Projekty

NZIP – Národní zdravotnický informační portál

NZIP – Národní zdravotnický informační portál

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 1. 2020  —  30. 6. 2023
 39 502 621 Kč

Předmětem projektu je zlepšení komunikace a důvěryhodnosti informací resortu zdravotnictví, čehož bude dosaženo komplexní metodickou a odbornou podporou nově vznikajícího Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP). V rámci NZIP bude publikován pouze plně garantovaný a metodicky standardizovaný obsah a NZIP se tak stane stěžejním komunikačním kanálem v oblasti zdraví nejen pro státní správu, ale zejména pro širokou laickou i odbornou veřejnost.

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 1. 2020  —  30. 6. 2023
 49 985 900 Kč

Cílem projektu je zajistit pro efektivní spolupráci jednotlivých aktérů a institucí ve zdravotnictví jednoznačnou interpretaci sdílených informací. Jasná definice a přesně stanovené pojmy a jejich zařazení v rámci ontologických systémů na úrovni aktuálního vědeckého poznání je nutné pro úspěšnou elektronizaci informačních toků a pro zajištění interoperability mezi jednotlivými subjekty jak v místní rovině (rodina-pacient-poskytovatel zdravotních služeb) tak v rovině mezinárodní spolupráce.

Optimalizace postupů při integraci prvků elektronického zdravotnictví do procesů ÚZIS a tvorba dokumentace k informačnímu systému vzácných onemocnění v ČR

Optimalizace postupů při integraci prvků elektronického zdravotnictví do procesů ÚZIS a tvorba dokumentace k informačnímu systému vzácných onemocnění v ČR

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 1. 2020  —  30. 6. 2023
 39 521 015 Kč

Projekt reaguje na právě probíhající významné změny ve zdravotnictví, kdy dochází k rozvoji zdravotních registrů, byla zahájena postupná digitalizace a modernizace řady zastaralých sběrů dat a zejména reaguje na vybudování základní resortní infrastruktury eHealth, kdy byl ÚZIS ČR pověřen realizací aplikačního dopadu připravovaných nařízení (věcný záměr o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním zdravotnickém informačním systému – zákon o elektronizaci zdravotnictví). S postupem těchto legislativních změn se resort zdravotnictví začíná potýkat s problémem, že stávající interní procesy, postupy a normy plně neodpovídají stavu nové legislativy a aktuálně implementovaným nástrojům.

Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 2. 2019  —  30. 9. 2022
 11 166 560,8 Kč

Předmětem projektu bylo zvýšení efektivity časného záchytu tyreopatií v časné fázi gravidity, a časnou intervencí minimalizovat negativní dopady tyreopatie na průběh gravidity a vyvíjející se plod. Součástí projektu bylo navržení způsobu zavedení tohoto programu, formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů, do gynekologických a endokrinologických ambulancí v České republice.

RD-CODE Klasifikace a kódování vzácných onemocnění (Codification for Rare Diseases)

RD-CODE Klasifikace a kódování vzácných onemocnění (Codification for Rare Diseases)

 3. akční program EU v oblasti zdraví
 1. 1. 2019  —  30. 6. 2021
 176 710 €

Předmětem tohoto projektu je zefektivnit shromažďování informací o vzácných nemocech a implementace Orpha kódů (kódovací systém vzácných onemocnění) v zemích členských organizací tohoto projektu s cílem zvýšit využití nomenklatury databáze Orphanet a zavést standardizovaný a konzistentní informační systém sdílený na evropské úrovni.

Časný záchyt familiární hypercholesterolémie

Časný záchyt familiární hypercholesterolémie

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 11. 2018  —  31. 12. 2022
 18 459 264,8 Kč

Předmětem projektu byl pilotní projekt časného záchytu familiární hypercholesterolémie u novorozenců. Nález FH u nich umožnil zahájit včas režimová opatření a nezbytnou farmakologickou intervenci, která u nich povede k dramatickému snížení rizika předčasných úmrtí a nefatálních kardiovaskulárních ischemických příhod v jejich produktivním věku. Projekt ověřil vhodnost zavedení metody časného záchytu onemocnění FH u novorozenců v České republice.

Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období

Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  30. 11. 2021
 16 328 754,6 Kč

Předmětem projektu bylo v českém zdravotním systému připravit a otestovat pilotní projekt časného záchytu kritických srdečních vad u novorozenců prostřednictvím neinvazivní metody pulzní oxymetrie, realizované před propuštěním novorozence z porodnice s cílem časného postnatálního rozpoznání kritické vrozené srdeční vady.

Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla

Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  30. 11. 2021
 5 393 981,5

Předmětem projektu byl návrh, vytvoření a praktická verifikace metodik, které mají zvýšit efektivitu adresného zvaní ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla. Projekt byl zaměřen na všechny lege artis probíhající onkologické screeningy a umožnil i srovnat účinnost navrhovaných metodik mezi nimi. Metodické dokumenty by měly představovat pilíř a základní referenční materiál pro plánování a realizaci adresného zvaní ke screeningům zdravotními pojišťovnami v České republice.

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  31. 12. 2022
 9 482 287,1 Kč

Předmětem projektu byl pilotní projekt sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Cílem projektu bylo snížení počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané osteoporotické zlomenině a s nimi svázaných dalších zdravotních komplikací. Pilotní projekt ověřil fungování koordinovaného vyhledávání pacientů s osteoporózou po prodělané zlomenině s následným diferenciálně-diagnostickým vyšetřením na osteologickém pracovišti a případnou léčbou osteoporózy a intervencí k prevenci pádů. Projekt vedl ke změně stávající organizace péče o pacienty s osteoporózou, ke zvýšení efektivity jejich vyhledávání a tím k poklesu počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané zlomenině.

iPAAC– Innovative Partnership for Action Against Cancer

iPAAC– Innovative Partnership for Action Against Cancer

 3. akční program EU v oblasti zdraví
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2021
 148 073 €

Společná akce Inovativní partnerství pro boj proti rakovině (zkratka iPAAC JA z anglického názvu Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action) sdružuje 44 partnerů – kompetentních orgánů a přidružených subjektů – z 24 evropských zemí. Jejím koordinátorem je slovinský Národní ústav veřejného zdraví (Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ).

Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2022
 17 815 523,23Kč

Předmětem projektu bylo, v českém zdravotním systému připravit, otestovat a posoudit zavedení screeningového programu QUiPP do praxe. Jednalo se o pilotní ověření podložené metody, která je užívaná ve Velké Británii. Hlavními výstupy projektu byla příprava metodického a technického zázemí pro zavedení programu na národní úrovni, otestování programu QUiPP v praxi a vyhodnocení jeho efektivity v českém zdravotním systému, které mělo MZ ČR napomoci k přijetí následných kroků, včetně legislativních.

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2022
 8 367 183,17 Kč

Předmětem programu byl časný záchyt karcinomu prostaty ve skupině osob dispenzarizovaných u lékaře, po předchozím onkologickém onemocnění. Šlo tedy o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci mužů. Cílem byl časný záchyt karcinomu prostaty pomocí screeningu PSA. Časné odhalení karcinomu vede k včasnému zahájení léčby a eliminaci rozvoje obtížně léčitelné metastatické fáze onemocnění.

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 12. 2022
 7 342 877,61 Kč

Předmětem projektu bylo vyhledat pacienty s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v raném stadiu a definovat rizikové skupiny osob v populaci. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožní terapii a zabrání progresi nemoci do ireverzibilní fáze, ve které dochází i k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím a smrti.

Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2018  —  28. 2. 2021
 39 678 720 Kč

V rámci projektu „Data pro psychiatrii“ bude iniciována a následně budována dosud chybějící komplexní informační základna psychiatrické péče v České republice. Vybudování datové základny a informačního zázemí pro produkci reprezentativních a referenčních dat je základem modernizovaného systému psychiatrické péče a je nezbytné pro hodnocení, dlouhodobé zlepšování kvality péče o duševně nemocné a pro další tvorbu státních politik v této oblasti.

Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2018  —  30. 6. 2021
 12 793 024,1 Kč

Předmětem byla realizace pilotního projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému ve skupině diabetiků 1. nebo 2. typu v péči dispenzarizujících lékařů. Šlo projekt zaměřený na jasně definovanou populaci osob s diabetem. Cílem projektu byl časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému pomocí non-mydriatické funduskamery vedoucí ke snížení rizika její progrese a minimalizaci rizika ztráty zraku, zachování soběstačnosti a přijatelné kvality života nemocných.

Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu

Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2018  —  31. 12. 2021
 7 302 442,73 Kč

Projekt směřoval k praktickému ověření zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu (diagnostickou bezpečnost, kvalitu, účinnost, nákladovou efektivitu) programu screeningu karcinomu děložního hrdla, který je v ČR bohužel stále nezanedbatelnou příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V případě úspěšného ověření lze očekávat zvýšení kvality programu a zvětšení jeho potenciálního dopadu na snížení úmrtnosti pro karcinom děložního hrdla.

Vybudování základní resortní infrastruktury pro eHealth – resortní informační systém

Vybudování základní resortní infrastruktury pro eHealth – resortní informační systém

 Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program
 1. 1. 2018  —  31. 12. 2021
 124 000 000 Kč

Projekt „Vybudování základní resortní infrastruktury pro eHealth – resortní informační systém“ zamýšlí zajistit základní, jednotný, informační, komunikační a datový bod resortu zdravotnictví. Je podkladem pro základní infrastrukturu nezbytnou pro další rozvoj služeb elektronického zdravotnictví, realizaci podpůrných sdílených služeb, zastřešuje a propojuje stávající i budoucí resortní informační systémy, zajišťuje vytváří základy pro interoperabilitu systémů a služeb v resortu zdravotnictví a napojení na služby Governmentu.

Datová základna realizace screeningových programů

Datová základna realizace screeningových programů

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 9. 2017  —  31. 12. 2022
 35 568 737,2 Kč

Cílem tohoto projektu bylo vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu bylo i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících čtyř realizovaných programů.

INTENT – Využití doporučených postupů a srovnávacích standardů za účelem nastartování společensky prospěšného podnikání, které ve střední Evropě zlepší onkologickou péči orientovanou na pacienta

INTENT – Využití doporučených postupů a srovnávacích standardů za účelem nastartování společensky prospěšného podnikání, které ve střední Evropě zlepší onkologickou péči orientovanou na pacienta

 Evropský fond pro regionální rozvoj
 1. 7. 2017  —  30. 6. 2020
 1 825 506 EUR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí do vedení projektu INTENT, kde je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče. Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I

Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 2. 2017  —  31. 12. 2022
 27 439 308,3 Kč

Cílem projektu bylo vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu onemocnění v ČR. V rámci projektu vzniklo Národní screeningové centrum, které navrhuje realizaci pilotních studií a vyhodnocuje jejich dopad a zavádí postupy pro monitoring, evaluaci a inovace jednotlivých projektů časného záchytu onemocnění. Tím dochází ke zvýšení dopadu těchto projektů na zdraví obyvatel a optimalizaci jejich nákladové efektivity.

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (DRG Restart)

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (DRG Restart)

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2016  —  28. 2. 2023
 241 273 098 Kč

Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení, kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti zdravotnictví.

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2016  —  28. 2. 2019
 61 992 428 Kč

Projekt je zaměřen na metodický rozvoj registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), zvýšení jejich informační kapacity a hodnoty, a dále na vývoj nezbytných podpůrných SW aplikací a komponent. Rovněž zásadně přispěje k efektivnějšímu sběru dat, lepší utilizaci informací státní správou a celkovému rozvoji systému resortních registrů NZIS.

Úprava resortních registrů a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy (projekt ve fázi udržitelnosti, realizovaný KSRZIS)

Úprava resortních registrů a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy (projekt ve fázi udržitelnosti, realizovaný KSRZIS)

 Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný operační program
 1. 12. 2010  —  30. 6. 2015
 299 700 000 Kč

V rámci projektu došlo k vytvoření  a rozvoji jednotného technologického prostředí JTP pro provoz informačního systému národních zdravotnických, hygienických a administrativních registrů (dále také „eREG“).

Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví (projekt ve fázi udržitelnosti, realizovaný KSRZIS)

Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví (projekt ve fázi udržitelnosti, realizovaný KSRZIS)

 Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný operační program
 1. 8. 2014  —  30. 11. 2015
 62 992 600 Kč

Cílem projektu bylo zlepšit, zefektivnit a zjednodušit způsob využívání registrů, zlepšit tím informovanost státní správy, jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků, odborné i laické i veřejnosti a zlepšovat zdravotní stav populace, zefektivňovat proces péče a zajistit průběžné sledování a zvyšování kvality poskytované péče.