Aktuality

Nabídka zaměstnání: vývojář datového skladu 

Publikováno: 21. 1. 2022

ÚZIS ČR hledá nového kolegu/kolegyni na pozici vývojář datového skladu.

Nový číselník pro vykazování příčin úmrtí v LPZ

Publikováno: 10. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 platí pro vykazování příčin smrti nový aktualizovaný číselník (xlsx, 820 kB). Nově byl zařazen kód U12 pro nežádoucí účinky po aplikaci očkovací látky proti COVID–19

Nabídka zaměstnání: specialista kybernetické bezpečnosti 

Publikováno: 10. 1. 2022

Do oddělení kybernetické bezpečnosti přijmeme kolegu, specialistu kybernetické bezpečnosti.

Nabídka zaměstnání: analytik medicínských dat 

Publikováno: 21. 12. 2021

Do analytického týmu projektu DRG Restart hledáme kolegyně/kolegy na pozici datového analytika, kteří mají chuť nám pomoci se správou a zpracováním velkých objemů dat z oblasti zdravotnictví, konkrétně z oblasti klasifikace a financování hospitalizační péče. Hlavní náplní práce bude zpracování, integrace a analýza zdravotnických dat v rámci Národního zdravotnického informačního systému a příprava výsledkových reportů.

11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR 

Publikováno: 21. 12. 2021

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v rámci projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace ve spolupráci s ČLS JEP pořádal dne 9. 12. 2021 edukační seminář s názvem MKN-11, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR.

Úprava číselníku metoda analýzy DNA v NRRZ – modulu asistované reprodukce od 1. 1. 2022 

Publikováno: 17. 12. 2021

Vážení uživatelé, rádi bychom vás informovali o úpravě číselníku metoda analýzy DNA od 1. 1. 2022.

Informace k plnění povinností podle zákona o zdravotních službách – hlášení laboratorních výsledků do NRHZS 

Publikováno: 16. 12. 2021

S účinností od 1. 1. 2022 se stávají účinnými některá ustanovení zákona č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Nové publikace: Lékárenská péče 2020, Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2020, Ekonomické výsledky nemocnic 2020 

Publikováno: 10. 12. 2021

K dnešnímu dni byly na webu ÚZIS zveřejněny tři publikace pokrývající různé aspekty zdravotnické statistiky s aktuálními daty z roku 2020.

Program statistických zjišťování na rok 2022 

Publikováno: 30. 11. 2021

Program statistických zjišťování na rok 2022 byl zveřejněn ve vyhlášce č. 404 ze dne 8. listopadu 2021 o Programu statistických zjišťování na rok 2022, v částce 182/2021 Sb., rozeslané dne 19. listopadu 2021 včetně přílohy č. 1 a 2.

Nabídka zaměstnání: analytik dat 

Publikováno: 25. 11. 2021

Pro oddělení analýzy dat hledáme kolegy/kolegyně na pozici datového analytika, kteří mají chuť nám pomoci se správou a zpracováním velkých objemů dat z oblasti zdravotnictví. Hlavní náplní práce bude zpracování, integrace a analýza zdravotnických dat v rámci Národního zdravotnického informačního systému a příprava výsledkových reportů.

Nabídka zaměstnání: administrátor analýzy dat 

Publikováno: 25. 11. 2021

Pro oddělení Analýzy dat hledáme kolegy/kolegyně na pozici administrátora analýzy dat, kteří mají chuť nám pomoci se správou analytických úkolů a dokumentací ke zpracování dat z oblasti zdravotnictví. Hlavní náplní práce bude monitorování, management, dokumentování a archivace analytických úkolů, management vstupů analýzy dat (uzavírání databází ze strany IT, aktualizace dat z jiných institucí v našich systémech apod.) a tvorby standardních výstupů analýzy dat (ročenky, open datové sady atd.).

Konference KlasifiKon 2021 – reportáž a prezentace 

Publikováno: 19. 11. 2021

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 pořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) VI. ročník konference KlasifiKon 2021, která je zaměřena na klinické klasifikační a terminologické systémy v českém zdravotnictví. Akce byla realizována jako součást projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace.

Světový den boje rakovinou slinivky břišní 

Publikováno: 18. 11. 2021

U příležitosti Světového dne boje s rakovinou slinivky břišní, který připadá na 19. listopad, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Zemřelí 2020 

Publikováno: 12. 11. 2021

Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Zdrojem informací v této publikaci jsou data přebíraná z evidence zemřelých vedené Českým statistickým úřadem. Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Obsahuje jak absolutní, tak relativní ukazatele úmrtnosti, včetně ukazatele standardizované úmrtnosti (počítaného za použití evropského standardu), prezentuje mimo jiné i vývojové trendy v úmrtnosti a vybraná mezinárodní srovnání.

