Kategorizace zdravotnického materiálu

O klasifikaci

Důležité odkazy

Interaktivní prohlížeč KZM

Důležité odkazy

Interaktivní prohlížeč KZM

Primárním záměrem pro vývoj Kategorizace zdravotnického materiálu (KZM) byla kultivace stávajících klasifikačních systémů zdravotnických prostředků (ZP) využívaných orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními (ZZ), resp. zavedení jednotného klasifikačního systému, který umožní transparentně stanovit a využívat generické skupiny ZP.

Označení názvů kategorií KZM, kde dochází k zařazování konkrétních produktů zdravotnického materiálu (ZUM), vychází z dříve vytvořeného kategorizačního stromu pro RZPRO a stromu, který je součástí přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Každá základní kategorie užívaná v KZM je dále rozdělena do specifických úrovní na základě subjektivně zvolených kritérií (např. dle oblasti působení či vlastní funkční specifikace ZP) splňujících podmínku vzájemné zaměnitelnosti ZP jako produktu v rámci dané kategorie. skupiny nebo podskupiny.

Segmentace příslušné kategorie ZP je prováděna ve spolupráci s odbornou společností.

Současná verze KZM obsahuje úplnou klasifikaci následujících zdravotnických prostředků

  • implantabilní ZP do kostní tkáně – kloubní náhrady
  • implantabilní ZP do měkké tkáně – náhrady srdečních chlopní
  • implantabilní ZP do měkké tkáně – stenty a stentgrafty
  • implantabilní ZP do měkké tkáně – cévní protézy a záplaty
  • implantabilní ZP do měkké tkáně – ostatní
  • ZP pro srdeční stimulaci
  • ZP pro mimotělní oběh a podpůrné systémy

Ostatní zdravotnické prostředky jsou v přípravě. Další ZP jsou řešeny jednak v rámci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků (zdravotnické prostředky předepisované na poukaz), jednak v rámci Kategorizace zdravotnické techniky.

Od roku 2020 zahajujeme pravidelný aktualizační proces doposud vydaných skupin KZM.

Předpokládaný harmonogram aktualizace KZM

1. Získávání podnětů k úpravě obsahu kategorizačního stromu

Administrace této části cyklu je zabezpečována správcem KZM (ÚZIS ČR) v období od 1. července předchozího roku až 30. června příslušného roku.

Jsou uvažovány tři alternativy získávání podnětů pro potřeby aktualizace obsahu:

  1. zasílání podnětů prostřednictvím veřejných portálů
  2. zasílání podnětů prostřednictvím zastoupených institucí v Pracovní skupině (MZ ČR, VZP ČR, OS atd.)
  3. zasílání podnětů za samotnou OS

Hromadná adresa pro zasílání podnětů: kzp@uzis.cz

2. Primární analýza, identifikace připomínek, výběr kritických oprav

Obdržené připomínky na základě výše uvedeného jsou následně členěny dle námětu, četnosti a důležitosti.

Klíčovým obdobím pro analýzu získaných připomínek je pak 1. června – 15. července příslušného roku.

Administrace této části cyklu je zabezpečena správcem KZM (ÚZIS ČR).

3. Vypořádání obdržených připomínek

V následující části je zahájeno vypořádání obdržených připomínek. Prioritně jsou řešeny kritické náměty/připomínky vztažené k úpravě položek kategorizace.

Obdobím pro vypořádání kritických připomínek je 15. července – 30. září příslušného roku.

Tato část je řešena Pracovní skupinou KZM.

4. Příprava upravené verze kategorizace platné k roku následujícímu

V následující části jsou dořešeny zbývající podněty k úpravě publikované verze kategorizace. Příprava upravené verze na základě obdržených připomínek tak podléhá období od 30. září – 31. října příslušného roku.

Tato část je řešena správcem KZM (ÚZIS ČR) a Pracovní skupinou KZM.

5. Schválení a publikace aktualizované a nové verze KZ

Aktualizovaná podoba je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR a publikována na webových stránkách ÚZIS ČR v co nejkratším časovém intervalu od bodu 4, tj. přípravy upravené verze kategorizace platné k následujícímu roku.

Odkazy