Spolupráce

Spolupráce v rámci ČR

Ústav zdravotnických informací a statitiky ČR spolupracuje s množstvím subjektů, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Důležitými partnety jsou pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR státní instituce, vysoké školy, asociace nemocnic, poskytovatelé zdravotnické péče, odborné společnosti, zástupci plátců péče a další odborníci:

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce se stává stále důležitější složkou zdravotnické statistiky. Pro hodnocení zdravotního stavu a zdravotních systémů a jejich fungování je nezbytně důležité srovnání se zahraničními vzory, které umožní zasadit údaje za konkrétní zemi do širšího kontextu. To následně přispívá k zefektivnění zdravotní politiky států a k vytváření a následnému monitorování programů, které mají za úkol zlepšit celkové zdraví obyvatel. Hlavním cílem mezinárodní spolupráce v oblasti statistiky je získání potřebných a především maximálně srovnatelných dat, která nám taková hodnocení umožní.

ÚZIS ČR úzce spolupracuje zejména s institucemi a orgány Evropské unie (EU), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). V rámci této spolupráce zpracovává a poskytuje data za ČR do rozsáhlých databází těchto organizací, účastní se však také mezinárodních projektů a diskusí zabývajících se rozvojem metodiky sledovaných indikátorů, sběrem dat, zaváděním nových datových zdrojů a jejich zkvalitňováním.