Asistovaná reprodukce v České republice 2018–2019 

Publikováno: 11. 11. 2021

Ročenka Národního registru reprodukčního zdraví, modulu asistované reprodukce (NRAR) 2018-2019, přináší setříděné a komentované údaje o léčbě asistovanou reprodukcí v ČR podle údajů evidovaných v NRAR. V ročence jsou podrobně rozebrána data za rok 2018 a 2019. Některé časové řady sahají až do roku 2007. Cílem Ročenky NRAR je poskytnout údaje: 1. o zásadách sběru dat a jejich hodnocení v NRAR, 2. o absolutních číslech, tedy počtu pracovišť poskytujících léčbu metodami asistované reprodukce a počtu léčebných cyklů prováděných metodami asistované reprodukce (cyklů IVF a cyklů z IVF odvozených), 3. o relativních parametrech, tedy o úspěšnosti léčebných metod.

Lázeňská péče 2020 

Publikováno: 11. 11. 2021

Publikace Lázeňská péče 2020 patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává ÚZIS ČR od roku 1962. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními.

Měsíc boje s rakovinou žaludku 

Publikováno: 5. 11. 2021

U příležitosti Měsíce boje s rakovinou žaludku, který připadá na listopad, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Měsíc boje s rakovinou plic 

Publikováno: 4. 11. 2021

U příležitosti Měsíce boje s rakovinou plic, který připadá na listopad, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Úpravy ve sběru dat do NRRZ – modulu novorozeneců 

Publikováno: 3. 11. 2021

Vážení uživatelé, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že od 1. 3. 2022 dochází k úpravám ve sběru dat do Národního registru reprodukčního zdraví – modulu novorozenců.

Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2020 

Publikováno: 2. 11. 2021

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření a vybranou nákladnou zdravotnickou techniku. K 31. 12. 2020 došlo ke snížení počtu evidovaných hemodialyzačních přístrojů o 110 (4 %) na 2 458, dále poklesl počet RTG mamografů o 10 na 113 přístrojů, počet scintilačních gama kamer o 4 na 118 přístrojů a lithotryptorů o 3 na 39 přístrojů. Naopak v souvislosti se zvýšením návratnosti u ambulantních zařízení došlo k nárůstu počtu vykázaných přístrojů o 719 zubních RTG (10 %) na 8 020 přístrojů, o 196 sonografů (3 %) na 6 565 přístrojů a dále také o 45 laparoskopů (4 %) na 772 přístrojů. Návratnost výkazu T1 vzrostla za rok 2020 celkem na 76 %, v tom 364 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (93 %) z 391 zpravodajských jednotek (ZJ) a 10 939 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (76 %) z 14 460 ZJ.

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2020 

Publikováno: 2. 11. 2021

V roce 2020 u 195 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 103,8 tisíc cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 975,0 mil. Kč. Z tohoto počtu 48,6 tisíc ošetřených cizinců (47 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (25 %), Ukrajiny (20 %), Německa (6 %) a Ruska (6 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (40 %) a v hotovosti (27 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 59 mil. Kč (6 %).

Měsíc boje s rakovinou jater 

Publikováno: 8. 10. 2021

U příležitosti Měsíce boje s rakovinou jater, který připadá na říjen, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Měsíc boje s rakovinou prsu 

Publikováno: 6. 10. 2021

U příležitosti Měsíce boje s rakovinou prsu, který připadá na říjen, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Ekonomické výsledky nemocnic 2019 

Publikováno: 5. 10. 2021

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let. Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Údaje uvedené v této publikaci se týkají pouze nemocnic akutní péče, tj. fakultních nemocnic a nemocnic.

Lázeňská péče 2019 

Publikováno: 4. 10. 2021

Publikace Lázeňská péče 2018 patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává ÚZIS ČR od roku 1962. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Pohlavní nemoci 2017 a 2018 

Publikováno: 2. 10. 2021

Publikace je pokračováním v dlouhodobém statistickém sledování pohlavních nemocí prováděném ÚZIS ČR od roku 1959. Jedná se o výběr nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů vybraných pohlavních nemocí v ČR.Prezentované údaje jsou čerpány z dat Registru pohlavních nemocí (RPN), který je součástí informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází.

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2020 

Publikováno: 1. 10. 2021

Publikace je výběrem nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů TBC a jiných mykobakterióz v ČR. Prezentované údaje jsou čerpány z dat Registru tuberkulózy (RTBC), který je součástí informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Nedílnou součástí RTBC se stala i databáze Informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT). V České republice podléhají hlášení do RTBC všechna zjištěná onemocnění tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou.

Český den boje proti rakovině 

Publikováno: 29. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti 25. ročníku Českého dne proti rakovině, který je letos věnován zhoubným novotvarům prostaty, ledviny a močového měchýře, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik těchto diagnóz.

