NRRZ – Modul potratů (POT)

Aktuality


O modulu

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Modul potratů (POT) je součástí Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ).

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění údajů pro posouzení kvality péče o reprodukční zdraví. Sběr údajů týkajících se potratů v České republice se stal dlouholetou tradicí a nezbytnou součástí demografických a perinatologických informací o české populaci. Anonymizované údaje jsou v měsíční periodicitě předávány Českému statistickému úřadu pro potřeby demografické statistiky.

Analýza dat poskytuje řadu mezinárodně uznávaných kritérií kvality péče a kvality zdraví a poskytuje nezbytný komplement k ostatním perinatologickým údajům, bez kterého není možné komplexně posoudit kvalitu péče o reprodukční zdraví.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je ukončení těhotenství (včetně mimoděložního).

Povinnému hlášení podléhají tyto druhy potratů:

 • samovolný,
 • miniinterrupce,
 • jiné legální UPT,
 • ostatní potraty,
 • případy ukončení mimoděložního těhotenství.

Okruh zpravodajských jednotek

Gynekologická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Při hlášení umělého přerušení těhotenství uvede praktický ženský lékař, vyjma údajů spojených s vlastní realizací potratu, všechny požadované údaje. Ostatní doplní lékař nemocničního oddělení (popř. porodnice nebo jiného specializovaného lůžkového zařízení).

V případě, že umělé přerušení provádí praktický ženský lékař (v lůžkovém zařízení) uvede všechny požadované údaje sám.

Při hlášení samovolných potratů, ostatních potratů a prokázaného mimoděložního těhotenství hlásí požadované údaje lékař lůžkového zařízení, kde byla žena ošetřována.

Došlo-li k potratu mimo lůžkové zařízení, podá hlášení lékař, který byl potratu přítomen nebo ženu dodatečně ošetřil.

Legislativa

Rozsah údajů

Národní registr potratů je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém Potraty, který byl provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. V souboru jsou zahrnuty všechny druhy potratů, a to samovolné, miniinterrupce, umělá přerušení těhotenství (do 12 týdnů těhotenství) a ostatní potraty vč. případů mimoděložního těhotenství, provedené na gynekologických odděleních ve zdravotnických zařízeních ČR.

Identifikace zařízení

 • identifikace zařízení: IČO/PČZ kde byl výkon proveden
 • identifikace zařízení: IČO/PČZ které výkon provedlo
 1. Údaje o pacientce
   
  • rodné číslo pacientky
  • obec místa bydliště
  • číslo obce bydliště
  • číslo obce s rozšířenou působností
  • zaměstnání
  • rodinný stav
  • příslušnost k EU
  • vzdělání
  • počet porodů
  • počet živě narozených dětí
  • počet dosavadních umělých přerušení těhotenství
  • počet dosavadních samovolných potratů
  • nynější gravidita
    
 2. Údaje o potratu
   
  • druh potratu
  • UPT podle stáří gravidity
  • UPT podle způsobu provedení
  • UPT podle důvodu k ukončení
  • invazivní prenatální diagnostika
  • datum provedení potratu
  • stáří plodu v týdnech
  • u plodu ve stáří 17 a více týdnů hmotnost v gramech
  • u plodu ve stáří 17 a více týdnů délka v cm
  • antikoncepce
  • poplatek za UPT

Dokumenty

Závazné pokyny – metodika

NRPOT – Vzor listinné podoby pro předávání údajů

Upozornění: povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha.

Podklady pro novou datovou strukturu NRPOT platnou od 1. 1. 2016

Hlavní změnou je snížení druhů potratů z pěti na 4, samovolný, mimoděložní, umělý a ostatní potraty. Umělé potraty se dále člení podle stáří gravidity (na miniinterupce, UPT do 12.tt, UPT do 24.tt a jiné legální UPT), podle způsobu provedení (na chirurgický, farmakologický, indukci potratu, intrauterinní zákrok a jiný) a podle důvodu ukončení (na žádost nebo ze zdravotních důvodů  – matky vs. plodu). Nově se v datové struktuře vyskytují položky „nynější gravidita“, jejíž sledování si vyžádala SAR ČSL JEP, a „invazivní prenatální diagnostika“, která se vyplňuje pouze v případě UPT ze zdravotních důvodů plodu.

Ostatní

Publikace

Potraty

ISSN: 1210-8642, (0862-5743)
Stran: cca 95 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1960, od roku 1995 v česko-anglické verzi.

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

Potraty 2021

Potraty 2020

Potraty 2019

Potraty 2017–2018

Potraty 2016

Potraty 2014–2015

Potraty 2013

Potraty 2012

Potraty 2011

Potraty 2010

Potraty 2009

Potraty 2008

Potraty 2007

Potraty 2006

Potraty 2005

Potraty 2004

Potraty 2003

Potraty 2002

Potraty 2001

Potraty 2000

Zdravotnická statistika | Potraty