Aktuality

Nabídka zaměstnání: projektový manažer 

Publikováno: 6. 6. 2023

Pro Národní screeningové centrum hledáme kolegu/kolegyni na pozici projektový manažer.

Nabídka zaměstnání: analytik zdravotnických dat 

Publikováno: 31. 5. 2023

Hledáme nového člena do našeho týmu Národního screeningového centra na pracovní pozici analytik zdravotnických dat.

Nabídka zaměstnání: asistent/asistentka 

Publikováno: 4. 5. 2023

ÚZIS ČR přijme pracovníka na pozici asistent/asistentka.

Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2022

Publikováno: 21. 4. 2023

Termín pro odevzdání výkazů za rok 2022 s původním datem odevzdání 2. 5. 2023  je prodloužen do pondělí 15. 5. 2023  včetně.

Nový formát publikace dat z Národního registru reprodukčního zdraví 

Publikováno: 14. 4. 2023

Vážení uživatelé, představujeme vám nový formát publikování dat v oblasti reprodukčního zdraví v podobě agregovaných excelových reportů.

Změny v NOR k 13. 4. 2023 

Publikováno: 13. 4. 2023

Vážení uživatelé, chtěli bychom vás informovat o změnách, ke kterým došlo v Národním onkologickém registru ke dni 13. 4. 2023.

Rekonstrukce NRU a audit datových položek 

Publikováno: 10. 4. 2023

Národní registr úrazů byl za uplynulá období do konce roku 2022 většinově ÚZIS doplněn z jiných existujících datových zdrojů nově dobudovaného Národního zdravotnického informačního systému. Odstartovala tím zásadní rekonstrukce registru, jejímž cílem je v úzké spolupráci s odbornými garanty registru minimalizovat administrativní zátěž na straně poskytovatelů zdravotních služeb (povinných zpravodajských jednotek). Součástí rekonstrukce je podrobný audit dosud shromažďovaných datových položek a vyhodnocení jejich významu pro statistická hodnocení. Konečná podoba registru včetně komplexních statistických výstupů bude představena 14.–15. 9. 2023 na odborné konferenci traumatologů v Brně.

Seminář Seznámení s výstupy projektu NCMNK 

Publikováno: 31. 3. 2023

Vzhledem k blížícímu se ukončení projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) ke konci června letošního roku pořádá Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR závěrečný seminář NCMNK, který se koná 15. 6. 2023 v refektáři Emauzského opatství v Praze. Seminář budou tvořit především prezentace jednotlivých výstupů Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace.

Rodička a novorozenec 2016–2021 

Publikováno: 21. 3. 2023

Zdrojem informací jsou data z Národního registru reprodukčního zdraví, modulu Rodička a modulu Novorozenec, a data přebíraná z Českého statistického úřadu. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: Zpráva o rodičce a Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původní dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994–1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994–1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku. Není-li uvedeno jinak, jedná se v publikaci vždy o data z Národního registru reprodukčního zdraví.

Potraty 2021 

Publikováno: 20. 3. 2023

Publikace Potraty 2021 vydávána Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), patří do edice Zdravotnická statistika a je shrnutím dostupných údajů o potratech v posledním roce. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1960. Tato publikace vychází z informací Národního registru reprodukčního zdraví, modulu potratů, zřízeného v roce 2004. Tento Národní registr navazuje na Informační systém Potraty provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. Vstupním formulářem pro informace o potratech je tiskopis Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství a doplňkově pro údaje o lékařem řízené antikoncepci také výkaz z Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví – A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnického zařízení pro obor gynekologie.

Organizační a projektový pracovník 

Publikováno: 14. 3. 2023

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vypisuje výběrové řízení na pozici organizační a projektový pracovník projektu KOMODOR.

Screening je důležitou součástí péče o novorozence – řadu onemocnění již můžeme úspěšně léčit 

Publikováno: 31. 1. 2023

Novorozenecký screening v České republice funguje již od roku 1975. Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, Koordinační centrum novorozeneckého screeningu a další odborníci se shodují, že je třeba společně pracovat na tvorbě standardů pro sběr a hodnocení dat pro zvyšování kvality screeningu novorozenců. Nejen u onkologického, ale i u novorozeneckého screeningu je zařazení nových nemocí do screeningu velkým tématem. Druhou část reportáže z 5. konference PREVON přinesl magazín Medical Tribune.

Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2021 

Publikováno: 30. 12. 2022

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření a vybranou nákladnou zdravotnickou techniku. K 31. 12. 2021 došlo v souvislosti se výšením návratnosti výkazů ke zvýšení počtu vykázaných sonografů o 695 přístrojů (11 %) na 7 260, zubních RTG o 200 přístrojů (2,5 %) na 8 220 a laserů o 101 (7,4 %) na 1 462 přístrojů. Dále vzrostl počet vykázaných hemodialyzačních přístrojů o 140 (5,7 %) na 2 598, přístrojů pro magnetickou rezonanci o 6 (5,1 %) na 124 MR tomografů a hyperbarických komor o 4 na 16 komor. Úbytek byl zaznamenán u scintilačních gama kamer o 3 na 115 přístrojů a terapeutických RTG o 3 na 56 přístrojů. Návratnost výkazu T1 vzrostla za rok 2021 na 81 %. Výkaz odevzdalo 383 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (97 %) z 396 zpravodajských jednotek (ZJ) a 11 608 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (80 %) z 14 470 ZJ.

Asistovaná reprodukce v České republice 2020 

Publikováno: 21. 12. 2022

Ročenka Národního registru reprodukčního zdraví – Asistované reprodukce (NRAR) 2020 přináší setříděné a komentova¬né údaje o léčbě asistovanou reprodukcí v ČR podle údajů evidovaných v NRAR. Cílem Ročenky NRAR je poskytnout údaje 1. o zásadách sběru dat a jejich hodnocení v NRAR, 2. o absolutních číslech, tedy počtu pracovišť poskytujících léčbu metodami asistované reprodukce a počtu léčebných cyklů prováděných metodami asistované reprodukce (cyklů IVF a cyklů z IVF odvozených), 3. o relativních parametrech, tedy o úspěšnosti léčebných metod.

Ekonomické výsledky nemocnic 2021 

Publikováno: 13. 12. 2022

Tato publikace je zaměřena na nemocnice akutní péče, tj. fakultní nemocnice a nemocnice běžného typu (bez nemocnic následné péče). Příslušný statistický výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Od roku 2016 patří do okruhu zpravodajských jednotek pouze poskytovatelé lůžkové péče bez lázeňských léčeben.

Předávání údajů do Národního onkologického registru výhradně elektronickou formou 

Publikováno: 23. 4. 2021

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, od 1. 1. 2019, kdy vstoupila v platnost nová metodika předávání údajů do Národního onkologického registru (NOR), bylo po přechodnou dobu během let 2019 a 2020 tolerováno předávání údajů též v listinné podobě. Dovolujeme si Vás upozornit, že předávání údajů poskytovateli zdravotních služeb (PZS) do NOR je plně v souladu s platnou legislativou1 možné již výhradně elektronickou formu a listinné hlášenky již nebudou nadále akceptovány.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro PZS oborů patologie a cytologie 

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Nová metodika sběru dat NOR – informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv