Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Aktivity související s aktualizací, implementací a podporou české verze MKF v letech 2020–2022 jsou řešeny v rámci projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089.

Úvod k MKF

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF (v originále International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) patří do skupiny klasifikací vyvinutých Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

MKF je víceúčelová klasifikace a slouží různým disciplínám a různým sektorům. Popisuje situaci každé osoby v řadě domén vztahujících se k funkčnímu stavu pacienta. Hlavním smyslem klasifikace MKF je poskytnout vědecké podklady pro porozumění a výzkum zdraví a stavů se zdravím souvisejících. Lze ji použít pro zlepšení komunikace mezi zdravotníky, vědci, veřejností a osobami se zdravotním postižením. Klasifikace umožňuje pozorování a porovnávání dat z různých oblastí a zemí. Poskytuje možnost systematického kódování pro zdravotnické a sociální informační služby.

MKF byla schválena a doporučena k praktickému používání Světovým zdravotnickým shromážděním – WHA – v květnu 2001. Evropská komise a Rada Evropy doporučily používání MKF všem členským zemím.

MKF organizuje informace ve dvou částech. První část pojednává o funkční schopnosti a disabilitě a druhá část se zabývá spolupůsobícími faktory. Část pro funkční schopnost a disabilitu se skládá z komponenty těla, která obsahuje dvě klasifikace, jednu pro funkční schopnost tělesných systémů a jednu pro tělesné struktury. Dále zahrnuje komponentu aktivity a participace, která pokrývá plný rozsah domén označujících aspekty funkční schopnosti z pohledu individuálního i společenského. Spolupůsobící faktory zahrnují faktory prostředí, které mají vliv na všechny složky funkční schopnosti a disabilitu a jsou organizovány od nejbližšího prostředí člověka až po prostředí obecně. Osobní faktory jsou také komponentou spolupůsobících faktorů, ale nejsou klasifikovány v MKF pro příliš široký rozsah kulturních rozličností s tím spojených.

 

Část 1:
Funkční schopnost a disabilita

Část 2:
Spolupůsobící faktory

Komponenty

Tělesné funkce (b)

Tělesné struktury (s)

Aktivity a participace (d)

Faktory prostředí (e)

Osobní faktory

Domény

Tělesné funkce Tělesné struktury

Oblasti života (úkoly, úkony)

Vnější vlivy na funkční schopnost a disabilitu

Vnitřní vlivy na funkční schopnost a disabilitu

Konstrukt

Změny v tělesných funkcích (fyziologické)

Změny v tělesných strukturách (anatomické)

Kapacita
(provedení činnosti ve standardním prostředí)

Výkon
(provedení činnosti v obvyklém prostředí)

Facilitující nebo omezující vliv fyzických, sociálních a postojových faktorů v daném prostředí

Vliv osobnostních vlastností

Pozitivní hledisko

Funkční a strukturální integrita

Aktivity a participace

Facilitátory

Nelze aplikovat

Funkční schopnost

Negativní hledisko

Porucha

Snížení aktivity Omezení participace

Bariéry/překážky

Nelze aplikovat

Disabilita

Základní oblasti použití MKF:

 • Statistická pomůcka – při shromažďování a zaznamenávání dat
 • Výzkumná pomůcka – při měření výstupů kvality života nebo faktorů prostředí
 • Klinická pomůcka – pro posudkové potřeby nebo hodnocení léčebných postupů
 • Pomůcka sociální a zdravotní politiky – plánování sociálního zabezpečení nebo zdravotně-sociální politiky
 • Vzdělávací pomůcka

Obecná pravidla kódování MKF:

 • Kóduje se úplný „profil“ pomocí kódování všech dimenzí funkčních schopností a disability stejně jako složek faktorů prostředí
 • Kódují se pouze ty informace, které jsou důležité pro stanovený účel
 • Kóduje se pouze informace, která souvisí se zdravotním problémem
 • Kóduje se funkční stav v akutním stavu
 • Kóduje se funkční stav ve stabilizovaném stavu (nejvíce 1 měsíc zpětně)
 • Kódují se pouze přímo získané informace
 • Při nejistotě rozhodování mezi dvěma kvalifikátory se přikláníme k funkčně lepšímu
 • Na základě daných informací by mělo být kódování co nejpřesněji stanovené

Cílem používání MKF je klasifikovat pacienty jak z hlediska disability, tak z pohledu funkčního zdraví a řešit situace, ve kterých se projevuje omezení jejich funkčních schopností pomocí facilitátoru prostředí s cílem dosažení maximálně možné kvality života.

Více informací o použití MKF lze nalézt v přednáškách na kartě Vzdělávání a v teoretickém úvodu vlastní publikace.

Od klasifikace ICF jsou odvozeny také dotazníky WHODAS 2.0.

Publikace

MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) – 2. české vydání

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) – 1. české vydání

Klasifikace


Formát ClaML a jeho použití při diseminaci WHO klasifikací

„Classification Markup Language (ClaML)“ je XML formát navržený speciálně pro klinické klasifikace. Tento formát byl přijat jako evropská norma (CEN / TS 14463) a jako mezinárodní norma (ČSN EN ISO 13120:2013) medicínské informatiky.

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) se rozhodla použít tento formát pro sdílení a publikaci svých klasifikací, jako například MKN (International Classification of Diseases, ICD).

Tento formát nám umožňuje zachytit

 • Informace o hierarchii klasifikace (tj. vztahy rodič-potomek)
 • Úroveň granularity, která umožňuje identifikaci různých rubrik v rámci kategorií klasifikace. (Název, „patří sem“, „nepatří sem“,  definice, instrukce pro kódování, atd jsou od sebe odděleny)
 • Křížové odkazy

Hlavními prvky XML používané v tomto formátu jsou následující:

 • Hlavním prvkem (root element) je „ClaML“ pro definici klasifikace jako takové.
 • Prvek „Class“ se používá pro definování a strukturování kapitol, skupin a kategorií. Třídy definují své rodičovské třídy a potomky pomocí „SuperClass“ a „SubClass“ elementů tak, že je zachycena hierarchická reprezentace.
 • Každá „Class“ může mít jednu nebo více „Rubric“, které se používají k definování různých aspektů dané třídy. Například název, „patří sem“, „nepatří sem“ jsou samostatné Rubriky pod elementem „Class“.
 • „Reference“ tag může být použit k identifikaci křížových odkazů v rámci klasifikace.
 • Element „ModifierClass“ a „Modifier“ se používají pro definici a integraci dílčích klasifikací (modifikátory), v MKN-10 jako seznam kódů pro čtvrté a páté místo kódu.

Více informací o formátu ClaML naleznete například v odborném článku „ClaML: a standard for the electronic publication of classification coding schemes“.

Nástroje

ICF Checklist

ICF Checklist byl přeložen do češtiny a zveřejněn v roce 2017 ve formátu PDF na stránkách

ICF Core sets

V rámci klasifikace MKF byl vytvořen základní dotazník „checklist“ pro základní stavy a pro konkrétní oblasti byly vytvořeny specifické dotazníky obsahující specifické sady – tzv. „ICF core sets“. Tyto specifické dotazníky obsahují základní pojmy, které jsou klíčové pro zhodnocení funkčního stavu pacienta s určitým onemocněním.

V současné době je na stránkách spolupracujícího centra WHO ICF Research Branch k dispozici 90 core setů (https://www.icf-core-sets.org).

Tři základní core sety – generický, rehabilitační, faktory prostředí a dále core sety muskuloskeletální (20), kardiopulmonální (12), neurologické (21) a dalších 34 (například onkologické, geriatrický, set pro schizofrenii).

Jednotlivé core sety jsou k dispozici buď jako komplexní formuláře s větším obsahem pojmů z různých kapitol nebo v krátké verzi, která je méně obsáhlá.

Na výše zmíněném mezinárodním portále lze do vybraných core setů doplnit další rozšiřující kódy MKF a následně vytvořený formulář vyplnit, uložit nebo vytisknout. K vyhledávání jednotlivých pojmů lze využít také browseru ICF (v anglickém jazyce, verze 2017) na adrese http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) má v úmyslu podobný prohlížeč a elektronickou verzi core setů vytvořit i v českém jazyce.

Jako provizorní řešení před vytvořením českého webového portálu byly vytvořeny ICF specifické formuláře dle core setů ICF WHO ve formátu MS Word. Tyto dotazníky jsou obdobou základního check listu ICF, ale obsahují pojmy (kódy) z jednotlivých stejně pojmenovaných core setů.

Název / Verze Podrobná verze Zkrácená verze
Obecné klinické sady
Základní
Rehabilitační
Faktory prostředí
Specifické klinické sady
Muskuloskeletální onemocnění
Akutní muskuloskeletální onemocnění
Muskuloskeletální onemocnění postakutní
Ankylozující spondylitida
Chronická celková bolest
Bolesti dolní části zad
Manuální medicína
Základní

Doplňkový
Osteoartritida
Osteoporóza
Revmatoidní artritida
Akutní zánětlivá artritida
Kardiopulmonální onemocnění
Akutní kardiopulmonální onemocnění
Kardiopulmonální onemocnění postakutní
Ischemická choroba srdeční
Diabetes mellitus
Obezita
Obstrukční choroba plicní
Neurologická onemocnění
Akutní neurologické onemocnění
Neurologické onemocnění, postakutní fáze
Cévní mozková příhoda
Roztroušená skleróza
Míšní zranění postakutní
Míšní zranění dlouhodobé
Traumatické zranění mozku
Děti/mládež – dětská mozková obrna
   
Do 6 let

6–13 let

14–18 let
Mozková obrna – dospělí
Duševní poruchy a poruchy chování
Deprese
Bipolární porucha
Schizofrenie
Autismus
   
Děti 0–5 let

Děti 6–16 let

Dospělí
ADHD
   
Děti 0–5 let

Děti 6–16 let

Dospělí
Další stavy
Rakovina prsu
Rakovina hlavy a krku
Zánětlivé střevní onemocnění
Stav ruky a paže
Poruchy spánku
Rehabilitace pro výkon povolání
Geriatrie
Ztráta sluchu
Závrať
 • MUDr. Jitka Vašková: České dotazníky MKF na základě Core Setů (video, PDF)

Vzdělávání

Na stránkách http://icfeducation.org/ je k dispozici široká škála materiálů, projektů, výzkumů a aktivit týkajících se MKF. Webové stránky jsou mezinárodní a každá země pracující s publikací MKF by se měla poskytovat své materiály, aby bylo umožněno co nejefektivnější sdílení dat a informací. Můžete zde nalézt spoustu užitečných a zajímavých informací, které by se Vám mohly při používání MKF v praxi hodit.

 • MUDr. Miroslav Zvolský: ICF Education výukový portál (video, PDF)

Výukový program

Momentálně je k dispozici pouze ICF e-learning tool na stránkách WHO, a to i v českém jazyce. Jedná se o jednoduchý výukový nástroj, který snadno popisuje MKF klasifikaci a její použití a všechny potřebné informace.

ICF e-learning tool na stránkách WHO je výukový program vysvětlující vlastnosti, cíle a funkce Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) a popisující základy práce s touto klasifikací. Tento výukový program je k dispozici v několika jazykových verzí včetně české. Překlad ICF e-learningu do českého jazyka byl proveden v rámci projektu NCMNK – Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089.

Odborné přednášky

MKF v České republice

2019

 • MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA: Zkušenosti s používáním MKF na Klinice rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze (video, PDF)
 • MUDr. Alena Zvoníková: Vliv MKF a dalších nástrojů na činnost lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení (video, PDF)
 • Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D.: První zkušenosti s využitím klasifikace MKF pro hodnocení pacientů s progresivním neurologickým onemocněním ve výzkumu (video, PDF)
 • Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví z pohledu ergoterapeuta (video, PDF)

2018

 • prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví a její použití v ČR v současnosti a budoucnosti (video)

2017

 • prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – implementace v ČR (video)

MKF ve světě

 • Matilde Leonardi: Worldwide experience in the ICF implementation (video, PDF)
 • Nenad Kostanjsek: Development, implementation and use-case driven modernization of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (PDF)
 • Liane Simon: Implementation, education and use of ICF in Germany (PDF)