Platná legislativa

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) neboli GDPR.
  Informace o zpracovávání osobních údajů vedených v našich registrech a systémech najdete v části Ochrana osobních údajů.
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
  • prováděcí vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky,
  • prováděcí vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o specifických zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantaci tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů,
 • další prováděcí předpisy k výše uvedeným zákonným normám.