NRRZ – Modul rodiček (ROD)

Aktuality


O modulu

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Modul rodiček (ROD) je součástí Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ).

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění základních údajů o reprodukční anamnéze ženy, o průběhu jejího těhotenství, porodu a o novorozenci. Sledování rodiček slouží k hodnocení zdravotního stavu rodičky z pohledu kvality péče. Získané informace jsou cenným zdrojem informací pro gynekologicko-porodnickou péči a jsou důležitým nástrojem pro zlepšování péče o těhotné a rodičky. Informace registru se využívají pro stanovení koncepce a realizace státní zdravotní politiky v oblasti gynekologicko-porodnické péče a zároveň se využívají pro databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zároveň se poskytují dalším mezinárodním organizacím podle smluvních závazků.

Statistická jednotka zjišťování

Informace o rodičce, těhotenství, porodu a dítěti získané při hospitalizaci rodičky v souvislosti s porodem nebo šestinedělím.

Okruh zpravodajských jednotek

Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (bez ohledu na zřizovatele), která provádí porod popřípadě provedou poporodní ošetření rodičky a novorozence a dále lůžková zdravotnická zařízení, kde byla žena po porodu hospitalizována (v termínu do posledního dne šestinedělí).

Za správné a úplné vyplnění povinného hlášení „Zpráva o rodičce“ zodpovídá přednosta porodnického oddělení.

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení (porod doma, v dopravním prostředku, ve veřejných prostorách apod.) má oznamovací povinnost zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl první poporodní ošetření rodičky a první poporodní ošetření novorozence.

Legislativa

Rozsah údajů

Národní registr rodiček je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém o rodičce provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1991. V NRROD jsou evidovány všechny rodičky podléhající hlásící povinnosti.

Identifikace zařízení

 • číslo porodopisu
 • identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení
 1. Údaje o rodičce
   
  • rodné číslo rodičky
  • datum přijetí
  • vzdělání
  • rodinný stav
  • Obec místa bydliště
  • číslo kraje a okresu
  • číslo obce s rozšířenou působností
  • země původu
  • státní občanství
  • předcházející těhotenství - porod
  • předcházející těhotenství – zemřelé
  • předcházející těhotenství – potraty
    
 2. Údaje o těhotenství
   
  • prenatální péče
  • Návykové látky
  • Screeningové UZV vyšetření
  • Gravidita
  • Diabetes zjištěn
  • zhodnocení CTG v těhotenství
  • závažné komplikace těhotenství a porodu
  • jiná komplikace dg (poznámka)
  • předpokládané datum porodu
  • datum odhadnuto podle
    
 3. Údaje o porodu
   
  • datum porodu
  • datum odtoku plodové vody
  • délka I. doby porodní
  • délka II. doby porodní
  • četnost těhotenství
  • dvojčata
  • gestační stáří
  • indukce
  • indikace dg (poznámka)
  • příznaky rizika
  • jiná dg (poznámka)
  • zhodnocení CTG za porodu
  • ukončení vaginálně
  • ukončení per SC
  • indkace k SC 1 
  • indikace k SC 2 
  • anestézie při SC
  • ukončení per SC  - poloha plodu
  • komplikace za porodu
  • jiná por. komplikace dg (poznámka)
  • léky za porodu
  • porod vedl
  • komplikace v šestinedělí
  • Jiná kompl. v šest. Dg (poznámka)
  • léčba v šestinedělí
  • datum ukončení Zprávy o rodičce (ZR)
  • důvod ukončení ZR
    
 4. Údaje o dítěti
   
  • pohlaví
  • vitalita
  • porodní hmotnost (g)
  • apgarové skóre
  • arteriální pH
  • stav dítěte při propuštění matky

Dokumenty

Závazné pokyny – metodika

NRROD – Vzor listinné podoby pro předávání údajů

Nový vzor listinné podoby „Zprávy o rodičce“ související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1. ledna 2016.

Upozornění: povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha.

Podklady pro novou datovou strukturu NRROD platnou od 1. 1. 2016

Převážná většina změn v Národním registru rodiček je reakcí na rozvoj nových postupů, metod a technologií a spočívá v úpravách číselníků položek. Jedná se o položky: ultrazvukové vyšetření, diabetes, závažné komplikace těhotenství a porodu, indukce porodu, příznaky rizika, ukončení per SC, komplikace za porodu, léky za porodu a komplikace v šestinedělí. Dále byl upraven číselník položky Návykové látky, kde je nyní věnován větší prosto kouření, resp. užívání tabáku. Ze Zprávy o rodičce byly odstraněny položky: počet všech ústavních péčí (hospitalizací) v průběhu těhotenství, přírůstek hmotnosti, stav plodu a zhodnocení porodu. Nově se bude sledovat země původu matky, zda se jedná o spontánní graviditu či o graviditu po asistované reprodukci, CTG v těhotenství a za porodu, délka I. a II. doby porodní, bližší určení dvojčat a léčba v šestinedělí.

Publikace

Rodička a novorozenec

ISSN: 1213-2683
Stran: cca 126 stran
Od roku 2000 v česko-anglické verzi.

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu a údaje z Národního registru rodiček a z Národního registru novorozenců. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: 1. Zpráva o rodičce, 2. Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původně dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994-1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994-1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku.

Rodička a novorozenec 2016–2021

Rodička a novorozenec 2014–2015

Rodička a novorozenec 2013

Rodička a novorozenec 2012

Rodička a novorozenec 2011

Rodička a novorozenec 2010

Rodička a novorozenec 2009

Rodička a novorozenec 2008

Rodička a novorozenec 2007

Rodička a novorozenec 2006

Rodička a novorozenec 2005

Rodička a novorozenec 2004

Rodička a novorozenec 2003

Rodička a novorozenec 2002

Rodička a novorozenec 2001

Rodička a novorozenec 2000

Rodička a novorozenec 1999

Zdravotnická statistika | Novorozenci | Rodičky