Podmínky provozu elektronické podatelny ÚZIS ČR

Elektronické podání může být učiněno těmito způsoby:

1) Na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk)

Velikost zprávy je dána maximální velikostí nosiče.

Zásilku s nosičem můžete doručit klasickou poštou na adresu:
ÚZIS ČR, Palackého nám. 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2

2) Prostřednictvím e-mailové zprávy, i nepodepsané elektronickým podpisem 

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, doc, docx, jpeg, jpg, png, pdf, tif, tiff, xls, xlsx, zfo, zip. Velikost zprávy je možná do 10 MB.

Elektronické podání obsahuje základní identifikační údaje odesílatele-– jméno, příjmení a bydliště, v případě právnické osoby – název, sídlo a IČ, jinak odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

Pozn.: ÚZIS ČR jakožto OVM má povinnost zasílat odpověď do datové schránky (DS) adresáta, i když jeho podání bylo doručeno jinou cestou než DS. Z toho vyplývá ověření existence DS adresáta (zákon č. 300/2008 Sb., §17).

3) Datovou schránkou ÚZIS ČR

Postup doručování do datové schránky je upraven zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů.

Informace o datové schránce:

Název – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Typ datové schránky – Orgán veřejné moci (OVM)
Identifikátor datové schránky – kb9egte
IČ – 00023833

Přípustné formáty datové zprávy do datové schránky:
doc, docx, jpeg, jpg, png, pdf, tif, tiff, xls, xlsx, zfo

Velikost zprávy je možná do 20 MB.


Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

Odesílateli je zasílána zpráva potvrzující doručení podání.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.