Poskytování informací

Informace z Národního zdravotnického informačního systému

Údaje z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) jsou poskytovány na základě písemné žádosti zaslané poštou nebo elektronickou poštou. Odpovědi na zaslané žádosti jsou písemně předávány žadateli v zákonných lhůtách. Osobní údaje s identifikací nejsou zásadně poskytovány.

Pro zaslání žádosti můžete využít formulář Žádost o zaslání údajů.

Adresa pro zaslání písemné žádosti:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
P. O. Box č. 60
Palackého nám. č. 4
Praha 2
128 01

fax: 22497 2647
e-mail: uzis@uzis.cz

Do žádosti o poskytnutí údajů uvádějte především:

 • jméno a příjmení žadatele a instituci, kterou zastupuje
 • zpáteční adresu, číslo faxu nebo eventuálně e-mailovou adresu
 • telefonní číslo pro potřebu upřesnění dotazu
 • účel použití dat (komerční/studium/věda a výzkum/využití pro potřeby státní správy/média)

V případě využití dat pro seminární/bakalářskou/diplomovou/disertační práci je nutné uvedení jména a adresy školy a souhlas vedoucího práce (písemnou formou nebo e-mailem).

Poskytnutá data smějí být využita výhradně pro účel uvedený v žádosti.

Anonymizované individuální záznamy poskytujeme především k využití pro vědecké či výzkumné práce a granty po individuálním posouzení a na základě smlouvy o předávání dat s přesně specifikovaným účelem, pro který budou data využita, ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky či subjektu údajů, a to ani v agregované formě, kde by bylo vysoké nebezpečí identifikace (malý územní celek, příliš podrobná struktura agregovaných dat za subjekty údajů, málo zařízení v daném výběru apod.). Údaje týkající se jednotlivých poskytovatelů jsou poskytována s výslovným souhlasem subjektu údajů. V ostatních případech lze poskytnout pouze data agregovaná.

Prostudujte si možnosti námi spravovaných informačních systémů (Registry a IS a Výkazy) a strukturu sbíraných ukazatelů.

Běžně zpracovávané údaje jsou k dispozici v našich publikačních výstupech, především ve Zdravotnické ročence ČR.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím

Adresa pro zaslání písemné žádosti:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
P.O.Box č. 60
Palackého nám. č. 4
Praha 2
128 01

fax: 22497 2647
e-mail: uzis@uzis.cz
datová schránka: kb9egte

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§14), ve znění pozdějších předpisů:

 • Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
 • Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána na výše uvedenou adresu. Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude vyhověno, ve lhůtě 15 dnů bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Důležité upozornění:

Zákon o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. V PŘÍPADĚ ÚZIS ČR SE JEDNÁ O ZÁKON Č. 372/2011 Sb., O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ (dle § 73 odst. 7 (7) Statistický ústav poskytne na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím 61), pokud se jedná o údaje v Národním zdravotnickém informačním systému, pouze informace o struktuře dat.) A DÁLE I O ZÁKON Č. 89/1995 Sb., O STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBĚ.

Vyřizování žádostí – lhůty

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. V případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzván, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů, žádost bude odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzván, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání spolu se spisovým materiálem bude předloženo nadřízenému orgánu, kterým je podle ustanovení § 20 odst. 5 zákona ministerstvo zdravotnictví.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

Stížnost na postup při vyřizování žádosti je oprávněn podat žadatel,

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v ustanovení § 6 zákona,
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací.

Stížnost je nutno podat písemně ve lhůtě do 30 dnů na adresu ÚZIS ČR.

ÚZIS ČR předloží stížnost spolu se spisovým materiálem ministerstvu zdravotnictví, jakožto nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti samo zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Úhrada za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Bližší informace o úhradách za poskytování informací jsou k dispozici na stránce Úhrady za poskytování informací.