Lékaři se připravují na spuštění nového programu časného záchytu nádorů plic 

Publikováno: 22. 9. 2021

Rakovina plic je dlouhou dobu bez projevů a pacienti většinou přicházejí už ve stadiu, kdy se nádor nedá operovat. Řešením, jak situaci zlepšit je odhalit nádor včas. Před spuštěním je nový organizovaný program, který bude zahájen v lednu 2022. Již nyní se připravují na jeho spuštění odborníci z řad praktických a plicních lékařů a radiologů. Cílem programu časného záchytu rakoviny plic je aktivně vyhledávat rizikové pacienty, u kterých se provede screeningové vyšetření pomocí výpočetní tomografie (CT) s nízkou dávkou záření. Vyšetření není nijak náročné a už během několika minut dokáže odhalit nádor. Praktičtí lékaři budou oslovovat současné nebo bývalé kuřáky od 55 do 74 let. V České republice se předpokládá přibližně 500 000 osob, které jsou vhodnými kandidáty na zapojení do programu.

Světový den boje s lymfomy 

Publikováno: 15. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje s lymfomy, který připadá na 15. září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik Hodgkinova a non-Hodgkinova lymfomu.

Mezinárodní měsíc boje s rakovinou štítné žlázy 

Publikováno: 13. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Mezinárodního měsíce boje s rakovinou štítné žlázy, který připadá na září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Mezinárodní měsíc boje s rakovinou prostaty 

Publikováno: 8. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Mezinárodního měsíce boje s rakovinou prostaty, který připadá na září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Nabídka zaměstnání: programátor 

Publikováno: 7. 9. 2021

Pro oddělení IT vývoje software hledáme kolegy/kolegyně na pozici programátor v programovacím jazyku ASP.NET MVC, C# a MS SQL databázích. Hlavní náplní práce bude tvorba webových aplikací v ustáleném prostředí Národních zdravotních registrů, příležitostně exe aplikací, v aplikaci Visual Studio. Součástí práce bude i analyzování požadavků, jejich následné otestování a tvorba dokumentace v českém jazyce.

Světový den boje s leukémií 

Publikováno: 4. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje s leukémií, který připadá na 4. září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Průběžné výsledky statistických šetření o platech a mzdách v resortu zdravotnictví za období 2020 až 1. čtvrtletí 2021 

Publikováno: 3. 9. 2021

Zpráva shrnuje průběžné výsledky statistických šetření ÚZIS ČR zaměřených na kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v různých segmentech lůžkové péče. Data za rok 2020 byla doplněna mimořádným sběrem shrnujícím trendy za první čtvrtletí roku 2021.

Měsíc boje s rakovinou dělohy 

Publikováno: 2. 9. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Měsíce boje s rakovinou dělohy, který připadá na září, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2019 

Publikováno: 30. 8. 2021

Publikace „Hospitalizovaní v nemocnicích ČR“ patří do řady „Zdravotnická statistika“ a prezentuje data za hospitalizované pacienty v ČR na všech odděleních nemocnic, a to včetně nemocnic fakultních i nemocnic následné péče. Zdroj dat pro tuto publikaci představuje Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), který navazuje na informační systém Hospitalizace provozovaný od roku 1960. Vstupním formulářem je Hlášení hospitalizace. Vyplňování a zpracování hlášení se řídí metodikou Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2019 

Publikováno: 27. 8. 2021

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Tento dokument představuje kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2019 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2019.

Vzácná onemocnění mluví česky 

Publikováno: 10. 8. 2021

Mezinárodní konsorcium Orphanet spustilo českou mutaci francouzského webového portálu o vzácných onemocněních. Portál je určen jak specialistům na vzácná onemocnění jakožto důležitý zdroj odborných informací, tak pacientům, kteří hledají odborníka specializujícího se na vhodnou léčbu, nebo hledají pacientskou organizaci, kde mohou najít tolik potřebnou podporu. Česká verze portálu zvýší použitelnost Orphanetu v českém prostředí a usnadní život lékařům i pacientům se vzácnými onemocněními.

Předávání údajů do Národního onkologického registru výhradně elektronickou formou 

Publikováno: 23. 4. 2021

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, od 1. 1. 2019, kdy vstoupila v platnost nová metodika předávání údajů do Národního onkologického registru (NOR), bylo po přechodnou dobu během let 2019 a 2020 tolerováno předávání údajů též v listinné podobě. Dovolujeme si Vás upozornit, že předávání údajů poskytovateli zdravotních služeb (PZS) do NOR je plně v souladu s platnou legislativou1 možné již výhradně elektronickou formu a listinné hlášenky již nebudou nadále akceptovány.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie 

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv