Registry a sběr dat

Úvod

V Národním zdravotnickém informačním systému (NZIS) zdravotnické registry vytvářejí vzájemně propojenou soustavu a pro účely uvedené v § 73 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů je možné sdružovat údaje v nich vedené. Pro vedení těchto zdravotnických registrů lze využívat údaje získané z informačních systémů veřejné správy a zdravotních pojišťoven.

Účelem zdravotnických registrů je:

 • sběr informací k hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vývoje, ke sledování incidence, okolností vzniku a šíření společensky závažných nemocí a jejich důsledků; zároveň slouží jako podklad pro hodnocení účelnosti a efektivity diagnostických a léčebných postupů a podporu nebo usměrnění jejich rozvoje s návazně možnou podporou vybavenosti zdravotnických zařízení přístrojovou technikou,
 • sledovat vývoj, příčiny a důsledky nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému,
 • evidence a sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem zlepšovat zdraví populace,
 • evidence poskytovatelů, poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a osob poskytujících zdravotní služby podle § 20, personálního zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb a technického a věcného vybavení,
 • evidence zdravotnických pracovníků z hlediska jejich oprávnění k výkonu zdravotnického povolání, věku a dosaženého vzdělání,
 • získávání potřebných údajů pro statistické účely a poskytování informací,
 • sběr informací k hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb,
 • sběr informací k zajištění kvality a udržitelnosti systému úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění,
 • sběr informací ke sledování demografického vývoje, reprodukčního zdraví a důsledků stárnutí obyvatelstva na poskytování zdravotních služeb,
 • evidence zemřelých na základě Listu o prohlídce zemřelého.

Osoby uvedené v odstavci 4 § 70 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů:

 • nemají nárok na úhradu nákladů, které jsou spojené s poskytováním údajů do NZIS,
 • jsou povinny umožnit ÚZIS ČR a Ministerstvu zdravotnictví kontrolu správnosti a úplnosti sdělování údajů do NZIS.

Osoby předávající údaje do Národního zdravotnického informačního systému podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů jsou povinny na základě  § 76 odst. 6 zákona o zdravotních službách údaje do Národního zdravotnického informačního systému předat pouze v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technických nosičích způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a ve struktuře podle datového rozhraní. Datové rozhraní zveřejní statistický ústav na svých internetových stránkách.

Prováděcím právním předpisem je pak vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, která ve svém § 2 dále specifikuje předávání přímým zápisem nebo předávání na technickém nosiči dat. Konkrétně:

(2) Přímý zápis je prováděn se zabezpečeným protokolem přenosu dat prostřednictvím vzdáleného přístupu na určenou elektronickou adresu uvedenou na internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen "statistický ústav")
a) dálkovým přenosem,
b) on-line zápisem prostřednictvím webové aplikace, nebo
c) vyplněním elektronického formuláře a jeho odesláním do příslušného úložiště dat.
(3) Na technickém nosiči dat jsou údaje do informačního systému předávány osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, které musí být doloženo doručenkou. Předávané soubory musí být zašifrovány veřejným klíčem správce.

Jedinou odlišností je možnost předávání Listů o prohlídce zemřelého v listinné podobě podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého) ve znění vyhlášky č. 364/2015 Sb.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy viz Informace o zpracování osobních údajů.