Aktuality

Certifikovaný kurz NOR 

Publikováno: 2. 12. 2022

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, ve dnech 27.–29.3. 2023 proběhne v Praze certifikovaný kurz Národní onkologický registr (NOR), sběr a validace dat. Jeho cílem je poskytnout účastníkům vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro sběr dat, zlepšit využití nastavených kontrolních vazeb a omezit chybovost při hlášení dat do NOR.

Zlepšení iktové péče pomocí globálního registru 

Publikováno: 30. 11. 2022

Poprvé v historii bude Česká republika hlavním koordinátorem výzkumu financovaného z programu Evropské unie HORIZON EUROPE. O realizaci evropského projektu RES-Q+ Komplexní řešení pro zlepšení zdravotní péče pomocí globálního registru kvality iktové péče se postará konsorcium 21 špičkových institucí Evropy, které bude koordinovat Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Vedoucím projektu je výzkumník a neurolog prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., který je zároveň i vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Do boje proti cévní mozkové příhodě v Evropě nasadí tým umělou inteligenci, s cílem zajistit dostupné znalosti špičkových specialistů pro pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) i pro ordinace praktických lékařů.

Čerpání zdravotní péče cizinci 2021 

Publikováno: 29. 11. 2022

V roce 2021 čerpalo zdravotní služby 148,5 tisíc cizinců u 201 poskytovatelů lůžkové péče v ČR, s celkovými náklady v hodnotě 1 167,4 mil. Kč. Z tohoto počtu 67,0 tisíc ošetřených cizinců (45 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (25 %), Ukrajiny (19 %), Ruska (6 %), Vietnamu (6 %) a Německa (5 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (41 %), v hotovosti (26 %) nebo ze smluvního pojištění v ČR (24 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 65,8 mil. Kč (6 %).

Lékárenská péče 2021 

Publikováno: 28. 11. 2022

Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb k 31. 12. 2021) 2 735 lékáren včetně samostatně uvedených odloučených oddělení výdeje léčiv (OOVL) a 218 výdejen zdravotnických prostředků. Na 1 lékárnu v roce 2021 připadalo v průměru 4 219 obyvatel (bez OOVL). Zařízení za loňský rok přijala přes 75,1 mil. receptů a téměř 4,0 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 7,14 receptů a 0,37 poukazu na 1 obyvatele ČR. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 800 Kč, z toho v průměru 862 Kč za doplatky. Celková částka za doplatky léků činila 8,629 mld. Kč, následně byla zdravotními pojišťovnami vybraným skupinám pacientů vrácena z doplatků částka 966,1 mil. Kč. Celkové tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky činily 105,749 mld. Kč.

Konference KlasifiKon 2022 – reportáž a prezentace 

Publikováno: 25. 11. 2022

Ve dnech 12.–13. října proběhl již VII. ročník konference KlasifiKon, která se zabývá použitím klasifikačních a terminologických systémů v českém zdravotnictví a která je pořádána Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Také tento ročník byl pořádán v rámci projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace. Cílem projektu je zajistit efektivní spolupráci jednotlivých aktérů a institucí ve zdravotnictví prostřednictvím sémantických standardů zajišťujících jednoznačnou interpretaci sdílených informací.

Nová podoba webu onemocneni-aktualne.mzcr.cz a datových sad 

Publikováno: 23. 11. 2022

Ve středu 30. listopadu 2022 dojde k nasazení nové verze portálu Onemocnění aktuálně – COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR. Tato verze má modernější vzhled, je přehlednější a uživatelsky přívětivější.

Metodik zdravotnických klasifikačních systémů 

Publikováno: 22. 11. 2022

Do Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace hledáme kolegu nebo kolegyni na místo zodpovědného metodika pro správu, překlad nebo vývoj klasifikačních systémů, podle kterých se sbírají data ve zdravotnictví.

Změny v NRRZ – modul Potraty 

Publikováno: 16. 11. 2022

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali o změnách v Národním registru reprodukčního zdraví – Potraty. Níže uvedené změny budou platné pro hlášení potratu od 1. 1. 2023. Datové rozhraní je zveřejněno na webových stránkách Dasty ČR https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/WWBOL.htm.

Změny v NRRZ – modul Asistovaná reprodukce 

Publikováno: 16. 11. 2022

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali o změnách v Národním registru reprodukčního zdraví – modul Asistovaná reprodukce. Níže uvedené změny budou platné pro hlášení potratu od 1. 1. 2023. Datové rozhraní je zveřejněno na webových stránkách Dasta ČR https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/WWBOL.htm.

Spuštěna česká verze e-learningového kurzu k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví 

Publikováno: 9. 11. 2022

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) poskytuje rámec pro úplný popis individuálního profilu funkčních schopností osob se zdravotním postižením a umožňuje širší pohled na zdravotní problém, který doplňuje obraz stavu definovaný pomocí diagnózy. Pomáhá lépe porozumět specifickým potřebám osob s funkční indispozicí a sledovat dopady zdravotních intervencí. Stanovuje společný jazyk napříč spolupracujícími obory a usnadňuje komunikaci, otevírá příležitosti ke spolupráci a zvyšuje efektivitu poskytovaných zdravotních služeb. Jako mezinárodní standard pro sběr dat o disabilitě přispívá ke zvýšení kvality dat a umožňuje jejich mezinárodní srovnání.

Konference NZIS Open 12/2022 

Publikováno: 31. 10. 2022

Ve středu 7. prosince 2022 proběhne v Praze další konference NZIS Open, která poskytne příležitost diskutovat o zkušenostech, plánech a výstupech, které jsou spojeny s otevíráním zdravotnických dat. Na této konferenci bude po vzoru předchozích ročníků opět věnován prostor široké komunitě, která se věnuje zpracování, analýze a vizualizacím otevřených dat ve zdravotnictví.

Zaměřeno na prevenci: odborná konference PREVON se v Praze konala již popáté 

Publikováno: 26. 10. 2022

Národní screeningové centrum ÚZIS ČR uspořádalo ve dnech 4. a 5. října 2022 již pátý ročník konference PREVON. Mezi tématy setkání věnovaného prevenci vážných onemocnění a screeningovým programům byla například role praktických lékařů, zvýšení účasti občanů i zavádění nových screeningových programů. První část podrobné reportáže přinesl magazín Medical Tribune.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2021 

Publikováno: 24. 10. 2022

oučástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Program statistických zjišťování na rok 2021 byl zveřejněn formou vyhlášky č. 466/2020 Sb. ze dne 9. listopadu 2020, v částce 191. V Příloze 2 této vyhlášky je obsažen seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Tento dokument představuje údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2021 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2021.

Psychiatrická péče 2021 

Publikováno: 24. 10. 2022

Ročenku psychiatrické péče vytváří ÚZIS ČR v rámci projektu Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR. Hlavním zdrojem dat je Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). NRHZS shromažďuje data vykázaná všemi cca 30 000 poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám. Podklad pro počty pracovníků v psychiatrických ambulancích poskytly informace z výkazu A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb, obor psychiatrie.

Lázeňská péče 2021 

Publikováno: 10. 10. 2022

Publikace Lázeňská péče 2020 patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává ÚZIS ČR od roku 1962. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2021 

Publikováno: 22. 8. 2022

Publikace je výběrem nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů TBC a jiných mykobakterióz v ČR. Prezentované údaje jsou čerpány z dat Registru tuberkulózy (RTBC), který je součástí informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Nedílnou součástí RTBC se stala i databáze Informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT). V České republice podléhají hlášení do RTBC všechna zjištěná onemocnění tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou.

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2020 

Publikováno: 20. 7. 2022

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Publikace stručných přehledů činnosti vybraných oborů zdravotní péče 

Publikováno: 13. 7. 2022

V sekci statistických výstupů byly publikovány přehledy vybraných oborů zdravotní péče s aktualizací k roku 2020.

Projekty, které mění životy – nová publikace OPZ 

Publikováno: 28. 6. 2022

Na stránkách Evropského sociálního fondu byla zveřejněna publikace, v níž jsou prezentovány vybrané projekty, které čerpají finanční prostředky z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Mezi vybranými dvanácti projekty je i projekt zabývající se časným záchytem onemocnění, který realizuje ÚZIS ČR prostřednictvím Národního screeningového centra.

Předávání údajů do Národního onkologického registru výhradně elektronickou formou 

Publikováno: 23. 4. 2021

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, od 1. 1. 2019, kdy vstoupila v platnost nová metodika předávání údajů do Národního onkologického registru (NOR), bylo po přechodnou dobu během let 2019 a 2020 tolerováno předávání údajů též v listinné podobě. Dovolujeme si Vás upozornit, že předávání údajů poskytovateli zdravotních služeb (PZS) do NOR je plně v souladu s platnou legislativou1 možné již výhradně elektronickou formu a listinné hlášenky již nebudou nadále akceptovány.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie 

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv