Národní onkologický registr

Aktuality


Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884/883

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884/883

Účelem Národního onkologického registru (dále jen NOR) je registrace onkologických onemocnění a periodické sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. NOR je celoplošným populačním registrem, který navazuje na sledování novotvarů v populaci ČR zavedené v 50. letech 20. století a jako populační registr záznamů jednotlivých novotvarů je provozován ÚZIS ČR od roku 1976.

Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků. Na populační úrovni jsou hodnoceny také výsledky léčby novotvarů formou analýzy přežití.

Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní onkologické péče.

Anonymní individuální data mohou být poskytnuta pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum v souladu s platnými zákony a se souhlasem správce NOR (ÚZIS ČR) a Rady NOR (odborný poradní orgán správce NOR).

NOR je členem IACR (Mezinárodní asociace onkologických registrů) v Lyonu, spolupracuje s Evropskou sítí onkologických registrů (ENCR) a udržuje kontakt s registry v zahraničí. NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče v ČR.

Statistická jednotka zjišťování

Do databáze NOR jsou předávány údaje o těchto nově zjištěných novotvarech podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 3. vydání:

 1. zhoubné novotvary (C00–C97),
 2. novotvary in situ (D00–D09),
 3. novotvary nejistého nebo neznámého chování (D37–D48),
 4. vybrané nezhoubné / benigní novotvary s morfologií 8683/0 gangliocytický paragangliom nebo  8936/0  gastrointestinální stromální tumor, benigní (diagnózy D10.5–D13.3, D13.5–D13.6, D13.9–D15.9, D20.0–D21.9, D28.2–D28.7, D29.1–D29.2, D30.0–D30.4, D30.9, D32.0–D35.9, D36.7 s morfologií 8683/0 nebo 8936/0).

a dále pozitivní bioptické či cytologické nálezy:

 1. D12 - nezhoubný novotvar tlustého střeva‚ konečníku‚ řitního kanálu a řiti,
 2. N87 - dysplazie hrdla děložního.

Hlásí se i případy histologicky nebo cytologicky neověřené, zjištěné pouze klinickým vyšetřením, eventuálně zobrazovacími vyšetřovacími metodami. Hlásí se také případy ZN zjištěné až při provedení pitvy. Rovněž tak se evidují případy nádorového onemocnění zjištěné při úmrtí nemocného, kdy údaj o nádoru není ve zdravotnické dokumentaci a diagnóza ZN je uvedena až na formuláři „List o prohlídce zemřelého“.

Hlásí se onemocnění zjištěná u osob se státním občanstvím ČR a u cizinců s povolením k trvalému nebo dlouhodobému (vízum nad 90 dní) pobytu v ČR.

Diagnózy uvedené v bodech a) až d) se předávají na klinickém hlášení „Incidence novotvaru“ a případně také jako výsledek bioptického či cytologického nálezu, diagnózy uvedené v bodech e) a f) se předávají pouze jako výsledek bioptického či cytologického nálezu elektronickou cestou.

Okruh zpravodajských jednotek

 • Poskytovatel zdravotních služeb, který stanovil diagnózu nebo odpovídá za léčení nově zjištěného novotvaru
 • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru patologie a/nebo cytologie, který stanovil nebo potvrdil diagnózu novotvaru

Legislativa

Předávání údajů do NOR se řídí platnou legislativou, zejména těmito právními předpisy:

K předávání údajů do NOR se dále váží tyto předpisy rezortu MZ ČR:

 • Metodika NZIS (dříve Závazné pokyny NZIS – Pokyny k obsahu datové struktury).
 • Datový standard MZ ČR.
 • Rámcové vymezení koncepce organizace sběru dat NOR je uvedeno ve Věstníku MZ ČR, částka 13, ročník 2017 ze dne 20. 12. 2017 v části Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR.

Rozsah údajů

1. Údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k jeho onemocnění

 • rodné číslo
 • jméno a příjmení
 • trvalé bydliště
 • země původu
 • cizinec x bezdomovec

2. Údaje o novotvaru

 • datum stanovení diagnózy
 • diagnóza (slovně), kód Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10)
 • diagnóza stanovena na základě (klinicky jasné; klinické vyšetření; laboratorní vyšetření, markery; cytologie; histologie metastázy; histologie primárního nádoru; pitva; DCO = údaj o nádoru není ve zdravotnické dokumentaci, ale je uveden až na Listu o prohlídce zemřelého)
 • morfologie – slovní popis, stanovenou metodou histologie/cytologie
 • lateralita (vpravo, vlevo, oboustranně, odpadá, neznámo)
 • TNM klasifikace pro popis anatomického rozsahu nemoci: rozsah primárního nádoru (T), nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách (N) a nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz (M)
 • pTNM klasifikace - pooperační histopatologická klasifikace založená na nálezech získaných při chirurgickém výkonu a patologickým vyšetřením (pT, pN, počet vyšetřených a počet pozitivních uzlin, pM); příznak „y“ se uvádí v případě vyšetření při nebo po neoadjuvantní léčbě; u vybraných diagnóz se uvádí další specifické markery uvedené v TNM klasifikaci
 • lokalizace metastáz
 • klinické stadium
 • rozsah onemocnění (lokalizované, pokročilé, neznámo)

3. Identifikace hlásícího zdravotnického pracoviště

 • IČ, PČZ, PČDP, odd.
 • Hlásící pracoviště - stanovilo diagnózu novotvaru / léčí pacienta s novotvarem

Datové rozhraní a číselníky

Datové rozhraní pro předávání klinických hlášení poskytovateli zdravotních služeb je součástí datového standardu MZ ČR (DASTA) a je k dispozici v sekci Seznam hlášení NZIS – Národní onkologický registr:
https://dastacr.cz/dasta/hypertext/WWBSX.htm
Číselník Zdravotnická zařízení pro NOR – aktualizace k 20. 3. 2020

Datové rozhraní pro předávání výsledků z pracovišť oboru patologie/cytologie je součástí datového standardu MZ ČR (DASTA, verze DS4) a je k dispozici zde:
první část v bloku ku_z - klinické události
https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/MZAUJ.htm
druhá část v bloku ku_z_pat_n - vyšetření patologické - nádory
https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/DSBGA.htm

Soubory kontrolních vazeb TNM v Národním onkologickém registru naleznete v sekci TNM klasifikace zhoubných novotvarů.

Číselník morfologií dle MKN-O-3.2 najdete v sekci Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii.

Tabulka Kontroly NOR (20 kB)

Publikace

Novotvary

ISSN: 1210-857X, (0862-576X, 0862-5778)
Stran: cca 250 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1959.

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního onkologického registru. Registrovány jsou všechny novotvary kromě nezhoubných. Údaje o hlášených onemocněních novotvary a o úmrtnosti na novotvary jsou tříděny podle pohlaví, vybraných diagnóz, věkových skupin, území. Deset nejzávažnějších nádorů u mužů a žen je zpracováno až na úroveň okresů, u vybraných diagnóz je doplněno 5leté přežívání.

Novotvary 2019–2021

Novotvary 2018

Novotvary 2017

Novotvary 2016

Novotvary 2015

Novotvary 2014

Zdravotnictví ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014

Novotvary 2012–2013

Novotvary 2011

Novotvary 2010

Novotvary 2009

Novotvary 2008

Novotvary 2007

Novotvary 2006

Novotvary 2005

Novotvary 2004

Novotvary 2003

Novotvary 2002

Novotvary 2001

Novotvary 2000

Novotvary 1999

Novotvary 1998

Zdravotnická statistika | Novotvary | Radiační a klinická onkologie