Aktuality

Podzimní konference pořádané ÚZIS ČR 

Publikováno: 23. 9. 2022

Dovolujeme si vás informovat a rovněž pozvat na několik odborných konferencí se zdravotnickou tematikou, které ÚZIS ČR pořádá v podzimních měsících.

Nabídka zaměstnání: správce dat / data manažer 

Publikováno: 15. 9. 2022

ÚZIS ČR přijme pracovníka na pozici správce dat / data manažer .

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2021 

Publikováno: 22. 8. 2022

Publikace je výběrem nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů TBC a jiných mykobakterióz v ČR. Prezentované údaje jsou čerpány z dat Registru tuberkulózy (RTBC), který je součástí informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Nedílnou součástí RTBC se stala i databáze Informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT). V České republice podléhají hlášení do RTBC všechna zjištěná onemocnění tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2020 

Publikováno: 20. 7. 2022

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Publikace stručných přehledů činnosti vybraných oborů zdravotní péče 

Publikováno: 13. 7. 2022

V sekci statistických výstupů byly publikovány přehledy vybraných oborů zdravotní péče s aktualizací k roku 2020.

Projekty, které mění životy – nová publikace OPZ 

Publikováno: 28. 6. 2022

Na stránkách Evropského sociálního fondu byla zveřejněna publikace, v níž jsou prezentovány vybrané projekty, které čerpají finanční prostředky z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Mezi vybranými dvanácti projekty je i projekt zabývající se časným záchytem onemocnění, který realizuje ÚZIS ČR prostřednictvím Národního screeningového centra.

Nabídka zaměstnání: vývojář datového skladu 

Publikováno: 12. 5. 2022

ÚZIS ČR přijme pracovníka na pozici vývojář datového skladu.

Praha hostila jednání pracovních skupin WHO-FIC Network 

Publikováno: 11. 5. 2022

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je od loňského roku spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO) zabývajícím se standardizací sběru zdravotnických informací v rámci sítě Family of International Classifications (WHO-FIC). I díky tomu proběhla v Praze ve dnech 2.–5. května 2022 uzavřená jednání pracovních skupin WHO-FIC, mezi jejichž dlouhodobé výstupy patří Mezinárodní klasifikace nemocí nebo Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.

Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2021 do 15. 5. 2022

Publikováno: 25. 4. 2022

Termín pro odevzdání výkazů za rok 2021 s původním datem odevzdání 2. 5. 2022 je prodloužen do neděle 15. 5. 2022 včetně.

Zdravotnická ročenka České republiky 2019 

Publikováno: 22. 4. 2022

Publikace je vydávána od roku 1960. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za vybrané předchozí roky. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje se týkají České republiky a roku 2019.

ÚZIS ČR je spolupracujícím partnerem 11. evropské konference o vzácných onemocněních a orphan produktech 

Publikováno: 21. 4. 2022

11. ročník konference ECRD proběhne letos ve virtuální podobě ve dnech 27. června až 1. července. Hlavními organizátory konference jsou konsorcium Orphanet a pacientská organizace EURORDIS. Akce probíhá pod záštitou francouzského předsednictví Rady EU.

Předávání údajů do Národního onkologického registru výhradně elektronickou formou 

Publikováno: 23. 4. 2021

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, od 1. 1. 2019, kdy vstoupila v platnost nová metodika předávání údajů do Národního onkologického registru (NOR), bylo po přechodnou dobu během let 2019 a 2020 tolerováno předávání údajů též v listinné podobě. Dovolujeme si Vás upozornit, že předávání údajů poskytovateli zdravotních služeb (PZS) do NOR je plně v souladu s platnou legislativou1 možné již výhradně elektronickou formu a listinné hlášenky již nebudou nadále akceptovány.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie 

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv