Aktuality

Rodička a novorozenec 2016–2021 

Publikováno: 21. 3. 2023

Zdrojem informací jsou data z Národního registru reprodukčního zdraví, modulu Rodička a modulu Novorozenec, a data přebíraná z Českého statistického úřadu. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: Zpráva o rodičce a Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původní dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994–1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994–1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku. Není-li uvedeno jinak, jedná se v publikaci vždy o data z Národního registru reprodukčního zdraví.

Potraty 2021 

Publikováno: 20. 3. 2023

Publikace Potraty 2021 vydávána Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), patří do edice Zdravotnická statistika a je shrnutím dostupných údajů o potratech v posledním roce. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1960. Tato publikace vychází z informací Národního registru reprodukčního zdraví, modulu potratů, zřízeného v roce 2004. Tento Národní registr navazuje na Informační systém Potraty provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. Vstupním formulářem pro informace o potratech je tiskopis Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství a doplňkově pro údaje o lékařem řízené antikoncepci také výkaz z Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví – A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnického zařízení pro obor gynekologie.

Organizační a projektový pracovník 

Publikováno: 14. 3. 2023

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vypisuje výběrové řízení na pozici organizační a projektový pracovník projektu KOMODOR.

Nabídka zaměstnání: metodik projektu KOMODOR 

Publikováno: 14. 3. 2023

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vypisuje výběrové řízení na pozici metodika projektu KOMODOR.

Nabídka zaměstnání: asistent/asistentka 

Publikováno: 13. 3. 2023

Pro IT odbor hledáme kolegu/kolegyni na pozici asistent – samostatný referent.  Hlavní náplní práce bude administrativní činnost v IT odboru, tj. práce se spisovou službou, obsluha datové schránky, emailová a telefonická komunikace, administrativa cestovních příkazů, vedení příslušných administrativních IT agend odboru a aktivní spolupráce s ostatními odděleními.

Nabídka zaměstnání: správce/správkyně ICT – junior 

Publikováno: 17. 2. 2023

Pro IT oddělení systémové administrace hledáme kolegy/kolegyně na pozici správce IT, který má chuť nám pomoci se základní IT správou a agendou související s provozem IT oddělení systémové administrace. Hlavní náplní práce bude správa IT, tj. instalace a konfigurace běžného hardwaru (notebooky), softwaru (Windows, aplikační software), hardwarové zásahy (notebooky, desktopy, tiskárny), podpora uživatelů a administrace souvisejících systémů a služeb, dále vedení příslušných administrativních IT agend oddělení, evidence požadavků a aktivní spolupráce s ostatními odděleními.

Nabídka zaměstnání: informační specialista projektu KOMODOR 

Publikováno: 17. 2. 2023

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vypisuje výběrové řízení na pozici informačního specialisty projektu KOMODOR

Screening je důležitou součástí péče o novorozence – řadu onemocnění již můžeme úspěšně léčit 

Publikováno: 31. 1. 2023

Novorozenecký screening v České republice funguje již od roku 1975. Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, Koordinační centrum novorozeneckého screeningu a další odborníci se shodují, že je třeba společně pracovat na tvorbě standardů pro sběr a hodnocení dat pro zvyšování kvality screeningu novorozenců. Nejen u onkologického, ale i u novorozeneckého screeningu je zařazení nových nemocí do screeningu velkým tématem. Druhou část reportáže z 5. konference PREVON přinesl magazín Medical Tribune.

Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2021 

Publikováno: 30. 12. 2022

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření a vybranou nákladnou zdravotnickou techniku. K 31. 12. 2021 došlo v souvislosti se výšením návratnosti výkazů ke zvýšení počtu vykázaných sonografů o 695 přístrojů (11 %) na 7 260, zubních RTG o 200 přístrojů (2,5 %) na 8 220 a laserů o 101 (7,4 %) na 1 462 přístrojů. Dále vzrostl počet vykázaných hemodialyzačních přístrojů o 140 (5,7 %) na 2 598, přístrojů pro magnetickou rezonanci o 6 (5,1 %) na 124 MR tomografů a hyperbarických komor o 4 na 16 komor. Úbytek byl zaznamenán u scintilačních gama kamer o 3 na 115 přístrojů a terapeutických RTG o 3 na 56 přístrojů. Návratnost výkazu T1 vzrostla za rok 2021 na 81 %. Výkaz odevzdalo 383 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (97 %) z 396 zpravodajských jednotek (ZJ) a 11 608 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (80 %) z 14 470 ZJ.

Asistovaná reprodukce v České republice 2020 

Publikováno: 21. 12. 2022

Ročenka Národního registru reprodukčního zdraví – Asistované reprodukce (NRAR) 2020 přináší setříděné a komentova¬né údaje o léčbě asistovanou reprodukcí v ČR podle údajů evidovaných v NRAR. Cílem Ročenky NRAR je poskytnout údaje 1. o zásadách sběru dat a jejich hodnocení v NRAR, 2. o absolutních číslech, tedy počtu pracovišť poskytujících léčbu metodami asistované reprodukce a počtu léčebných cyklů prováděných metodami asistované reprodukce (cyklů IVF a cyklů z IVF odvozených), 3. o relativních parametrech, tedy o úspěšnosti léčebných metod.

Ekonomické výsledky nemocnic 2021 

Publikováno: 13. 12. 2022

Tato publikace je zaměřena na nemocnice akutní péče, tj. fakultní nemocnice a nemocnice běžného typu (bez nemocnic následné péče). Příslušný statistický výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Od roku 2016 patří do okruhu zpravodajských jednotek pouze poskytovatelé lůžkové péče bez lázeňských léčeben.

Certifikovaný kurz NOR 

Publikováno: 2. 12. 2022

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, ve dnech 27.–29.3. 2023 proběhne v Praze certifikovaný kurz Národní onkologický registr (NOR), sběr a validace dat. Jeho cílem je poskytnout účastníkům vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro sběr dat, zlepšit využití nastavených kontrolních vazeb a omezit chybovost při hlášení dat do NOR.

Zlepšení iktové péče pomocí globálního registru 

Publikováno: 30. 11. 2022

Poprvé v historii bude Česká republika hlavním koordinátorem výzkumu financovaného z programu Evropské unie HORIZON EUROPE. O realizaci evropského projektu RES-Q+ Komplexní řešení pro zlepšení zdravotní péče pomocí globálního registru kvality iktové péče se postará konsorcium 21 špičkových institucí Evropy, které bude koordinovat Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Vedoucím projektu je výzkumník a neurolog prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., který je zároveň i vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Do boje proti cévní mozkové příhodě v Evropě nasadí tým umělou inteligenci, s cílem zajistit dostupné znalosti špičkových specialistů pro pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) i pro ordinace praktických lékařů.

Čerpání zdravotní péče cizinci 2021 

Publikováno: 29. 11. 2022

V roce 2021 čerpalo zdravotní služby 148,5 tisíc cizinců u 201 poskytovatelů lůžkové péče v ČR, s celkovými náklady v hodnotě 1 167,4 mil. Kč. Z tohoto počtu 67,0 tisíc ošetřených cizinců (45 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (25 %), Ukrajiny (19 %), Ruska (6 %), Vietnamu (6 %) a Německa (5 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (41 %), v hotovosti (26 %) nebo ze smluvního pojištění v ČR (24 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 65,8 mil. Kč (6 %).

Lékárenská péče 2021 

Publikováno: 28. 11. 2022

Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb k 31. 12. 2021) 2 735 lékáren včetně samostatně uvedených odloučených oddělení výdeje léčiv (OOVL) a 218 výdejen zdravotnických prostředků. Na 1 lékárnu v roce 2021 připadalo v průměru 4 219 obyvatel (bez OOVL). Zařízení za loňský rok přijala přes 75,1 mil. receptů a téměř 4,0 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 7,14 receptů a 0,37 poukazu na 1 obyvatele ČR. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 800 Kč, z toho v průměru 862 Kč za doplatky. Celková částka za doplatky léků činila 8,629 mld. Kč, následně byla zdravotními pojišťovnami vybraným skupinám pacientů vrácena z doplatků částka 966,1 mil. Kč. Celkové tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky činily 105,749 mld. Kč.

Konference KlasifiKon 2022 – reportáž a prezentace 

Publikováno: 25. 11. 2022

Ve dnech 12.–13. října proběhl již VII. ročník konference KlasifiKon, která se zabývá použitím klasifikačních a terminologických systémů v českém zdravotnictví a která je pořádána Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Také tento ročník byl pořádán v rámci projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace. Cílem projektu je zajistit efektivní spolupráci jednotlivých aktérů a institucí ve zdravotnictví prostřednictvím sémantických standardů zajišťujících jednoznačnou interpretaci sdílených informací.

Nová podoba webu onemocneni-aktualne.mzcr.cz a datových sad 

Publikováno: 23. 11. 2022

Ve středu 30. listopadu 2022 dojde k nasazení nové verze portálu Onemocnění aktuálně – COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR. Tato verze má modernější vzhled, je přehlednější a uživatelsky přívětivější.

Změny v NRRZ – modul Potraty 

Publikováno: 16. 11. 2022

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali o změnách v Národním registru reprodukčního zdraví – Potraty. Níže uvedené změny budou platné pro hlášení potratu od 1. 1. 2023. Datové rozhraní je zveřejněno na webových stránkách Dasty ČR https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/WWBOL.htm.

Změny v NRRZ – modul Asistovaná reprodukce 

Publikováno: 16. 11. 2022

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali o změnách v Národním registru reprodukčního zdraví – modul Asistovaná reprodukce. Níže uvedené změny budou platné pro hlášení potratu od 1. 1. 2023. Datové rozhraní je zveřejněno na webových stránkách Dasta ČR https://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/WWBOL.htm.

Spuštěna česká verze e-learningového kurzu k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví 

Publikováno: 9. 11. 2022

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) poskytuje rámec pro úplný popis individuálního profilu funkčních schopností osob se zdravotním postižením a umožňuje širší pohled na zdravotní problém, který doplňuje obraz stavu definovaný pomocí diagnózy. Pomáhá lépe porozumět specifickým potřebám osob s funkční indispozicí a sledovat dopady zdravotních intervencí. Stanovuje společný jazyk napříč spolupracujícími obory a usnadňuje komunikaci, otevírá příležitosti ke spolupráci a zvyšuje efektivitu poskytovaných zdravotních služeb. Jako mezinárodní standard pro sběr dat o disabilitě přispívá ke zvýšení kvality dat a umožňuje jejich mezinárodní srovnání.

Konference NZIS Open 12/2022 

Publikováno: 31. 10. 2022

Ve středu 7. prosince 2022 proběhne v Praze další konference NZIS Open, která poskytne příležitost diskutovat o zkušenostech, plánech a výstupech, které jsou spojeny s otevíráním zdravotnických dat. Na této konferenci bude po vzoru předchozích ročníků opět věnován prostor široké komunitě, která se věnuje zpracování, analýze a vizualizacím otevřených dat ve zdravotnictví.

Zaměřeno na prevenci: odborná konference PREVON se v Praze konala již popáté 

Publikováno: 26. 10. 2022

Národní screeningové centrum ÚZIS ČR uspořádalo ve dnech 4. a 5. října 2022 již pátý ročník konference PREVON. Mezi tématy setkání věnovaného prevenci vážných onemocnění a screeningovým programům byla například role praktických lékařů, zvýšení účasti občanů i zavádění nových screeningových programů. První část podrobné reportáže přinesl magazín Medical Tribune.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2021 

Publikováno: 24. 10. 2022

oučástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Program statistických zjišťování na rok 2021 byl zveřejněn formou vyhlášky č. 466/2020 Sb. ze dne 9. listopadu 2020, v částce 191. V Příloze 2 této vyhlášky je obsažen seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Tento dokument představuje údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2021 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2021.

Psychiatrická péče 2021 

Publikováno: 24. 10. 2022

Ročenku psychiatrické péče vytváří ÚZIS ČR v rámci projektu Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR. Hlavním zdrojem dat je Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). NRHZS shromažďuje data vykázaná všemi cca 30 000 poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám. Podklad pro počty pracovníků v psychiatrických ambulancích poskytly informace z výkazu A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb, obor psychiatrie.

Lázeňská péče 2021 

Publikováno: 10. 10. 2022

Publikace Lázeňská péče 2020 patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává ÚZIS ČR od roku 1962. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2019 

Publikováno: 30. 8. 2021

Publikace „Hospitalizovaní v nemocnicích ČR“ patří do řady „Zdravotnická statistika“ a prezentuje data za hospitalizované pacienty v ČR na všech odděleních nemocnic, a to včetně nemocnic fakultních i nemocnic následné péče. Zdroj dat pro tuto publikaci představuje Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), který navazuje na informační systém Hospitalizace provozovaný od roku 1960. Vstupním formulářem je Hlášení hospitalizace. Vyplňování a zpracování hlášení se řídí metodikou Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Předávání údajů do Národního onkologického registru výhradně elektronickou formou 

Publikováno: 23. 4. 2021

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, od 1. 1. 2019, kdy vstoupila v platnost nová metodika předávání údajů do Národního onkologického registru (NOR), bylo po přechodnou dobu během let 2019 a 2020 tolerováno předávání údajů též v listinné podobě. Dovolujeme si Vás upozornit, že předávání údajů poskytovateli zdravotních služeb (PZS) do NOR je plně v souladu s platnou legislativou1 možné již výhradně elektronickou formu a listinné hlášenky již nebudou nadále akceptovány.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie 

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv