Aktuality

Nabídka zaměstnání: vývojář datového skladu 

Publikováno: 12. 5. 2022

ÚZIS ČR přijme pracovníka na pozici vývojář datového skladu.

Praha hostila jednání pracovních skupin WHO-FIC Network 

Publikováno: 11. 5. 2022

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je od loňského roku spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO) zabývajícím se standardizací sběru zdravotnických informací v rámci sítě Family of International Classifications (WHO-FIC). I díky tomu proběhla v Praze ve dnech 2.–5. května 2022 uzavřená jednání pracovních skupin WHO-FIC, mezi jejichž dlouhodobé výstupy patří Mezinárodní klasifikace nemocí nebo Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.

Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2021 do 15. 5. 2022

Publikováno: 25. 4. 2022

Termín pro odevzdání výkazů za rok 2021 s původním datem odevzdání 2. 5. 2022 je prodloužen do neděle 15. 5. 2022 včetně.

Zdravotnická ročenka České republiky 2019 

Publikováno: 22. 4. 2022

Publikace je vydávána od roku 1960. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za vybrané předchozí roky. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje se týkají České republiky a roku 2019.

ÚZIS ČR je spolupracujícím partnerem 11. evropské konference o vzácných onemocněních a orphan produktech 

Publikováno: 21. 4. 2022

11. ročník konference ECRD proběhne letos ve virtuální podobě ve dnech 27. června až 1. července. Hlavními organizátory konference jsou konsorcium Orphanet a pacientská organizace EURORDIS. Akce probíhá pod záštitou francouzského předsednictví Rady EU.

Potraty 2020 

Publikováno: 16. 3. 2022

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

Konference NZIS Open 04/2022 

Publikováno: 22. 2. 2022

Ve středu 6. dubna 2022 proběhne v Praze další konference NZIS Open, která poskytne příležitost diskutovat o zkušenostech, plánech a výstupech, které jsou spojeny s otevíráním zdravotnických dat. Konference měla proběhnout již v prosinci 2021, bohužel ale byla kvůli epidemiologické situaci odložena.

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2020 

Publikováno: 17. 2. 2022

Národní kardiochirurgický registr spolu s Národním registrem kardiovaskulárních intervencí tvoří Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI). Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné. Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiochirurgická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 13). V posledních letech je do NKR ročně vkládáno cca 8 300 až 8 500 kardiochirurgických operací.

Psychiatrická péče 2020 

Publikováno: 7. 2. 2022

Ročenku psychiatrické péče vytváří ÚZIS ČR v rámci projektu Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR. Hlavním zdrojem dat je Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). NRHZS shromažďuje data vykázaná všemi cca 30 000 poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám. Podklad pro počty pracovníků v psychiatrických ambulancích poskytly informace z výkazu A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb – obor psychiatrie.

Nabídka zaměstnání: specialista kybernetické bezpečnosti 

Publikováno: 10. 1. 2022

Do oddělení kybernetické bezpečnosti přijmeme kolegu, specialistu kybernetické bezpečnosti.

Nový číselník pro vykazování příčin úmrtí v LPZ

Publikováno: 10. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 platí pro vykazování příčin smrti nový aktualizovaný číselník (xlsx, 820 kB). Nově byl zařazen kód U12 pro nežádoucí účinky po aplikaci očkovací látky proti COVID–19

11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR 

Publikováno: 21. 12. 2021

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v rámci projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace ve spolupráci s ČLS JEP pořádal dne 9. 12. 2021 edukační seminář s názvem MKN-11, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR.

Úprava číselníku metoda analýzy DNA v NRRZ – modulu asistované reprodukce od 1. 1. 2022 

Publikováno: 17. 12. 2021

Vážení uživatelé, rádi bychom vás informovali o úpravě číselníku metoda analýzy DNA od 1. 1. 2022.

Informace k plnění povinností podle zákona o zdravotních službách – hlášení laboratorních výsledků do NRHZS 

Publikováno: 16. 12. 2021

S účinností od 1. 1. 2022 se stávají účinnými některá ustanovení zákona č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Nové publikace: Lékárenská péče 2020, Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2020, Ekonomické výsledky nemocnic 2020 

Publikováno: 10. 12. 2021

K dnešnímu dni byly na webu ÚZIS zveřejněny tři publikace pokrývající různé aspekty zdravotnické statistiky s aktuálními daty z roku 2020.

Program statistických zjišťování na rok 2022 

Publikováno: 30. 11. 2021

Program statistických zjišťování na rok 2022 byl zveřejněn ve vyhlášce č. 404 ze dne 8. listopadu 2021 o Programu statistických zjišťování na rok 2022, v částce 182/2021 Sb., rozeslané dne 19. listopadu 2021 včetně přílohy č. 1 a 2.

Nabídka zaměstnání: analytik dat 

Publikováno: 25. 11. 2021

Pro oddělení analýzy dat hledáme kolegy/kolegyně na pozici datového analytika, kteří mají chuť nám pomoci se správou a zpracováním velkých objemů dat z oblasti zdravotnictví. Hlavní náplní práce bude zpracování, integrace a analýza zdravotnických dat v rámci Národního zdravotnického informačního systému a příprava výsledkových reportů.

Předávání údajů do Národního onkologického registru výhradně elektronickou formou 

Publikováno: 23. 4. 2021

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, od 1. 1. 2019, kdy vstoupila v platnost nová metodika předávání údajů do Národního onkologického registru (NOR), bylo po přechodnou dobu během let 2019 a 2020 tolerováno předávání údajů též v listinné podobě. Dovolujeme si Vás upozornit, že předávání údajů poskytovateli zdravotních služeb (PZS) do NOR je plně v souladu s platnou legislativou1 možné již výhradně elektronickou formu a listinné hlášenky již nebudou nadále akceptovány.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie 

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv