Úhrady za poskytování informací

1. Poskytování údajů a statistických informací zdarma

V souladu s § 18, odst. 1 písm. a) a odst. 5 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (dále jen zákon o státní statistické službě) a § 73, odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen zákon o zdravotních službách), poskytuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR) údaje a vytvořené statistické informace na základě žádosti bezplatně omezenému okruhu subjektů:

Parlamentu ČR, prezidentu republiky, vládě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvům a jiným správním úřadům, soudům, České národní bance, Bezpečnostní informační službě, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, orgánům územní samosprávy, oprávněným subjektům vkládajícím údaje do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a akademickým institucím.

Za úplatu jsou služby těmto subjektům poskytovány pouze výjimečně, a to v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání dle bodu 4.

2. Poskytování údajů a statistických informací za úplatu

V souladu s § 73, odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytuje ÚZIS ČR pro statistické a vědecké účely z národních zdravotních registrů údaje pouze v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu.

Dle § 18, odst. 1 písm. b) a odst. 5 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytuje ÚZIS  ČR požadované vytvořené statistické informace pro statistické a vědecké účely každému, kdo si o ně požádá.

Za poskytnutí údajů, resp. informací dle tohoto bodu může ÚZIS ČR požadovat úhradu ve výši nutných nákladů souvisejících s pořízením kopií, cenou nosičů a s odesláním vytvořených statistických informací a anonymních údajů.

Tento postup se netýká subjektů uvedených v bodě 1.

3. Poskytování statistických informací do zahraničí

Do zahraničí se poskytují statistické informace bezplatně, jen je-li zajištěna vzájemnost, nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo ujednání. Jinak platí pro poskytování statistických informací do zahraničí postup dle bodu 2 o poskytování statistických informací za úplatu.

4. Poskytování statistických informací vyžadujících mimořádně rozsáhlé vyhledávání údajů či zpracování údajů na zakázku

V souladu s § 73, odst. 5 zákona o zdravotních službách může ÚZIS ČR požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání a dále dle § 18, odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o státní statistické službě může, za předpokladu souladu požadavku žadatele s platnými právními předpisy (zejména zákonem o zdravotních službách, zákonem o státní statistické službě, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), ÚZIS ČR vyhledat, zpracovat a poskytnout další statistické údaje na zakázku za cenu stanovenou dohodou. Cena se odvíjí od výše nutných nákladů na přípravu, vyhledávání, zpracování a odeslání požadovaných souborů údajů (dále jen služby).

Na zpracování a poskytování údajů na zakázku může být uzavřena s žadatelem smlouva.

5. Kalkulace ceny

Ceny jsou kalkulovány vždy na základě nutných nákladů, vynaložených na poskytnutí služby, a to dle následujícího ceníku:

Nutný kalkulovaný náklad Jednotková cena Kalkulovaná jednotka
Práce výkonného pracovníka 150 Kč každá započatá půlhodina práce
Práce odborného pracovníka
(specializovaný analytik / IT specialista)
300 Kč každá započatá půlhodina práce
Černobílá kopie / tisk jednostranná 2 Kč jeden list
Barevná kopie / tisk jednostranná 4 Kč jeden list
Cena datového nosiče CD/DVD 15 Kč jeden datový nosič

Pro stanovení fakturované ceny služby v EUR se používá kurz CZK k EUR vyhlášený Českou národní bankou platný ke dni vystavení faktury.

Vzhledem k tomu, že ÚZIS ČR není plátcem DPH, jsou všechny uvedené ceny konečné.

V případě, že je za poskytnutí služby požadována úhrada, je o tomto žadatel vždy písemně informován, včetně předpokládané výše úhrady a její kalkulace. Poskytnutí informací je vždy podmíněno předchozí úhradou požadovaných kalkulovaných nákladů.