Evropská unie

Eurostat

V současnosti vychází základní rámec spolupráce z nařízení EU 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci EU 1338/2008 o statistice Společenství, které zahrnuje tyto okruhy:

  • zdravotní stav a zdravotní determinanty
  • zdravotní péče
  • příčiny smrti
  • pracovní úrazy,
  • nemoci z povolání a další zdravotní problémy související s prací.

Pro některé z těchto okruhů se v současné době připravují, nebo již byla připravena tzv. Implementační nařízení, která detailně ošetřují danou problematiku. Tak je již k dispozici Implementační nařízení ke statistice příčin smrti, k problematice pracovních úrazů, bylo připraveno nařízení k realizaci EHIS pokrývající zdravotní stav a zdravotní determinanty, nařízení ke statistice zdravotních účtů. Aktivita členských zemí je koordinována prostřednictvím pracovních (working group) či technických (technical group) skupin.

Svá data Eurostat publikuje v rámci veřejně dostupné databáze.

Zdravotní stav a zdravotní determinanty

Evropské dotazníkové šetření o zdraví (EHIS)

(dle prováděcího nařízení Komise č. 141/2013)

Jedná se o výběrové šetření, které se provádí jednou za 5 až 6 let a je dlouhodobě v gesci ÚZIS ČR. Do roku 2002 včetně bylo šetření prováděno jako národní, v roce 2008 bylo provedeno dle jednotné evropské metodiky, avšak na dobrovolné bázi (1. vlna EHIS). Od roku 2014 se jeho realizace řídí prováděcím nařízením Komise. V tomto roce proběhlo v ČR šetření EHIS (2. vlna) na vzorku 6737 respondentů. Více informací o šetření je k dispozici zde.

Statistika týkající se poskytování zdravotní péče

CARE – nevýdajová statistika zdravotní péče

Sběr dat o nevýdajových statistikách zdravotní péče (počty lékařů, počty lůžek, přístrojů, vybrané výkony, migrace lékařů apod.) v současné době probíhá na dobrovolné bázi, zároveň se však připravuje legislativa ukotvující tento sběr dat jako povinný. Legislativa by měla vstoupit v platnost v roce 2021.

Data o zdravotní péči jsou sbírána prostřednictvím tzv. společného dotazníku (Joint Questionnare on non – Monetary Health Care Data). Data z tohoto dotazníku jsou sdílena i s dalšími mezinárodními organizacemi (WHO, OECD).

SHA – výdajová statistika zdravotní péče

(dle prováděcího nařízení Komise č. 359/2015)

Sběr dat o výdajích na zdravotní péči probíhá prostřednictvím společného dotazníku (Joint Questionnaire on Monetary Health Care Data) OECD, Eurostatu a WHO. Data pro účely vyplnění tohoto dotazníku zajišťuje Český statistický úřad na základě informací získaných z administrativních zdrojů vedených zdravotními pojišťovnami a ze statistických zjišťování ČSÚ (statistika rodinných účtů a další). Více informací o Statistice zdravotnických účtů je k dispozici zde.

Statistika příčin smrti       

(dle prováděcího nařízení Komise č. 328/2011)

Data o příčinách smrti jsou do Evropské databáze předávána Českým statistickým úřadem. ÚZIS ČR se podílí na této statistice sběrem dat o příčinách smrti, které zajišťuje prakticky a metodicky. Více o sběru dat prostřednictvím Listu o prohlídce zemřelého naleznete zde Odkaz na LPZ

Statistika pracovních úrazů (ESAW)

(dle prováděcího nařízení Komise č. 349/2011)

Je sbírána na základě administrativních podkladů Státního úřadu inspekce práce a předávána Eurostatu ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

Statistika nemocí z povolání (EODS)

Nemoci z povolání jsou evidovány v rámci registru NRNP (Národní registr nemocí z povolání), ten eviduje všechny případy uznaných nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání. Registr je ve správě ÚZIS ČR, SZÚ je jeho zpracovatelem. Za účelem mezinárodní statistiky jsou výstupy z registru NRNP každoročně předávány Eurostatu do Evropské statistiky nemocí z povolání European Occupational Diseases Statistics (EODS).


ECDC – data za infekční nemoci

Evropské centrum pro kontrolu nemocí (European Center for Disease Control, ECDC) je decentralizovaným orgánem Evropské komise sídlící ve Stockholmu, který se zaměřuje na monitorování a prevenci infekčních onemocnění. ÚZIS ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem připravuje a předává ECDC data z Registru pohlavních nemocí a z Registru tuberkulózy. Data se předávají pravidelně prostřednictvím informačního systému TESSy (The European Surveillance System) ve formě databáze, ve které jsou data z registrů transformována do předepsané jednotné struktury pro všechny členské země EU.


