní systém se skládá z několika ucelených klasifikací, které pokrývají jednotlivé oblasti zdravotnictví a vzájemně se doplňují. Konkrétně budou v rámci K2 realizovány následující činnosti:

 • překlad 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11), vytvoření kódovacích nástrojů a zapojení se do tvorby mezinárodních nástrojů pro kódování s českou verzí, překlad e-learningového programu; publikace českých přeložených datových souborů MKN-11 pro využití v elektronických informačních systémech; publikace omezeného množství tištěného excerptu; překlad a publikace MKN-11 neznamená plnou implementaci, ta musí vycházet ze strategického rozhodnutí MZ ČR, změn legislativy, změn metodik vykazování a sběru dat a v neposlední řadě investic do změn informačních systémů
 • elektronická publikace, podpora uživatelů, revize Abecedního seznamu, aktualizace a rozvoj webových nástrojů pro aktuální český překlad 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí

Poznámka: Do doby, než bude MKN-11 plně implementována a použita v systémech sběru dat a vykazování, je nutné zachovat a rozvíjet podporu předchozí verze, tedy MKN-10, na které je založen sběr zdravotnických dat v současném nastavení systému. Bez této podpory (zveřejnění, dostupnost elektronických nástrojů, vzdělávání, opravy, aktualizace) by byl ohrožen sběr dat pro potřeby NZIS i vykazování úhrad zdravotní péče.

 • aktualizace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) a její publikace především v elektronické podobě, překlad a zveřejnění e-learningového nástroje pro výuku používání, vytvoření elektronického nástroje pro individualizovanou tvorbu formulářů ICF Checklist pro použití jako součást zdravotní dokumentace; veškerá publikace prostřednictvím internetu.
 • překlad, adaptace na české prostředí a publikace International Classification of Health Interventions (ICHI), vytvoření českého elektronického (webového) nástroje na vyhledávání termínů ICHI a asistivního kódování
 • překlad, adaptace na české prostředí a publikace Human phenotype ontology (HPO)
 • průběžná aktualizace a publikace dalších terminologických a klasifikačních systémů v českém překladu (TNM klasifikace zhoubných novotvarů, Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, Orphanet, Barthelové test, SF36, WHODAS 2.0 a další škály)
 • vývoj a aktualizace Kategorizace zdravotnických materiálů a Kategorizace zdravotnické techniky
 • analýza použití a potřebných kroků k implementaci SNOMED CT v ČR

V rámci KA2 budou dále vytvářeny předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost aktuálních klasifikačních a nomenklaturních systémů, především zajištění jejich správy prostřednictvím kontroly expertů a odborných společností zastoupených ve Vědecké radě projektu.

Pro dlouhodobou udržitelnost a funkčnost klasifikačních a nomenklaturních systémů je rovněž nutné řešit zapojení ČR do garančních mezinárodních aktivit, participujících na tvorbě klasifikačních standardů ve zdravotnictví a zajistit transfer znalostí na národní úroveň a budovat znalostní kapacitu zaměstnanců statní správy a státních institucí v oblasti přejímání, implementace a používání klasifikačních a terminologických standardů ve zdravotnictví. Proto budou vybraní členové týmu zapojeni v rámci pracovních skupin Family of International Classifications Světové zdravotnické organizace WHO FIC Network. Zástupci projektového týmu v těchto pracovních skupinách budou především zajišťovat prosazování pozic České republiky při tvorbě mezinárodních klasifikačních systémů a mezinárodních metodik pro jejich použití tak, aby vyhovovaly jejich budoucímu použití v ČR a aby bylo možné je v ČR implementovat. Dalším důvodem účasti v pracovních skupinách je přenos znalostí těchto systémů na národní úroveň a využití mezinárodních materiálů při tvorbě národních strategických a metodických dokumentů. Neúčast ČR v těchto skupinách měla doposud negativní vliv na zavádění mezinárodních klasifikací a jejich nových verzí v České republice a zamezila vzájemné komunikaci mezi expertní veřejností, veřejnými institucemi a pracovními skupinami WHO.

KA3 – VYTVOŘENÍ METODICKÉHO ZÁZEMÍ KLASIFIKAČNÍHO A NOMENKLATURNÍHO SYSTÉMU

Cílem KA3 je tvorba a publikace metodických materiálů, definujících způsoby a postupy pro správnou implementaci klinických klasifikací a nomenklatur v prostředí českého zdravotnictví. Metodiky vytvoří pracovníci Centra (především v rolích editorů klasifikací a analytiků) a po jejich širší oponentuře a ukotvení v legislativním prostředí budou určovat závazný způsob použití a postupy správné implementace klasifikačních systémů ve zdravotnictví. Pro odborníky i širší zdravotnickou veřejnost budou tyto metodické materiály publikovány ve formě elektronických publikací, monografií, příspěvků na odborných akcích, ve sbornících, ve formě odborných i popularizačních článků s co nejširším dopadem na informovanost cílové skupiny zdravotnických profesionálů a pracovníků veřejných institucí.

KA4 – ROZVOJ KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU HOSPITALIZAČNÍCH PŘÍPADŮ CZ-DRG

V závislosti na změnách primárních klasifikací popisujících poskytnuté zdravotní služby a případ v akutní lůžkové péči bude v letech 2021 a 2022 nutné jako reakci vytvořit nové verze metodických materiálů a sekundární klinické Klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG vytvořenou v rámci projektu DRG Restart. Nové verze CZ-DRG budou reagovat na změny a aktualizace MKN-10.

Dojde k úpravě klasifikačního stromu a doprovodných metodik tak, aby odpovídal změnám ve vykazování diagnóz dle MKN-10, klinické praxi a aktuálním nákladům na poskytování služeb. Funkčnost a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu DRG Restart je podmíněna funkčností, údržbou a správným používáním primárních klasifikací, především Mezinárodní klasifikace nemocí. Pro zvýšení klinického detailu v popisu poskytnuté péče bude třeba vydat nové verze Klasifikace hospitalizačních procedur, vyhodnotit možné ovlivnění (např. transfer položek do) Seznamu zdravotních výkonů a případně dle tohoto upravit CZ-DRG klasifikaci.

KA5 – VYTVOŘENÍ A REALIZACE VÝUKOVÝCH NÁSTROJŮ A SYSTÉMU DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Předmětem KA5 je vytvoření výukových materiálů a e-learningových kurzů a nástrojů k jednotlivým klasifikačním a nomenklaturním systémům pro cílové skupiny (tedy zaměstnanec Organizačních složek a státních příspěvkových organizací působících ve zdravotnictví) a realizace těchto on-line i prezenčních kurzů.

Výukové materiály budou vytvořeny de novo nebo budou překládány podle mezinárodních vzorů a budou zaměřeny na:

 1. získání obecných znalostí o vlastnostech a způsobech použití klasifikačních systémů
 2. pravidla pro použití klasifikačních systémů v konkrétních sběrech dat
 3. osvojení praktických dovedností pro práci s klasifikacemi (klasifikování konkrétních případů, kódování, práce s informačními systémy pro zadávání klasifikací)

Dále budou ze zahraničí přejaty a pro české prostředí adaptovány dva e-learningové kurzy, které zajistí cílové skupině dlouhodobě udržitelné vzdělávání v oblasti klasifikačních systémů. Konkrétně bude ze zahraničí přejat kurz WHO k MKF (https://www.icf-elearning.com/) a k MKN-11, o rozsahu 10, resp. 80 výukových hodin. Obdobný e-learningový kurz pak bude de novo vytvořen pro kódování vzácných onemocnění podle terminologie Orphanet.

