Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu

Projekt směřoval k praktickému ověření zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu (diagnostickou bezpečnost, kvalitu, účinnost, nákladovou efektivitu) programu screeningu karcinomu děložního hrdla, který je v ČR bohužel stále nezanedbatelnou příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V případě úspěšného ověření lze očekávat zvýšení kvality programu a zvětšení jeho potenciálního dopadu na snížení úmrtnosti pro karcinom děložního hrdla.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2018  —  31. 12. 2021
 7 302 442,73 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008171

Příčinou téměř všech případů karcinomu děložního hrdla je infekce rizikovým (onkogenním) typem lidského papillomaviru (HPV). V současnosti nejpoužívanější metodou diagnostiky karcinomu děložního hrdla je cytologické vyšetření buněk ze stěru děložního hrdla, který se provádí v rámci preventivního gynekologického vyšetření jedenkrát ročně. Zahraniční zkušenosti však dokládají výrazný nárůst participace žen při použití samoodběrového HPV testu pacientkou v domácím prostředí.

Cíl projektu

Projekt si kladl za cíl zvýšit pokrytí a efektivitu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením metody průkazu DNA HPV viru odebraného prostřednictvím samoodběrové sady u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu (ženy starší 50 let, které se během posledních tří let nedostavily na preventivní gynekologické vyšetření). Zacílením této populační skupiny lze v ČR dosáhnout nejvyššího efektu a snížení zdravotních i sociálních následků daného onemocnění.

Hlavním cílem bylo metodicky připravit, realizovat a vyhodnotit pilotní projekt, který ověřil vhodnost celoplošného zavedení metody časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a vysoká nákladová efektivita celého procesu.

Dílčí cíle

 • vytvořit metodické materiály pro realizaci projektu zavedení detekce genomu lidského papilomaviru s využitím samoodběrových sad jako primárního screeningového testu;
 • ověřit praktické nastavení a logistiku procesu zavedení detekce genomu lidského papilomaviru s využitím samoodběrových sad jako primárního screeningového testu;
 • vyhodnotit realizovatelnost a efektivitu navrženého postupu zavedení detekce genomu lidského papilomaviru ve vztahu k přínosům u cílové populace.

Klíčové aktivity

KA 1: Organizace a metodika

Cílem aktivity bylo organizačně a metodicky zajistit realizaci pilotního projektu, tj. sestavení detailního plánu realizace, výběru a nasmlouvání laboratorního pracoviště pro detekci HPV a zajištění odborného personálu a potřebného materiálního zázemí. Pro všechny jmenované činnosti byly vytvořeny metodické materiály, které byly dále optimalizovány v průběhu řešení projektu.

KA 2: Pilotní projekt

V rámci této aktivity byl realizován pilotní projekt zavedení detekce genomu lidského papilomaviru jako primárního screeningového testu dle připravených metodických materiálů. Hlavním cílem aktivity bylo ověřit v praktickém pilotním projektu možnost fungování, logistiky a organizace zavedení detekce genomu lidského papilomaviru jako primárního screeningového testu v České republice. 

KA 3: Vyhodnocení a metodická doporučení

Cílem této aktivity bylo vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data a vypracovat konečné metodické materiály a na jejich základě byly připraveny podklady k revizi doporučených postupů pro program screeningu karcinomu děložního hrdla na národní úrovni.

KA 4: Sebeevaluace projektu

Cílem této aktivity bylo nezávislým týmem posoudit užité procesy a vzniklé výstupy projektu. Tohoto cíle bylo dosaženo realizací procesní a dopadové evaluace.

Výstupy projektu

V rámci projektu byl zaslán samoodběrový HPV test 5000 ženám.

Dále v rámci projektu vznikly následující metodické výstupy:

 • metodika výběru žen pro oslovení k účasti ve screeningu doplněná metodikou distribuce oslovení a testů s návodem postupu;
 • metodika pro hodnocení detekce genomu lidského papilomaviru jako primárního screeningového testu s možností samoodběru pacientkou;
 • podrobná metodika a plán realizace pilotního projektu, sestavený harmonogram a připravené zázemí pro jeho spuštění;
 • Metodika sběru dat pilotního projektu „Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla“
 • Analytická zpráva pilotního projektu „Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla": vyhodnocení rozesílky samoodběrových sad
 • Analytická zpráva pilotního projektu „Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla“: ekonomické hodnocení
 • Analytická zpráva pilotního projektu „Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla“: hodnocení zdravotnické technologie
 • Analytická zpráva pilotního projektu „Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla“: vyhodnocení různých přístupů k navýšení účasti populace prostřednictvím samoodběrových sad
 • Implementační manuál pro optimalizaci programu screeningu karcinomu děložního hrdla prostřednictvím samoodběrových sad: screeningová strategie
 • Implementační manuál pro optimalizaci programu screeningu karcinomu děložního hrdla prostřednictvím samoodběrových sad: metodika pro screeningový proces
 • Evaluační zpráva pilotního projektu „Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla“