Informace zvěřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

  • Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2. Důvod a způsob založení (vč. podmínek a principů, za kterých ÚZIS ČR provozuje svoji činnost)

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení (adresa, telefon, fax, e-mail, datová schánka, webové stránky)

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ

7. DIČ

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

  • Opravnými prostředky v případě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů jsou:
    1. Odvolání – Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání spolu se spisovým materiálem bude předloženo nadřízenému orgánu, kterým je podle ustanovení § 20 odst. 5 zákona ministerstvo zdravotnictví.
    2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti.

Další informace viz stránka Poskytování informací

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Informace poskytnuté na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

19. Úhrada nákladů na vyřízení žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

20. Poskytování informací na ÚZIS ČR