Projekty

Časný záchyt chronické tromboembolické plicní hypertenze u nemocných po prodělané akutní plicní embolii

Časný záchyt chronické tromboembolické plicní hypertenze u nemocných po prodělané akutní plicní embolii

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 12. 2023  —  30. 11. 2026
 9 130 750 Kč

Předmětem projektu je časný záchyt pacientů po prodělané plicní embolii, kterým hrozí rozvoj chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH), která vzniká jako důsledek opakovaných plicních embolií. Zajištění časné intervence a nasměrování pacienta na specializovanou odbornou pomoc minimalizuje negativní dopady na celkovou kvalitu života pacientů. Dojde k navržení způsobu pro zavedení programu do běžné klinické praxe.

Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární péči

Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární péči

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 10. 2023  —  30. 9. 2026
 9 130 750 Kč

Předmětem projektu je časný záchyt kožních nádorů (maligní melanom, spinocelulární a bazocelulární karcinom) u rizikové populace v ČR, což u osob s podezřením na tato onemocnění umožní včas podstoupit nezbytnou léčebnou intervenci (chirurgický zákrok), která pomůže zabránit dalšímu rozvoji onemocnění a tím výrazně zlepší prognózu pacienta a zabrání zhoršení sociálního postavení pacienta ve společnosti a na trhu práce. Toho bude dosaženo spoluprací s 18 praktickými lékaři a 6 lékaři se specializací na dermatologii. Výsledkem projektu bude ověření efektivity telemedicínského hodnocení (mHealth) kožních lézí v ordinacích praktických lékařů, nastavení screeningu s využitím těchto telemedicínských technologií a návrh na jejich implementaci do běžné klinické praxe.

Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního dopadu na kvalitu života

Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního dopadu na kvalitu života

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 9. 2023  —  31. 8. 2026
 15 836 520 Kč

Předmětem projektu je snížit stigmatizaci, sociální a pracovní vyloučení u osob s hyperaktivním močovým měchýřem (OAB – overactive bladder), zvýšit zdravotní gramotnost o této problematice, zajistit nasměrování na specializovanou odbornou pomoc a minimalizovat negativní dopady na kvalitu života pacientů. Toho bude dosaženo spoluprací se 70 odborníky na uvedenou problematiku. Výsledkem projektu bude nastavení screeningu s využitím moderních telemedicínských technologií a návrh na jejich implementaci do běžné klinické praxe.

Konstrukce modelů pro predikci regionálních potřeb a dostupnosti zdravotní péče a s tím souvisejících ekonomických a personálních ukazatelů

Konstrukce modelů pro predikci regionálních potřeb a dostupnosti zdravotní péče a s tím souvisejících ekonomických a personálních ukazatelů

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 8. 2023  —  31. 7. 2026
 40 833 600 Kč

Předmětem projektu je návrh, vytvoření a implementace prediktivních modelů potřeb a dostupnosti zdravotní péče na regionální úrovni a s tím souvisejících příjmů a výdajů systému veřejného zdravotního pojištění. Modely a jejich struktura umožní identifikaci disparit v dostupnosti a poskytování péče na úrovni nižších geografických celků, rozbor možných příčin s ohledem na financování péče, distribuci pacientů a stávající kapacity systému a návrh opatření k řešení zjištěných nerovností. 

Zvýšení dostupnosti onkologické a další zdravotní péče prostřednictvím využití systémů automatického učení a umělé inteligence

Zvýšení dostupnosti onkologické a další zdravotní péče prostřednictvím využití systémů automatického učení a umělé inteligence

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 7. 2023  —  30. 6. 2026
 25 394 400 Kč

Projekt řeší aplikaci postupů umělé inteligence pro podporu sběru, validace a v zhodnocení onkologických dat (NOR), dat v listu o prohlídce zemřelého (LPZ) a dále i nastavení automatizovaných výstupů pro hodnocení zdravotního stavu obyvatel, efektivity a dostupnosti poskytování zdravotní péče a posouzení rozdílů v poskytování péče a dopadu zdravotních politik.

Systematická edukace a zvyšování zdravotní gramotnosti populace prostřednictvím NZIP

Systematická edukace a zvyšování zdravotní gramotnosti populace prostřednictvím NZIP

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 7. 2023  —  30. 6. 2026
 27 410 400 Kč

Prostřednictvím rozvoje a vývoje edukačního obsahu Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) dojde k systematické edukaci cílových skupin (osoby se zdravotním znevýhodněním, skupiny veřejnosti s nízkou zdravotní gramotností, hendikepované osoby)  v oblasti zdravotní gramotnosti, zejména pak v oblastech prevence a zdravého životního stylu, znalosti problematiky některých onemocnění, reakcí v různých životních situacích či orientace ve zdravotnických datech a informacích.

Časný záchyt malnutrice u onkologických pacientů a osob nad 65 let

Časný záchyt malnutrice u onkologických pacientů a osob nad 65 let

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 4. 2023  —  31. 3. 2026
 12 985 920 Kč

Předmětem projektu je odstranění nerovností v přístupu ke zdraví u onkologicky nemocných pacientů před či v průběhu onkologické léčby, identifikací rizika vzniku malnutrice (nedostatečné či nesprávné výživy), což následně umožní zahájení adekvátní nutriční podpory a povede ke zlepšení výsledků onkologické léčby a ke zvýšení kvality života. To bude dosaženo tím, že dojde k nastavením vhodných procesů a mechanismů formou doporučeného postupu, který bude rozšířen na všechna onkologická pracoviště v ČR. Projekt se zaměří i na osoby nad 65 let věku při hospitalizaci s rizikem vzniku malnutrice.

SOLACE – Posílení screeningu rakoviny plic v Evropě

SOLACE – Posílení screeningu rakoviny plic v Evropě

 Evropský sociální fond – Operační program EU4Health Programme (EU4H) 2022-PJ
 1. 4. 2023  —  31. 3. 2026
 63 900,40 EUR

Předmětem projektu SOLACE (Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe) je zajištění implementace a optimalizace efektivního a pokročilého screeningu karcinomu plic v členských státech Evropské unie. Jelikož nyní neexistuje žádné univerzální řešení, projekt SOLACE si klade za cíl poskytnout soubor nástrojů pro individualizované přístupy ke screeningu rakoviny plic na národní či globální úrovni.

PRAISE-U – Povědomí o rakovině prostaty a iniciativa pro screening v Evropské unii

PRAISE-U – Povědomí o rakovině prostaty a iniciativa pro screening v Evropské unii

 Evropský sociální fond – Operační program EU4Health Programme (EU4H) 2021–2027
 1. 4. 2023  —  31. 3. 2026
 66 414,90 EUR

Předmětem projektu PRAISE-U (Prostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union) je časný záchyt rakoviny prostaty u mužů. Projekt staví na znalostech (včetně systematické metodologie) z ostatních projektů EU jako PIONEER, OPTIMA a EU-Topia. Základem PRAISE-U jsou doporučení hlavních vědeckých poradců a důkazy mechanismu SAPEA.

KOMODOR – Koncepce pro zajišťování a monitorování kvality (quality assurance frameworks) zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů založená na systematické podpoře datově orientovaného a informovaného rozhodování

KOMODOR – Koncepce pro zajišťování a monitorování kvality (quality assurance frameworks) zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů založená na systematické podpoře datově orientovaného a informovaného rozhodování

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 1. 2023  —  31. 12. 2025
 33 119 760 Kč

Vytvořením operativních doporučení (OD) a kontrolou kvality zdravotní péče pomocí v projektu nastavených a sledovaných indikátorů kvality (IK) v rámci vybraných oblastí medicíny bude dosaženo zvýšení bezpečnosti, kvality a rovného přístupu ke zdravotním službám v ČR. Hlavními výstupy projektu bude 80 nových RD a 16 sad IK. Pilotní testování OD a sledování IK přímo přispěje ke konkrétnímu zlepšení poskytovaných zdravotních služeb 400 pacientům, kteří do testování vstoupí.

Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekčně

Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekčně

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 1. 2023  —  31. 12. 2025
 14 567 520 Kč

Předmětem projektu je příprava a otestování možností a způsobů zavedení časného záchytu hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog a jejich zařazení do systému zdravotní péče. Toho bude dosaženo ve spolupráci s přibližně 25 nízkoprahovými programy (kontaktní centra a terénní programy) a 20 klinickými centry prostřednictvím tří klíčových aktivit. Výsledkem projektu bude návrh na zavedení jednotného systému péče o injekční uživatele drog s vysokým rizikem hepatitidy typu C v ČR na zdravotně sociálním pomezí.

Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění

Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 1. 2023  —  30. 6. 2026
 44 321 040 Kč

Předmětem projektu je vytvoření nových moderních technologických nástrojů a infomační podpory pro posílení a průběžný monitoring a hodnocení preventivních aktivit a zdravotního stavu populace směřujících ke zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu bude i vytvoření informačních materiálů a jejich diseminace s cílem informovat odbornou i laickou veřejnost o efektivních postupech v rámci preventivních programů časného záchytu onemocnění se směřováním ke zvyšování zdravotní gramotnosti občanů.

PERCH – Partnerství pro eliminaci HPV

PERCH – Partnerství pro eliminaci HPV

 Evropský sociální fond – Operační program EU4Health Programme (EU4H) 2021–2027
 1. 11. 2022  —  30. 4. 2025
 60 631,55 EUR

Cílem projektu PERCH (PartnERship to Contrast HPV) je zlepšení pokrytí vakcínou proti HPV (lidskému papilomaviru) v evropských zemích. PERCH vychází z analýzy aktuálního stavu očkování proti HPV a screeningu HPV ve všech zúčastněných zemích. Aktuálně je do projektu zahrnuto 17 zemí a 35 institucí. Smyslem celé aktivity je zvýšit informovanost a povědomí o přínosech HPV očkování realizací různých školících aktivit pro zdravotnický personál a laickou veřejnost. Konečným výstupem společné akce (JA) je podpora členských států při zahajování rozsáhlých očkovacích kampaní proti lidskému papilomaviru. Projekt je spolufinancovaný programem EU4Health a spravovaný HaDEA (Výkonná agentura pro zdraví a digitální technologie) a sestává ze 7 pracovních balíčků. ÚZIS ČR, konkrétně Národní screeningové centrum (NSC) je zapojený do 5 pracovních balíčku PERCH (WP 1-5), které zahrnují celé spektrum aktivit od analýzy, přes implementaci, až po vyhodnocení realizovaných aktivit.

NZIP – Národní zdravotnický informační portál

NZIP – Národní zdravotnický informační portál

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 1. 2020  —  30. 6. 2023
 39 502 621 Kč

Předmětem projektu je zlepšení komunikace a důvěryhodnosti informací resortu zdravotnictví, čehož bude dosaženo komplexní metodickou a odbornou podporou nově vznikajícího Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP). V rámci NZIP bude publikován pouze plně garantovaný a metodicky standardizovaný obsah a NZIP se tak stane stěžejním komunikačním kanálem v oblasti zdraví nejen pro státní správu, ale zejména pro širokou laickou i odbornou veřejnost.

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 1. 2020  —  30. 6. 2023
 49 985 900 Kč

Cílem projektu je zajistit pro efektivní spolupráci jednotlivých aktérů a institucí ve zdravotnictví jednoznačnou interpretaci sdílených informací. Jasná definice a přesně stanovené pojmy a jejich zařazení v rámci ontologických systémů na úrovni aktuálního vědeckého poznání je nutné pro úspěšnou elektronizaci informačních toků a pro zajištění interoperability mezi jednotlivými subjekty jak v místní rovině (rodina-pacient-poskytovatel zdravotních služeb) tak v rovině mezinárodní spolupráce.

Optimalizace postupů při integraci prvků elektronického zdravotnictví do procesů ÚZIS a tvorba dokumentace k informačnímu systému vzácných onemocnění v ČR

Optimalizace postupů při integraci prvků elektronického zdravotnictví do procesů ÚZIS a tvorba dokumentace k informačnímu systému vzácných onemocnění v ČR

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 1. 2020  —  30. 6. 2023
 39 521 015 Kč

Projekt reaguje na právě probíhající významné změny ve zdravotnictví, kdy dochází k rozvoji zdravotních registrů, byla zahájena postupná digitalizace a modernizace řady zastaralých sběrů dat a zejména reaguje na vybudování základní resortní infrastruktury eHealth, kdy byl ÚZIS ČR pověřen realizací aplikačního dopadu připravovaných nařízení (věcný záměr o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním zdravotnickém informačním systému – zákon o elektronizaci zdravotnictví). S postupem těchto legislativních změn se resort zdravotnictví začíná potýkat s problémem, že stávající interní procesy, postupy a normy plně neodpovídají stavu nové legislativy a aktuálně implementovaným nástrojům.

Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 2. 2019  —  30. 9. 2022
 11 166 560,8 Kč

Předmětem projektu bylo zvýšení efektivity časného záchytu tyreopatií v časné fázi gravidity, a časnou intervencí minimalizovat negativní dopady tyreopatie na průběh gravidity a vyvíjející se plod. Součástí projektu bylo navržení způsobu zavedení tohoto programu, formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů, do gynekologických a endokrinologických ambulancí v České republice.

RD-CODE Klasifikace a kódování vzácných onemocnění (Codification for Rare Diseases)

RD-CODE Klasifikace a kódování vzácných onemocnění (Codification for Rare Diseases)

 3. akční program EU v oblasti zdraví
 1. 1. 2019  —  30. 6. 2021
 176 710 €

Předmětem tohoto projektu je zefektivnit shromažďování informací o vzácných nemocech a implementace Orpha kódů (kódovací systém vzácných onemocnění) v zemích členských organizací tohoto projektu s cílem zvýšit využití nomenklatury databáze Orphanet a zavést standardizovaný a konzistentní informační systém sdílený na evropské úrovni.

Časný záchyt familiární hypercholesterolémie

Časný záchyt familiární hypercholesterolémie

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 11. 2018  —  31. 12. 2022
 18 459 264,8 Kč

Předmětem projektu byl pilotní projekt časného záchytu familiární hypercholesterolémie u novorozenců. Nález FH u nich umožnil zahájit včas režimová opatření a nezbytnou farmakologickou intervenci, která u nich povede k dramatickému snížení rizika předčasných úmrtí a nefatálních kardiovaskulárních ischemických příhod v jejich produktivním věku. Projekt ověřil vhodnost zavedení metody časného záchytu onemocnění FH u novorozenců v České republice.

Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla

Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  30. 11. 2021
 5 393 981,5

Předmětem projektu byl návrh, vytvoření a praktická verifikace metodik, které mají zvýšit efektivitu adresného zvaní ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla. Projekt byl zaměřen na všechny lege artis probíhající onkologické screeningy a umožnil i srovnat účinnost navrhovaných metodik mezi nimi. Metodické dokumenty by měly představovat pilíř a základní referenční materiál pro plánování a realizaci adresného zvaní ke screeningům zdravotními pojišťovnami v České republice.

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  31. 12. 2022
 9 482 287,1 Kč

Předmětem projektu byl pilotní projekt sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Cílem projektu bylo snížení počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané osteoporotické zlomenině a s nimi svázaných dalších zdravotních komplikací. Pilotní projekt ověřil fungování koordinovaného vyhledávání pacientů s osteoporózou po prodělané zlomenině s následným diferenciálně-diagnostickým vyšetřením na osteologickém pracovišti a případnou léčbou osteoporózy a intervencí k prevenci pádů. Projekt vedl ke změně stávající organizace péče o pacienty s osteoporózou, ke zvýšení efektivity jejich vyhledávání a tím k poklesu počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané zlomenině.

Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období

Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  30. 11. 2021
 16 328 754,6 Kč

Předmětem projektu bylo v českém zdravotním systému připravit a otestovat pilotní projekt časného záchytu kritických srdečních vad u novorozenců prostřednictvím neinvazivní metody pulzní oxymetrie, realizované před propuštěním novorozence z porodnice s cílem časného postnatálního rozpoznání kritické vrozené srdeční vady.

iPAAC– Innovative Partnership for Action Against Cancer

iPAAC– Innovative Partnership for Action Against Cancer

 3. akční program EU v oblasti zdraví
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2021
 148 073 €

Společná akce Inovativní partnerství pro boj proti rakovině (zkratka iPAAC JA z anglického názvu Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action) sdružuje 44 partnerů – kompetentních orgánů a přidružených subjektů – z 24 evropských zemí. Jejím koordinátorem je slovinský Národní ústav veřejného zdraví (Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ).

Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2022
 17 815 523,23Kč

Předmětem projektu bylo, v českém zdravotním systému připravit, otestovat a posoudit zavedení screeningového programu QUiPP do praxe. Jednalo se o pilotní ověření podložené metody, která je užívaná ve Velké Británii. Hlavními výstupy projektu byla příprava metodického a technického zázemí pro zavedení programu na národní úrovni, otestování programu QUiPP v praxi a vyhodnocení jeho efektivity v českém zdravotním systému, které mělo MZ ČR napomoci k přijetí následných kroků, včetně legislativních.

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2022
 8 367 183,17 Kč

Předmětem programu byl časný záchyt karcinomu prostaty ve skupině osob dispenzarizovaných u lékaře, po předchozím onkologickém onemocnění. Šlo tedy o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci mužů. Cílem byl časný záchyt karcinomu prostaty pomocí screeningu PSA. Časné odhalení karcinomu vede k včasnému zahájení léčby a eliminaci rozvoje obtížně léčitelné metastatické fáze onemocnění.

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 12. 2022
 7 342 877,61 Kč

Předmětem projektu bylo vyhledat pacienty s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v raném stadiu a definovat rizikové skupiny osob v populaci. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožní terapii a zabrání progresi nemoci do ireverzibilní fáze, ve které dochází i k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím a smrti.

Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu

Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2018  —  31. 12. 2021
 7 302 442,73 Kč

Projekt směřoval k praktickému ověření zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu (diagnostickou bezpečnost, kvalitu, účinnost, nákladovou efektivitu) programu screeningu karcinomu děložního hrdla, který je v ČR bohužel stále nezanedbatelnou příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. V případě úspěšného ověření lze očekávat zvýšení kvality programu a zvětšení jeho potenciálního dopadu na snížení úmrtnosti pro karcinom děložního hrdla.

Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2018  —  28. 2. 2021
 39 678 720 Kč

V rámci projektu „Data pro psychiatrii“ bude iniciována a následně budována dosud chybějící komplexní informační základna psychiatrické péče v České republice. Vybudování datové základny a informačního zázemí pro produkci reprezentativních a referenčních dat je základem modernizovaného systému psychiatrické péče a je nezbytné pro hodnocení, dlouhodobé zlepšování kvality péče o duševně nemocné a pro další tvorbu státních politik v této oblasti.

Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2018  —  30. 6. 2021
 12 793 024,1 Kč

Předmětem byla realizace pilotního projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému ve skupině diabetiků 1. nebo 2. typu v péči dispenzarizujících lékařů. Šlo projekt zaměřený na jasně definovanou populaci osob s diabetem. Cílem projektu byl časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému pomocí non-mydriatické funduskamery vedoucí ke snížení rizika její progrese a minimalizaci rizika ztráty zraku, zachování soběstačnosti a přijatelné kvality života nemocných.

Vybudování základní resortní infrastruktury pro eHealth – resortní informační systém

Vybudování základní resortní infrastruktury pro eHealth – resortní informační systém

 Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program
 1. 1. 2018  —  31. 12. 2021
 124 000 000 Kč

Projekt „Vybudování základní resortní infrastruktury pro eHealth – resortní informační systém“ zamýšlí zajistit základní, jednotný, informační, komunikační a datový bod resortu zdravotnictví. Je podkladem pro základní infrastrukturu nezbytnou pro další rozvoj služeb elektronického zdravotnictví, realizaci podpůrných sdílených služeb, zastřešuje a propojuje stávající i budoucí resortní informační systémy, zajišťuje vytváří základy pro interoperabilitu systémů a služeb v resortu zdravotnictví a napojení na služby Governmentu.

Datová základna realizace screeningových programů

Datová základna realizace screeningových programů

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 9. 2017  —  31. 12. 2022
 35 568 737,2 Kč

Cílem tohoto projektu bylo vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu bylo i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících čtyř realizovaných programů.

INTENT – Využití doporučených postupů a srovnávacích standardů za účelem nastartování společensky prospěšného podnikání, které ve střední Evropě zlepší onkologickou péči orientovanou na pacienta

INTENT – Využití doporučených postupů a srovnávacích standardů za účelem nastartování společensky prospěšného podnikání, které ve střední Evropě zlepší onkologickou péči orientovanou na pacienta

 Evropský fond pro regionální rozvoj
 1. 7. 2017  —  30. 6. 2020
 1 825 506 EUR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí do vedení projektu INTENT, kde je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče. Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I

Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 2. 2017  —  31. 12. 2022
 27 439 308,3 Kč

Cílem projektu bylo vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu onemocnění v ČR. V rámci projektu vzniklo Národní screeningové centrum, které navrhuje realizaci pilotních studií a vyhodnocuje jejich dopad a zavádí postupy pro monitoring, evaluaci a inovace jednotlivých projektů časného záchytu onemocnění. Tím dochází ke zvýšení dopadu těchto projektů na zdraví obyvatel a optimalizaci jejich nákladové efektivity.

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (DRG Restart)

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (DRG Restart)

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2016  —  28. 2. 2023
 241 273 098 Kč

Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení, kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti zdravotnictví.

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)

Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS)

 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2016  —  28. 2. 2019
 61 992 428 Kč

Projekt je zaměřen na metodický rozvoj registrů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), zvýšení jejich informační kapacity a hodnoty, a dále na vývoj nezbytných podpůrných SW aplikací a komponent. Rovněž zásadně přispěje k efektivnějšímu sběru dat, lepší utilizaci informací státní správou a celkovému rozvoji systému resortních registrů NZIS.

Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví (projekt ve fázi udržitelnosti, realizovaný KSRZIS)

Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví (projekt ve fázi udržitelnosti, realizovaný KSRZIS)

 Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný operační program
 1. 8. 2014  —  30. 11. 2015
 62 992 600 Kč

Cílem projektu bylo zlepšit, zefektivnit a zjednodušit způsob využívání registrů, zlepšit tím informovanost státní správy, jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků, odborné i laické i veřejnosti a zlepšovat zdravotní stav populace, zefektivňovat proces péče a zajistit průběžné sledování a zvyšování kvality poskytované péče.

Úprava resortních registrů a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy (projekt ve fázi udržitelnosti, realizovaný KSRZIS)

Úprava resortních registrů a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy (projekt ve fázi udržitelnosti, realizovaný KSRZIS)

 Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný operační program
 1. 12. 2010  —  30. 6. 2015
 299 700 000 Kč

V rámci projektu došlo k vytvoření  a rozvoji jednotného technologického prostředí JTP pro provoz informačního systému národních zdravotnických, hygienických a administrativních registrů (dále také „eREG“).