Klasifikace hospitalizačních procedur

Aktuální verze Klasifikace hospitalizačních procedur je dostupná na stránkách https://drg.uzis.cz/khp/public/.

Klasifikace hospitalizačních procedur je systém zahrnující obsahově a terminologicky správně definované jednotky popisující zdravotnickou péči poskytovanou na území ČR. Klasifikace hospitalizačních procedur je nezávislá na systému úhrad zdravotní péče a je vyvíjena pro budoucí použití v klasifikačním systému hospitalizačních případů (CZ-DRG).

Návrh struktury Klasifikace hospitalizačních procedur byl zpracován na základě rešerše následujících zahraničních klasifikačních systémů zaměřených na stejnou oblast:

  • francouzská klasifikace La classification commune des actes médicaux (CCAM)
  • slovenská klasifikace Zoznam zdravotných výkonov (ZZV)
  • skandinávský systém Classification of Surgical Procedures Plus (NOMESCO NCSP+)
  • americká klasifikace International Classification of Diseases, Tenth Revision, Procedure Coding System (ICD-10-PCS)

Navržená Klasifikace hospitalizačních procedur  vychází ze shodných principů jako připravovaný mezinárodní standard Mezinárodní klasifikace zdravotnických intervencí.

Prozkoumání uvedených klasifikací umožnilo vytvořit rámcový obraz nového přístupu k třídění výkonů. Výstupem rešerše je přehled zahraničních procedur prováděných na jednotlivých orgánech, rozdělený na diagnostické a terapeutické výkony.

Pro grafické ztvárnění vytvořených přehledů procedur byla použita technika znázornění vztahů mezi termíny, tzv. myšlenkových map (mind maps). Vytvořené mind maps pro každý orgán jsou založené na dimenzi akce – tj. rozdělení výkonů podle cíle, s uvedenými atributy, které jsou zásadní pro popsání položek procedur prováděných v ČR. Klinický expert na základě mind mapy pro daný orgán provedl kontrolu, zda jsou vybrané atributy pro další členění relevantní.

Vodítkem pro nastavení podrobnosti Klasifikace hospitalizačních procedur je francouzský systém CCAM. Vztažení k přibližnému počtu procedur CCAM a standardizace prostřednictvím číselníků dimenzí by měly sloužit k udržení stejné míry klinického detailu a granularity napříč celým systémem.

Vytvořené seznamy položek pro jednotlivé orgány jsou poskytnuty k oponentuře jednotlivým odborným společnostem. Procedury některých oborů, které jsou vykonávány napříč anatomickými systémy (např. procedury radiodiagnostické nebo anesteziologické), jsou soustředěné v samostatných kategoriích.

Klasifikace hospitalizačních procedur = standardizovaný popis zdravotnických intervencí:

  • je robustní systém inspirovaný zahraničními klasifikacemi
  • umožní alfanumerickým multidimenzionálním kódem popsat a zakódovat procedury, které byly skutečně provedeny a tím zpřesnit popis hospitalizačních případů
  • dokáže zajistit aktuálnost popisu jak provedených procedur, tak jejich terminologické označení a to v souladu s rozvojem vědeckého poznání a klinické praxe díky recenzi odborných expertů
  • naplní potřebu standardizovaných kontrol kvality ve stále více elektronizované a automatizované medicíně

Kontakt

Tým klinických klasifikací, DRG Restart
Oddělení klinických klasifikací DRG
E-mail: khp@uzis.cz

Struktura klasifikace

Popis klasifikace

Základem Klasifikace hospitalizačních procedur jsou principy, na kterých stojí vyspělé klasifikační systémy v zahraničí.

Mezi tyto principy patří vícerozměrnost, logická struktura a modulárnost.

Vícerozměrnost – multidimenzionalitu zajišťují povinně vyplněné dimenze – kategorie, orgánová soustava, orgán, cíl procedury a přístup. Pozice a význam těchto hodnot jsou konstantní. To vše zajišťuje jednoznačnou identifikaci procedury v klasifikačním stromu.

Konstantní význam jednotlivých znaků kódu umožňuje uživateli znalému vnitřní struktury klasifikace vyčíst z kódu základní informace o provedené proceduře, i bez znalosti přesného názvu dané procedury.

Každá dimenze zaujímající konkrétní pozici kódu má obsah standardizovaný číselníky. Číselník je tedy seznam standardních hodnot pro danou konkrétní dimenzi.  Jednotlivé položky klasifikace se nepřekrývají a jsou homogenní v úrovni detailu.

Základní procedura

Základní jednotkou klasifikace je procedura, čímž se myslí zdravotní výkon neboli zdravotní intervence. Jedna položka Klasifikace hospitalizačních procedur představuje jednu základní proceduru provedenou s určitým konkrétním cílem, přičemž automaticky obsahuje všechny dílčí zákroky, které k ní podle pravidel lege artis patří. Dvě procedury se navzájem liší rozdílnou složkou obsahovou, personální, časovou, přístrojovou nebo materiálovou. Klasifikace umožňuje ve výjimečných případech použít pro jednu intervenci i více kódů procedur. Naopak zakazuje štěpit procedury na jednotlivé dílčí kroky.

Popis struktury kódu základní procedury

Navrhovaná Klasifikace hospitalizačních procedur pracuje se sedmimístným alfanumerickým kódem ve formátu XXXXXXX.

Po prvních pěti povinných znacích, které reprezentují povinné dimenze, následují na posledních dvou pozicích 2 znaky, které slouží k upřesnění obsahu s cílem dosažení požadované granularity. Každý znak (pozice) reprezentuje jednu dimenzi. Jednotlivým položkám uvedených dimenzí je přidělen kód, využívající alfanumerický rozsah znaků (celkem 34), s omezeným použitím kombinací I/1 (písmeno „i“, číslice 1) a O/0 (písmeno „o“, číslice 0) z důvodu možné záměny.

Rozdělení jednotlivých dimenzí pro kategorii „Invazivní terapie a invazivní diagnostika“ zobrazuje následující tabulka. Pod ní je zobrazena vzájemná pozice jednotlivých znaků v sedmimístném kódu KHP.

1 2 3 4 5 6 7
Kategorie Orgánová soustava Orgán Akce Přístup Doplňkové členění

1. Xxxxxyy  - Kategorie určuje skupinu procedur vyžadující specifické okolnosti a podmínky.
2. xXxxxyy  - Orgánová soustava obsahuje souhrn orgánů, které v těle vykonávají stejnou funkci.
3. xxXxxyy  - Orgán dané orgánové soustavy, který je procedurou ovlivněn.
4. xxxXxyy  - Akce znamená hlavní zamýšlený cíl provedení procedury; (číselník specifický pro danou kategorii).
5. xxxxXyy  -  Přístup charakterizuje způsob či typ provedení procedury; (číselník specifický pro danou kategorii).
6. xxxxxYy  - Doplňkové členění 1 – umožňuje podrobnější rozlišení a popis procedur.
7. xxxxxyY -  Doplňkové členění 2 – umožňuje podrobnější rozlišení a popis procedur.

Příznakový rozšiřující kód

Náročnost jednotlivých procedur, zejména v oblasti chirurgie, ovlivňuje celá řada dalších podmínek, například urgentnost výkonu, opakovanost operace. Finanční náročnost zvyšuje použití zdravotnické přístrojové techniky nebo speciálních podmínek. Aby toto mohlo být zohledněno, byla navržena příznaková kategorie, která umožní zaznamenat přídatné informace vztahující se k hlavní proceduře. Tyto příznakové rozšiřující kódy jsou pevně syntakticky navázány na kód základní procedury a dohromady vytvářejí jeden souhrnný kód. Použití kódů příznakové kategorie není povinné.

Nadstavbové řazení

Díky modulárnosti, jedné z vlastností moderní klasifikace, lze vytvořit nadstavbové řazení, které umožní uživatelům vyhledávat v alternativní stromové struktuře podle klinických souvislostí, přičemž integrita jednotlivých položek a hlavního kategorizačního stromu zůstává zachována.

Často kladené dotazy

Proč je vyvíjen nový systém?

V českém zdravotnictví chybí klasifikační systém zdravotních výkonů, který by přesně, aktuálně a jednotně popisoval provedenou péči v reálné praxi. Má-li být správně, transparentně a spravedlivě oceněn případ poskytování zdravotní péče, musí být známo, jaké konkrétní služby byly v jeho rámci poskytovány. Vytvořená Klasifikace hospitalizačních procedur umožňuje standardizovaný popis zdravotnických intervencí v akutní lůžkové péči, který rozšíří a výrazně zpřesní stávající systém popisu zdravotní péče v ČR.

Jaké je postavení Klasifikace hospitalizačních procedur v porovnání se Seznamem zdravotních výkonů?

Český Seznam zdravotních výkonů (SZV, https://szv.mzcr.cz/) byl navržen za účelem shromažďování informací o výkonech schvalovaných pro úhradu péče v systému veřejného zdravotního pojištění. Seznam zdravotních výkonů ne vždy umožňuje zaznamenat, jaký reálný výkon byl proveden. Protože SZV většinu základních klasifikačních vlastností postrádá, byly formulovány požadavky na novou klasifikaci procedur, ve které budou uplatňovány moderní klasifikační principy.

Proč nebyla zakoupena licence na existující zahraniční klasifikaci, nebo pro nebyl převzat mezinárodní standard?

Na základě provedené SWOT analýzy bylo upuštěno od odkoupení licence zahraničního systému. Vývoj vlastní klasifikace byl z dlouhodobého hlediska vyhodnocen jako stabilnější řešení bez závislosti na zahraničních subjektech, s možností pravidelných aktualizací a přizpůsobení národním podmínkám, s vytvořením národního zázemí pro kódování a formování národního know-how.

Mezinárodní standard ICHI (International Classification of Health Interventions) vyvíjený Světovou zdravotnickou organizací bude oficiálně schválen pravděpodobně až v roce 2020. Klasifikace hospitalizačních procedur v základních rysech koncepci ICHI odpovídá.

Proč jsou názvy některých procedur velmi složité a jejich význam obtížně pochopitelný?

Názvy procedur by měly být samovysvětlující, obsahují tedy vlastnosti, kterými se daná procedura odlišuje od ostatních jednotek v systému, případně obsahuje odborný název používaný v dané odborné doméně. Názvy se tedy mohou jevit složitější, ale přesně odpovídají obsahu procedury.

Kdy se bude podle Klasifikace hospitalizačních procedur vykazovat?

V roce 2018 je stále zdravotní péče ve smyslu prováděných intervencí popisována Seznamem zdravotních výkonů jmenovaném v Zákoně č. 48/1997 Sb. veřejném zdravotním pojištění. Tento popis je používán jak aktuálně platným klasifikačním systémem hospitalizačních případů IR-DRG, tak nově vyvíjenou verzí CZ-DRG. O použití Klasifikace hospitalizačních procedur se uvažuje v některé z dalších verzí CZ-DRG, časový plán nebyl doposud stanoven.

Klasifikace hospitalizačních procedur je vyvíjena v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR.

Podrobné informace o projektu

Odborné přednášky

  • MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D.: Klasifikace hospitalizačních procedur (video, PDF)