Koncepce rozvoje NZIS

V roce 2014 započala v souvislosti s novými úkoly vyplývajícími z Programového prohlášení vlády ČR a vedení resortu zdravotnictví zásadní rekonstrukce NZIS. Bez těchto změn by nemohl ÚZIS převzít a dále rozvíjet klíčové agendy resortu zdravotnictví, jako je informační základna systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, sledování kapacit zdravotnického personálu, modelování stavu a kapacity sítě poskytovatelů zdravotních služeb apod. Zatímco běžná agenda resortní statistické služby spočívá se sběru a publikaci statistických dat, nové úkoly ÚZIS mají značný přesah do oblasti řízení a optimalizace zdravotní péče v ČR a rovněž do oblasti hodnocení její kvality.

Cílový stav

Cílovým stavem je moderní a plně elektronizovaný národní zdravotnický informační systém, jehož agendy a komponenty mají legislativní oporu v novelizovaném z. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Hlavní charakteristiky a klíčové benefity cílového stavu lze shrnout zejména v následujících bodech:

 • Plně funkční elektronický systém sběru a validace dat v resortních statistických šetřeních; systém přizpůsobený kapacitním a technologickým možnostem různě velkých poskytovatelů zdravotních služeb. Minimalizovaný rozsah administrativně zatěžujících sběrů dat, s nulovým redundantním překryvem.
 • Moderní NZIS vybudovaný s respektem k ustanovením zákonů a nařízení k ochraně osobních dat a budující svoje datová úložiště podle pravidel eGovernmentu. NZIS pracující dominantně s bezvýznamovými identifikátory jedince místo s osobními daty.
 • NZIS zajišťující regionálně dostupnou metodickou podporu poskytovatelům zdravotních služeb a dalším hlásícím jednotkám; funkční síť regionálních metodiků NZIS.
 • NZIS spravující plně funkční klíčové referenční registry resortu, zejména Národní registr zdravotnických pracovníků a Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb. Rozvoj těchto registrů musí být v souladu se strategií elektronizace zdravotnictví.
 • NZIS v maximální možné míře využívající již existující sběry administrativních dat v systému a minimalizující tak administrativní zátěž poskytovatelů a nadbytečná opakovaná šetření. V tomto smyslu je strategickým atributem rozvoje zpřístupnění administrativních dat zdravotních pojišťoven.
 • NZIS reprezentativně pokrývající všechny segmenty péče z existujících administrativních dat, již hlášených jako součást vykazování zdravotních služeb.
 • NZIS schopný generovat krátkodobé i dlouhodobé prediktivní modely pro klíčové ukazatele zdravotního stavu populace a zdravotnického sytému, zejména personální kapacity lékařů a zdravotnického personálu, dostupnost péče, nemocnost, incidence a mortalita u závažných chronických onemocnění.
 • NZIS spolupracující s významnými správními úřady resortu a s regiony. Systémy NZIS budou pro tyto klíčové partnery vyvíjet specifický informační servis a prediktivní modely.
 • NZIS podporující plně reprezentativní sledování zdravotního stavu populace podle mezinárodních pravidel. Základem těchto systémů budou dostupná data zdravotních pojišťoven a dále plánovitě organizované průzkumy typu observačních prevalenčních studií.
 • NZIS budující moderní datovou a informační základnu pro hodnocení ekonomických ukazatelů zdravotnického systému, včetně ukazatelů výkonnosti poskytovatelů a nákladové efektivity aplikovaných postupů a technologií.

Klíčové benefity

Nově budovaný NZIS zásadně přispěje ke standardizaci v oblasti vykazování, hodnocení a ekonomického oceňování zdravotní péče v ČR a napomůže tak napravit mnohé nedostatky, které v této oblasti v minulosti kumulativně vznikaly. Základními obecnými charakteristikami nového datového skladu NZIS budou:

 • bezpečnost – nový NZIS je budován dle pravidel eGovernmentu a nebude primárně pracovat s citlivými osobními údaji;
 • reprezentativnost – nový NZIS nebude sbírat dat pouze z vybraných segmentů péče, ale plošně reprezentativní údaje dostupné z již existujících databází;
 • komplexnost – reprezentativnost NZIS bude krýt nejen epidemiologické a klinické parametry, ale i parametry systému úhrad a personální parametry zdravotnického systému;
 • flexibilita – reprezentativní škála parametrů a sledování všech hlavních dimenzí zdravotní péče umožní flexibilní generování reportů a informačního systému, např. pro jednotlivé regiony ČR;
 • šetrnost k poskytovatelům zdravotních služeb – důraz na vytěžování již centrálně sbíraných dat v systému umožní zásadně redukovat zátěž hlásících jednotek.

Jako strategické benefity, které rekonstruovaný NZIS přinese pro resort zdravotnictví, lze uvést především:

 • Vznikne referenční datová základna eHealth, zejména v podobě Národního registru zdravotnických pracovníků a Národního registru poskytovatelů. Tyto řídicí systémy jsou minimální podmínkou efektivní elektronizace zdravotnického systému.
 • Dojde ke standardizaci sběru dat z velmi heterogenních informačních systémů poskytovatelů zdravotních služeb, zejména nemocnic. Přetrvávající heterogenita brání zavedení transparentních systémů kontroly.
 • Vznikne reprezentativní datová základna umožňující plošné, regionální i lokální hodnocení kvality zdravotní péče na základě kvantifikovatelných indikátorů zdravotní péče; základním přínosem této o agendy bude možnost „sebehodnocení“ jednotlivých poskytovatelů.
 • Vznikne zcela nová informační agenda sledující dostupnost péče, systém bude disponovat daty plně mapujícími pohyb pacienta v systému primární i lůžkové péče. NZIS bude schopen přesně určit, kolik osob a s jakými onemocněními je léčeno v jednotlivých zařízeních, a bude schopen predikovat potřebnou kapacitu služeb.
 • NZIS vybuduje základnu umožňující plánování personálních kapacit v českém zdravotnictví, a to na základě referenčních a centrálně spravovaných dat.
 • Bude vybudována datová základna pro zavedení hodnocení zdravotnických technologií na bázi metodiky HTA (Health Technology Assessment)
 • Výběrová šetření a observační studie budou organizovány prostřednictvím referenčních sítí poskytovatelů, bez nadbytečné zátěže celého systému.
 • Data nového NZIS umožní transparentní hodnocení nákladů a úhrad za zdravotní péči.
 • Dojde k redukci administrativní zátěže lékařů a pracovníků ve zdravotnictví.