Světová zdravotnická organizace (WHO)

WHO (Světová zdravotnická organizace) je nezávislá mezinárodní organizace působící v rámci Spojených národů (OSN). Koordinuje a řídí mezinárodní zdravotnickou činnost, dále se soustředí na organizaci celosvětových programů pro kontrolu, prevenci a odstranění nemocí a epidemií a celkové zlepšení kvality života populace. WHO je gestorem závazných strategií (např. Health 2020, Regionální akční plán) a zároveň poskytuje potenciálně užitečné nástroje (např. informační systém Health information gateway https://gateway.euro.who.int/en/, podpůrný nástroj pro posuzování zdravotnických informačních systémů).

Zapojení do informačního systému WHO

Do databáze WHO „Zdraví pro všechny“ (HFA-DB) každoročně ÚZIS předává datové podklady pro sadu vybraných zdravotních indikátorů. Kromě toho se ÚZIS podílí na zhodnocení a zajištění dalších specifických sběrů a analýz dat z produkce WHO (mateřská úmrtnost, kojenecká úmrtnost apod.)

Mezinárodní klasifikace nemocí - MKN

ÚZIS je zodpovědný za implementaci MKN na národní úrovni, neboť je pověřen překladem MKN a její distribucí. Odkaz na národní web MKN Od roku 1996, kdy začalo WHO vydávat průběžné změny do klasifikace, se ÚZIS věnuje jejich zapracovávání do české verze. ÚZIS je zároveň správcem číselníků souvisejících s klasifikací. V současné době se ÚZIS intenzivně věnuje přípravě na implementaci 11. revize MKN.

European Health Information Initiative (EHII)

ÚZIS zastupuje ČR v řídící skupině EHII. EHII představuje jakousi síť zaměřenou na harmonizaci postupů ve sběru dat a jejich reportování, sdílení zkušeností v této oblasti a zajištění expertízy při realizaci a tvorbě zdravotních politik. Komponenty EHII jsou měření zdraví populace (cíle a indikátory, např. H2020, SDG), přístup k informacím (portály s publikovanými zdravotnickými informacemi), tvorba kapacit pro přípravu zdravotnických informací, networking (podpora regionálních a tematických sítí členských států), strategie (zdravotnické informace – support tool, evropský akční plán) a komunikace. V současnosti má EHII přes 30 členů, včetně nově přijaté ČR. Členství v EHII poskytuje pro ČR užitečnou platformu pro spolupráci s dalšími členskými státy a mezinárodními organizacemi (WHO, EU, OECD).