Součástí aktivity bude také pořádání vzdělávacích akcí typu konferencí s mezinárodní účastí KlasifiKon 2020, KlasifiKon 2021 a KlasifiKon 2022. Tyto konference mají za cíl vzdělávat účastníky v oblastech aktuálního stavu a vývoje mezinárodních klasifikačních a terminologických systémů. Díky vazby na WHO Family of International Classifications Network mohou konference KlasifiKon přinášet exkluzivní řečníky a obsah z mezinárodních institucí českým účastníkům. Zároveň budou prezentace z těchto konferencí zaznamenávány a v podobě videoprezentací poskytnou možnost dalšího distančního vzdělávání. Znalosti předávané prostřednictvím uvedených kompetencí jsou unikátním prostředkem ke zvýšení znalostí a kompetencí účastníků z institucí státní správy. Každý ročník konference KlasifiKon je organizován pro minimálně 100 účastníků se zaměřením na zaměstnance centrálních institucí (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, SÚKL, ÚZIS ČR, Státní zdravotní ústav), zdravotních pojišťoven, univerzit, fakultních nemocnic.

KA6 – ŘÍZENÍ A PUBLICITA

Cílem této aktivity je zajistit řízení a koordinaci jednotlivých týmů projektu a jeho zdárnou administraci a publicitu dle pravidel programu. Administrace bude realizována prostřednictvím Projektové kanceláře, která je složená z koordinátora projektu, finančního manažera, pracovníků zodpovědných za administraci veřejných zakázek, administrátorů, právníka, účetní, mzdové účetní a personalisty. Kancelář se bude podílet na sestavení základních metodických principů a dokumentů pro řízení a administraci projektu a vyhotoví detailní projektový plán. Dále bude zajištěna i periodická revize harmonogramu výstupů a rizik projektu, komunikace s řídícími strukturami operačního programu, příprava řádného reportingu (ZoR, ŽOP a jejich příloh) i redefinice procesů dle výsledků procesní evaluace (KA8). Součástí aktivity bude rovněž realizace výběrových řízení na dodavatele, zajištění povinné administrativy a zajištění náležité publicity projektu.

Výstupy projektu – překlady:

 • publikace českého překladu MKN-11 v elektronické podobě (mezinárodní browser WHO, podkladové databázové soubory ke stažení)
 • publikace aktualizovaných verzí českého překladu/české verze MKN-10 (český browser, databázové soubory ke stažení)
 • publikace aktualizované verze českého překladu MKF a doprovodných nástrojů (ICF checklisty, core-sety)
 • publikace českého překladu ICHI (databázové soubory ke stažení)
 • překlad a publikace e-learningového kurzu WHO k MKF (https://www.icf-elearning.com/)
 • překlad a publikace e-learningového kurzu WHO k MKN-11

Metodické výstupy projektu:

 • Metodika implementace Mezinárodní klasifikace nemocí, 11. revize na webových stránkách ÚZIS ČR
 • Metodika implementace kódovacího systému Orpha codes na webových stránkách ÚZIS ČR
 • Metodika implementace Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii a TNM klasifikace zhoubných novotvarů na webových stránkách ÚZIS ČR
 • Metodika implementace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví na webových stránkách ÚZIS ČR
 • Klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG, aktualizace souvisejících metodik a SW nástrojů, verze pro rok 2022
 • Klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG, aktualizace souvisejících metodik a SW nástrojů, verze pro rok 2023
 • Klasifikace hospitalizačních procedur, verze pro rok 2022

Další výstupy projektu:

 • analytická zprávy k implementaci SNOMED CT v ČR
 • aktualizované verze Kategorizace zdravotnické techniky a Kategorizace zdravotnických materiálů
 • výukové materiály a realizace 3 instancí prezenčního týdenního kurzu základů kódování diagnóz a intervencí
 • e-learningový kurzu ke kódování vzácných onemocnění podle terminologie Orphanet

V rámci projektu se uskuteční tři konference: KlasifiKon 2020, KlasifiKon 2021, KlasifiKon 2022.

URL: https://www.uzis.cz/ncmnk