11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11)

O klasifikaci

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN) je publikace Světové zdravotnické organizace (v originále International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, zkráceně ICD), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností. V současné době je v ČR v platnosti její desátá revize (MKN-10).

Světová zdravotnická organizace (WHO) připravila 11. revizi MKN, která byla schválena na 72. Světovém zdravotnickém zasedání v květnu 2019 a vstoupí v platnost dne 1. ledna 2022 s pětiletým přechodným obdobím.

Z toho důvodu Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky v rámci projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace pracuje na procesu implementace MKN-11 do českého systému zdravotní péče. Byla vytvořena Preimplementační analýza (dále Implementační plán), která slouží jako informační základ pro rozhodování o zavedení MKN-11 v České republice, stanovení časového odhadu, plánování kapacit a zdrojů, vytvoření potřebných postupů atd.

Ze zástupců klíčových institucí v procesu implementace byla sestavena Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR, která zajišťuje přenos informací od jednotlivých institucí, zajišťuje základní školení klíčových osob z jednotlivých institucí, identifikuje konkrétní potřeby jednotlivých institucí/agend pro přechod na MKN-11 a podniká kroky k její implementaci v praxi.

Na překladu MKN-11 pracuje od léta 2020 interní dvanáctičlenný tým v součinnosti s odborníky z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK pro zajištění správné terminologie a jazykové konzistence. První fáze překladu probíhá s využitím platformy Světové zdravotnické organizace a její finalizace je naplánována na přelom let 2021 a 2022. Ve spolupráci s odborníky jmenovanými Českou lékařskou společností J. E. Purkyně probíhá validace a ověření již přeložených částí MKN-11.  Dokončení přípravy české verze MKN-11 je plánováno na konec roku 2022.

V souvislosti s aktivitami směřujícími k zavedení MKN-11 v ČR byla iniciována také mezinárodní spolupráce s dalšími státy (Polsko, Slovensko) a užší spolupráce se samotnou WHO. Ta se postupně rozvíjí i v rámci WHO-FIC European Network.

Inovace v MKN-11

MKN-11 přináší několik významných technických a obsahových změn. Mezi technické patří nové kódovací schéma, nový datový model nebo možnost kombinování kódů za účelem vyššího klinického detailu a komplexnosti kódované informace.

K obsahovým změnám patří doplnění položek do mnohem větší úrovně klinického detailu, přesuny v některých kapitolách (cévní nemoci mozku), vytvoření nových kapitol (např. sexuální zdraví), včetně rozsáhlé části tzv. rozšiřujících kódů nebo doplňku pro tradiční medicínu. Kromě toho nyní většina položek obsahuje vysvětlující popis, resp. definici.

Hlavní změnou, kterou MKN-11 přináší, je ovšem posun v pojetí klasifikace z informačního produktu (typicky chápaného jako kniha) k informačnímu standardu (pravidla, databáze, elektronické nástroje).

MKN-11 je navržena jako polyhierarchická. Jeden koncept je možné řadit do více hierarchických skupin podle logických vztahů. Umožňuje nejen specifikaci a klasifikaci onemocnění, ale i kódování projevů, příčin poranění, vzácných onemocnění, lékařských prostředků, specifikaci lokalizací, míry závažnosti apod. Kódované položky (tedy vlastně konkrétní jednotky onemocnění) mohou nově mít vlastní definici, popis, kritéria. Navíc je možné zaznamenanou informaci rozšířit prostřednictvím kombinací s rozšiřujícími kódy (Extension Codes) v procesu tzv. postkoordinace o podrobnosti jako je infekční agens, histopatologický nález, lateralita nebo anatomická lokalizace. MKN-11 tak přináší významné změny ve využití pro nejrůznější účely a různé pohledy či potřeby uživatelů.

MKN-11 představuje přechod od systému knižních seznamů k propracovanější struktuře, jejíž správa a zobrazení jsou možné díky uložení obsahu ve strukturované elektronické databázi. Na rozdíl od jakékoliv předchozí revize je MKN-11 primárně dostupná v digitální podobě a obsahuje nástroje a software pro použití klasifikace pro generování přesných popisů informací o zdravotním stavu nebo událostech. Je navržena zejména pro integraci s místními zdravotnickými informačními systémy, může být použita v online či offline verzi, je kompatibilní se systémem Digital Health nebo eHealth a je interoperabilní se zdravotnickými informačními systémy.

