Kategorizace zdravotnického materiálu

O klasifikaci

Primárním záměrem pro vývoj Kategorizace zdravotnického materiálu (KZM) byla kultivace stávajících klasifikačních systémů ZP využívaných orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními (ZZ), resp. zavedení jednotného klasifikačního systému, který umožní transparentně stanovit a využívat generické skupiny ZP.

Označení názvů kategorií KZM, kde dochází k zařazování konkrétních produktů zdravotnického materiálu (ZÚM), vychází z dříve vytvořeného kategorizačního stromu pro RZPRO a stromu, který je součástí přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o kombinaci názvů kategorií využitých nejenom pro kategorizaci ZP charakteru ZÚM, tedy u kategorizace zdravotnických materiálů (KZM), ale i o kategorie spadající pod kategorizaci ZP hrazených na poukaz. Veškeré názvy jednotlivých kategorií s ohledem na použití v uvedených kategorizacích jsou obsahem přílohy 1 metodiky.

Každá základní kategorie užívaná v KZM je dále rozdělena do specifických úrovních na základě subjektivně zvolených kritérií (např. dle oblasti působení či vlastní funkční specifikace ZM) splňujících podmínku vzájemné zaměnitelnosti ZM jako produktu v rámci dané kategorie.

Segmentace příslušné kategorie zdravotnického materiálu je prováděna ve spolupráci s odborným klinickým expertem/oponentem delegovaným věcně příslušnou odbornou společností.

Současná verze KZM obsahuje úplnou klasifikaci zdravotnických prostředků určených pro srdeční stimulaci, implantátů do kostní tkáně (kloubní náhrady) a prostředků pro mimotělní oběh a podpůrné systémy.

Ostatní zdravotnické prostředky jsou řešeny jednak v rámci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků (zdravotnické prostředky předepisované na poukaz), jednak v rámci kategorizace zdravotnické techniky.

Od roku 2020 zahajujeme pravidelný aktualizační proces doposud vydaných skupin Kategorizace zdravotnických prostředků – zdravotnických materiálů (ZÚM).

Předpokládaný harmonogram aktualizace KZM

Sběr podnětů k úpravě obsahu vydaného kategorizačního stromu
1. ledna – 30. června příslušného roku
Připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail kzp@uzis.cz.
V textu připomínky uveďte identifikaci instituce, za kterou návrh podáváte.

Zpracování připomínek v rámci pracovní skupiny, oponentura odbornými společnostmi
1. června – 30. září příslušného roku

Schválení a publikace aktualizované verze kategorizačního stromu
do 31. října příslušného roku

Odkazy