EMCDDA – data o uživatelích drog

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA).

ÚZIS ČR každoročně připravuje sadu údajů, která jsou následně předávána do různých částí informačního systému EMCDDA prostřednictvím výročních zpráv, standardizovaných tabulek a strukturovaných dotazníků. Jedná se o informace z oblasti ambulantní péče o pacienty užívající návykové látky (alkohol a nealkoholové drogy), lůžkové péče o tyto pacienty, výskyt infekčních onemocnění u závislých osob, úmrtí v důsledku užívání drog a další výstupy týkající se užívání drog.


Euro-Peristat

Euro-Peristat je projektem financovaným mj. Evropskou komisí. Hlavním cílem projektu je vyvinout validní a spolehlivé indikátory pro monitorování a zlepšování zdraví matek a dětí v perinatálním období. V současné době se zaměřuje na sběr informací o předčasně ukončených a vícečetných těhotenství, o úmrtích předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní váhou, o potratovosti a o způsobech ukončení gravidity a vedení porodů. V rámci projektu bylo ve spolupráci s odborníky vymezeno celkem 10 klíčových ukazatelů, za která ÚZIS ČR ve spolupráci s gynekologicko-porodnickou společností dodává potřebné údaje a podklady.


Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin – DG SANTE

DG SANTE financuje či zajišťuje celou řadu aktivit a dílčích projektů.

Jednou z takových aktivit je aktuálně probíhající Joint Action (Společná akce) InfAct (Information for Action) https://www.bridge-health.eu/, směřující k vytvoření udržitelné infrastruktury sdílení a využívání zdravotnických informací v rámci EU. Projekt byl zahájen v březnu 2018 s dobou trvání 36 měsíců. Účastní se jej 40 institucí z 28 evropských zemí a navazuje na předchozí Bridge Project, realizovaný v letech 2015-2017.

DG SANTE na svém webu https://ec.europa.eu/health/indicators_data/indicators_en prezentuje data za důležité sady ukazatelů. Jedná se jednak o ECHI ukazatele (European Core Health Indicators https://ec.europa.eu/health/indicators_data/echi_en), tedy sadu 88 klíčových ukazatelů sloužících k monitorování zdraví, zdravotní péče a zdravotních determinant, které jsou jednotně definované, srovnatelné a dobře dostupné. Dále jsou v databázi prezentované evropské ukazatele pro udržitelný rozvoj (Sustainable development indicators), ukazatele sledující kvalitu zdravotní péče (Health Care Queality Indicators) a další.

Ve spolupráci s OECD a Evropskou observatoří zdravotnických systémů a politik Evropská Komise realizuje iniciativu State of Health in the EU, kdy ve 2letých intervalech publikuje národně specifické zprávy popisující aktuální stav v členských zemích https://ec.europa.eu/health/state/summary_en.

Jako poradní orgán Komise funguje expertní skupina EGHI (Expert Group on HEalth Information), složená ze zástupců členských zemí a mezinárodních organizací. Pomáhá Komisi identifikovat priority a potřeby v oblasti zdravotnických dat a jejich zajištění, implementovat aktivity v této oblasti, podpořit mezinárodní spolupráci a sdílení zkušenosti, zajišťovat předání informací v rámci národních politických struktur.


Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování – DG EMPL

Z aktivit Evropské komise zejména v oblasti sociální vyplývá činnost Výboru pro sociální ochranu. SPC (Social Protection Committee) slouží jako ústřední skupina v rámci Otevřené metody koordinace (národních politik) s ohledem na sociální začleňování, zdravotní a dlouhodobou péči a důchody. V rámci podskupiny pro indikátory (ISG), vedené DG EMPL s podporou Eurostatu, byl vytvořen seznam ukazatelů, které slouží k monitorování národních politik v této oblasti. Stěžejním nástrojem monitorování je tzv. Joint Assessment Framework pro oblast zdraví (JAF Health), který byl vyvinut pro tento účel. Prostřednictvím tohoto nástroje probíhá pravidelné hodnocení členských zemí a formulace doporučení. Komise v rámci tohoto hodnocení připravuje národně specifické zprávy.


Epidemiologie a screening zhoubných nádorů – ENCR

ÚZIS se podílí na mezinárodním monitoringu zátěže populace zhoubnými nádory zapojením do informačních systémů mezinárodní skupiny European Network of Cancer Registries (při JRC, Společném výzkumném středisku EU) a Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC). Dále se ÚZIS zapojuje do studií zaměřených na přežívání pacientů se zhoubnými nádory (EUROCARE, CONCORD). ÚZIS se expertně a poskytnutím datových podkladů zapojil do přípravy zprávy Cancer Screening in the European Union, která podrobně srovnává výkonnost programů pro screening nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla v zemích EU.