Národní registr nemocí z povolání

O registru

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Hlavní úkol NZIS obecně je dle § 70 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. mj. „poskytovat včasné údaje o zdravotním stavu obyvatelstva za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě zdravotních služeb, pro řízení a tvorbu zdravotní politiky“. NRNP monitoruje vývoj výskytu a struktury nemocí z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání. Účelem zjišťování požadovaných údajů je získávání informací o nemocech z povolání jako podkladu pro tvorbu národní zdravotní politiky, pro analýzy problémů v oblasti ochrany zdraví při práci, pro vědecký výzkum, pro vzdělávání v oboru a k mezinárodnímu srovnávání.

Národní registr nemocí z povolání NRNP je kontinuálním pokračováním dlouhodobého statistického sledování, prováděného od roku 1973 prostřednictvím výkazů. Od svého založení v roce 1991 byl registr veden Centrem pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze jako Centrální registr nemocí z povolání. Zákonem č. 156/2004 Sb. byl pod názvem „Národní registr nemocí z povolání“ zařazen mezi zdravotní registry, které tvoří Národní zdravotnický informační systém (NZIS), nyní zakotvený v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Správcem NRNP je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, zpracovatelem je Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze.

Data registru využívají ÚZIS, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, SZÚ, Český statistický úřad. Uveřejněná data využívají také specialisté v oboru pracovního lékařství a hygieny práce, KHS, lékaři posudkové služby a další za účelem statistických a ekonomických analýz.

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 byl NRNP napojen na statistický systém Statistického úřadu Evropské Unie (EUROSTAT). V rámci mezinárodní spolupráce se informace o nemocech z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených v ČR každoročně předávají Eurostatu do systému European Occupational Diseases Statistics (EODS), dále Světové zdravotnické organizací (WHO), do evropského systému Health for all (HFA) a do International Labor Organization (ILO).

Statistická jednotka zjišťování

Na základě vyhlášky MZ č. 373/2016 Sb. hlášení podléhá každá uznaná nemoc z povolání či ohrožení nemocí z povolání dle platného Seznamu nemocí z povolání, vzniklá v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Případ nemoci z povolání nebo ohrožení NzP podléhá hlášení poté, co lékařský posudek o uznání nemoci, vydaný oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb, nabyl právních účinků.

Hlášení podléhá i rozhodnutí oprávněného střediska nemocí z povolání o ukončení NzP či ohrožení NzP. V tomto případě se ke stávajícímu případu v evidenci NRNP hlásí datum, od kterého již osoba NzP či ohrožením NzP netrpí.

Okruh zpravodajských jednotek

Povinnost hlásit má dle přílohy k vyhlášce č. 373/2016 Sb. každý poskytovatel, který uznal nemoc z povolání podle § 66 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto právního předpisu podávají hlášení do registru poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kterým bylo Ministerstvem zdravotnictví uděleno povolení uznávat nemoci z povolání, tzv. střediska nemocí z povolání. Jejich seznam a územní gesce jsou v průběžně aktualizované podobě dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Garantem poskytnutí hlášení do NRNP jsou příslušná střediska nemocí z povolání. Nezbytnou součástí hlášení jsou také údaje z hygienického posudku, které poskytuje příslušná krajská hygienická stanice, ve vyjmenovaných zvláštních případech SÚJB, MV nebo MO, dále jen KHS. Kdo provádí ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání, stanoví § 62 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.

Hlášení i odhlášení se předává správci a zpracovateli NRNP pouze elektronicky, a to nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém lékařský posudek nabyl právních účinků.

Legislativa

Zákony:

Nařízení vlády:

Vyhlášky MZ:

 • Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (nabyl účinnosti 1. dubna 2012) – ve znění pozdějších předpisů, (hlava IV. díl 3.)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému s účinností od 1. 1. 2017
 • Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Metodická opatření:

 • Metodické opatření Věstníku MZ čá 10/2003, ke stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
 • Metodické opatření Věstníku MZ čá 11/2011, ke stanovení středního stupně závažnosti poškození ulnárního nervu v oblasti lokte za pomoci elektrofyziologických kritérií
 • Metodický návod Věstníku MZ čá 9/2011, k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání

Evropská legislativa:

Další právní a metodické dokumenty:

Rozsah údajů

Okruhy položek nezbytných pro účely hlášení případu NzP do NRNP:

 • Identifikace poskytovatele - identifikace hlásícího zdravotnického zařízení a lékaře, identifikace KHS (evidováno automaticky na základě přístupových práv dle JSÚ)
 • Údaje o pacientovi - osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta a sociodemografické statistiky (rodné číslo, pohlaví a datum narození, bydliště) – zodpovídá SNZP
 • Údaje o zaměstnavateli - identifikace zaměstnavatele (název, sídlo, IČO, klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, adresa provozovny – místa výkonu práce, kategorie velikosti podniku podle OECD) – zodpovídá KHS
 • Údaje o onemocnění - související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k nemoci z povolání (ohrožení či NzP, diagnóza nemoci dle MKN-10 a slovně, latence vzniku onemocnění, příslušná kapitola a položka seznamu NzP, evidenční kód NzP, závažnost, datum zjištění, datum odhlášení, datum úmrtí v souvislosti s nemocí z povolání, datum lékařského posudku a nabytí právních účinků) - zodpovídá SNZP
 • Výsledky šetření pracovních podmínek - údaje potřebné pro charakterizaci rizika a podmínek práce (profese, klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, rizikový faktor - noxa, doba expozice, kategorie práce, ověření rizika nákazy, očkování, závěr hygienického šetření) – zodpovídá KHS

Doplňkové položky pro účely posuzování a dokumentace nemocí z povolání:

 • v kompetenci středisek nemocí z povolání (SNZP):
  ​Jméno pacienta, titul, adresa trvalého a přechodného bydliště, telefon, zdravotní pojišťovna, předchozí zaměstnavatelé, adresa vzniku onemocnění, období požadovaného šetření, datum žádosti o odběr, datum žádosti o ověření podmínek vzniku onemocnění, datum předání posudku pacientovi a zaměstnavateli, datum odvolání a vyřízení odvolání, příčina pro zdravotní pojišťovnu a další
 • v kompetenci pracovišť vydávajících hygienický posudek (KHS, SÚJB, MV, MO):
  ​Datum přijetí žádosti o odběr, datum přijetí žádosti o ověření, datum odběru, datum měření ZÚ na pracovišti, datum šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění na pracovišti, datum vyřízení žádosti SNZP o odběr vzorků KHS, datum podání žádosti KHS o měření na ZÚ, datum přijetí protokolu ZÚ o měření na KHS, pracovník KHS přítomný a pověřený vyřízením odběru vzorků, pracovník KHS přítomný a pověřený vyřízením ověření podmínek vzniku onemocnění a další

Publikace

Od roku 2008 jsou publikace vydávány a zveřejňovány na stránkách SZÚ.

ÚZIS prezentuje data registru prostřednictvím prezentačního systému Regionální zpravodajství NZIS a na Portálu zdravotnických ukazatelů.

Nemoci z povolání


Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2012

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2011

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2010

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009

Nově hlášené nemoci z povolání v letech 2006-2008

Nemoci z povolání 2007

Nemoci z povolání 2006

Nemoci z povolání 2005

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2005

Nemoci z povolání 2004

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2001

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2004

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2003

Nemoci z povolání v roce 1998

Nemoci z povolání v roce 1999

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2000

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2002

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2002

Nemoci z povolání 2003

Nemoci z povolání 2002

Nemoci z povolání 2001

Nemoci z povolání 2000