SNOMED CT

O klasifikaci

Na pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR bylo v červenci 2020 v rámci Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace ÚZIS ČR zřízeno Národní release centrum SNOMED CT (NRC). Základním úkolem NRC je registrovat uživatele licencí opravňujících používání SNOMED CT v České republice (vzhledem k tomu, že ČR je členem neziskové organizace SNOMED International, jsou tyto licence na území ČR poskytovány zdarma).  Do konce roku 2021 plánuje NRC přeložit základní sadu konceptů a na pilotních projektech ověřit, zda a v jaké míře je tato terminologie využitelná v českém zdravotnickém prostředí. S tím souvisí snaha NRC zvyšovat povědomí o klinické terminologii SNOMED CT mezi odbornou veřejností ať už formou e-learningu nebo uspořádáním on-line semináře. Pracovníci NRC dr. Zvolský a dr. Rubešová zastupují ČR v klíčových orgánech SNOMED International, které terminologii SNOMED CT vyvíjí a spravuje. Oba jsou členy Member Forum a dr. Rubešová navíc prosazuje zájmy ČR v General Assembly.

Systematized NOmenclature of MEDicine Clinical Terms  je klinická terminologie používaná ve zdravotnictví více než 80 států světa.  Tato terminologie je vyvíjena, spravována a distribuována neziskovou organizací Snomed International (SI). Česká republika je členem této organizace již od roku 2012. Ve druhé polovině roku 2019 plánuje ÚZIS ČR ve spolupráci s MZ ČR spustit několik drobných pilotních projektů, které by potvrdily použitelnost a užitečnost zavedení Snomed CT do klinické praxe v ČR.

Snomed CT je namapován na řadu mezinárodních klasifikací (např. MKN-10) a standardů. Většina zemí, které mají funkční elektronické zdravotnictví, se neobešla bez implementace Snomed CT.

Základním kamenem Snomed CT je takzvaný „koncept“, který reprezentuje klinické konstatování a má své jedinečné identifikační číslo (viz obr. č. 1). V lednu 2019 vydal SI novou verzi mezinárodní edice Snomed CT obsahující 349 548 konceptů. Koncepty jsou navzájem uspořádány v poly-hierarchických „vztazích“. Vztah reprezentuje asociaci mezi dvěma koncepty. Každý koncept může mít dva typy „popisu“: plně specifikované jméno ang. Fully Specified Name - FSN nebo synonymum (viz obr. č. 1) Hierarchie Snomed CT je naznačena na obr. č. 2.

Snomed CT existuje v několika jazykových variantách. Překlad do češtiny zatím nebyl realizován. Členské státy SI mají mnoho benefitů, mezi nejzajímavější patří možnost bezplatného absolovování e-learningového kurzu.

Odkazy

Národní verze:

E-learningový kurz

Na stránkách https://elearning.ihtsdotools.org/ je k dispozici e-learningový kurz k systému SNOMED CT.

Vstup do e-learningového kurzu

Odborné přednášky

  • Ian Green: SNOMED Clinical Terminology (video, PDF)
  • MUDr. Irena Rubešová: Ozvěny Snomed CT Expo Bratislava 2017 (video, PDF)
  • Ing. Libor Seidl: Klinická terminologie SNOMED CT (video, PDF)