Zdravotnická dokumentace zaznamenaná v kódované podobě umožňuje pokročilé analýzy jak na úrovni lokálních databází klinických informačních systémů, tak v případě centrálního sběru těchto dat a jejich další plnohodnotné využití na úrovni národní a pro mezinárodní srovnání.

Dostupnost elektronických nástrojů usnadňuje proces kódování a převádění informace do elektronické podoby a pomáhá ve standardizaci a sémantické interoperabilitě zdravotnických dat.

Česká verze

Tvorba české verze MKN-11

Před zahájením tvorby české verze MKN-11 byl sestaven interní tým editorů Oddělení klinických klasifikací ÚZIS ČR. Členové týmu jsou převážně lékaři či biomedicínští inženýři a disponují přehledem o medicínské terminologii. Mezi editory byly distribuovány kapitoly a termíny obsažené v MKN-11 a společně s tím také metodický materiál sjednocující postup překladu a seznam preferovaných českých ekvivalentů pro vybrané termíny.

Zároveň byl vytvořen Slovníček doporučených překladů a synonym, který má za cíl usnadnit a unifikovat práci jednotlivých editorů a následně zajistit systematické doplnění a kontrolu synonymických vyjádření.

Z důvodu koordinace a zajištění konzistence napříč klasifikací bylo zavedeno pravidelné konání workshopů pro editory. Workshopy se konají každý měsíc a jejich hlavní náplní je řešení nejasných termínů a sdílení zkušeností s tvorbou české verze jednotlivých kapitol. Na workshopech je zajištěna i účast expertů z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.

Každá kapitola před předáním klinickým expertům prochází interní revizí – vzájemnou revizí mezi překladateli pro odstranění zásadních chyb v návrhu překladu.

V průběhu tvorby české verze (s omezenou kapacitou a zásahy) a při finalizaci termínů MKN‑11 po externí revizi klinickými experty a úpravě kapitol je prováděna jazyková kontrola termínů ve spolupráci s Ústavem dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK zaměřená převážně na konzistenci termínů a uplatnění pravidel metodického materiálu pro překlad.

Při finalizaci podoby českých termínů dochází k jejich uspořádání do celku, kontrole integrity, kontrole shody preferovaných termínů, identifikaci přetrvávajících konfliktních překladů a jiných problémů tvorby české verze a jejich řešení. Kapitoly jsou zaslány expertům jednotlivých odborností z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) k revizi, zejména z hlediska správnosti a odbornosti termínů a kontroly kompletnosti. Experti mají zároveň za úkol doplnit chybějící či nejasné termíny.

V naprostém závěru je naplánován proces „postprodukce“. V tomto procesu bude možno na principu zpětného nahrání tabulkového souboru pomocí WHO importovat doplňující data do Maintenance Platform. Prostřednictvím postprodukce budou doplněna synonyma, přidružené termíny a kombinace termínů, dosud v platformě neobsažené. Dojde k finální úpravě textu a jeho případnému sjednocení, a to bez neadekvátní zátěže editorů při práci ve webovém prostředí Translation Platform.

Aktuální stav české verze MKN-11

V prvním kroku byl do překladatelské platformy nahrán soubor českých termínů MKN-10 (názvy kódovaných položek), který pokrývá asi 2 % obsahu MKN-11. Z hlediska přeložených termínů linearizace MMS se jednalo asi o 7 % názvů kódovaných položek.

Dále byly přeloženy technické termíny pro webové rozhraní WHO, které je nyní již k dispozici v českém jazyce a čítá 322 přeložených položek.

Pro průběžné sledování jednak počtu českých termínů, jednak kvality přeloženého obsahu a řízení práce na tvorbě českých termínů je využíváno exportu obsahu MKN-11 Foundation přímo z překladatelské platformy, která je dále analyticky zpracována. K datu 3. 10. 2021 bylo do platformy doplněno necelých 100 tisíc českých termínů (včetně unikátních českých synonym) a přeloženo 68 % z celkových 133 tisíc původních termínů. Mezi tyto termíny jsou zahrnuty jak vlastní názvy diagnóz, tak i přidružená synonyma a definice.

Stav kapitol k 1. 11. 2021:

 • hotové kapitoly: 1
 • kapitoly v procesu validace klinickým expertem: 7
 • kapitoly připravené k validaci klinickým expertem: 4
 • kapitoly v procesu interní validace: 4
 • kapitoly v procesu překladu: 10

Implementace MKN-11 v ČR

Samotné zavedení MKN-11 je proces, který potrvá několik let a závisí na splnění řady dílčích předpokladů. Tento proces je podrobně popsán v Implementačním plánu, který obsahuje také Roadmapu s přehledem klíčových aktivit a jejich načasování.

Hlavním předpokladem k úspěšné implementaci MKN-11 v ČR je vytvoření české verze a navazujících materiálů a podkladů pro použití v informačních systémech.

Dalším předpokladem úspěšné implementace MKN-11 v praxi je její základní představení a šíření povědomí o tom, jaké jsou možnosti jejího využití v odborných kruzích a mezi jejími potencionálními uživateli

Zároveň je nutné mapovat reálné potřeby a možnosti implementace MKN-11 v národně relevantních systémech a na základě podkladů a zpětné vazby provést rozhodnutí v některých technických oblastech, zejména pak o

 • rozsahu a úrovni použití MKN-11 v českém systému,
 • technické realizaci prezentace struktury klasifikace,
 • úpravách datových rozhraní určených pro vykazování úhrad zdravotní péče a pro sběr dat v rámci zdravotnické statistiky.

Dalšími podmínkami pro zavedení MKN-11 v české praxi je zajištění odpovídajících legislativních podmínek a edukace uživatelů před samotným zavedením klasifikace je vyvrcholením implementačních aktivit.

Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR

Pro účely informovanosti, participace a komunikace s aktéry zahrnutými v implementaci MKN-11 v ČR byla v září 2021 ustanovena meziresortní pracovní komise. Komise je složena ze zástupců dotčených institucí, které používají MKN ve sběrech dat, nebo jsou angažovány v elektronizaci zdravotnictví, sběru a výměně dat ve zdravotnictví nebo na zdravotně-sociálním pomezí.

Pro více informací o Komisi navštivte Portál poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva zdravotnictví.

Nástroje MKN-11

ICD-11 Browser

Webový prohlížeč umožňuje uživateli procházet strukturu linearizace ICD-11 MMS a nalézt pojmy vyhledáváním termínů, anatomických struktur či dalších prvků z MKN-11 v hierarchickém stromě klasifikace.

ICD-11 Coding Tool

Kódovací nástroj usnadňuje proces kódování klinické informace prohledáváním obsahu MKN-11 na základě zadávaného termínu. Následně se generují a dynamicky aktualizují 3 typy výstupů: seznam nalezených slov, spárované entity s odkazem na Browser a kapitoly související se zadávaným termínem.

Maintenance Platform

Platforma je určena zejména pro editory obsahu klasifikace a tvůrce lokalizovaných verzí v jiných jazycích. Umožňuje náhled nejen aktuálně uveřejněné verze klasifikace (MMS), ale i podkladové vrstvy (Foundation) v její průběžně aktualizované podobě a umožňuje vznášet požadavky a návrhy na aktualizace a průběžné zlepšování MKN-11. Obsahuje přístup do překladatelské platformy (Translation Platform), která umožňuje tvorbu jazykových verzí MKN-11 a zobrazení linearizací, mapovacích tabulek, metodik a dalších zdrojů.

Vzdělávání

Jak na národní, tak na mezinárodní úrovni probíhají vzdělávací aktivity přibližující obsah a použití MKN-11.

WHO

NCMNK

Edukační seminář o 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí Co přinese MKN-11

Prezentace ze semináře o MKN-11 v PDF:

Edukační seminář MKN-11, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR

informace o proběhlém semináři, videozáznam a prezentace ve formátu PDF naleznete ve zprávě o semináři.

Seminář byl pořádán ÚZIS ČR v rámci projektu NCMNK – Národní centrum po medicínské nomenklatury a klasifikace CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089 ve spolupráci s ČLS JEP.

Prezentace z konferencí

KlasifiKon 2018

 • MUDr. Miroslav Zvolský: Návrh implementačního rámce, souvislosti, překlad, potřebné kroky k zavedení MKN-11 v ČR (videoPDF)
 • MUDr. Miroslav Zvolský: Představení hlavních obsahových změn mezi MKN-10 a MKN-11 (videoPDF)
 • Mgr. Aleš Beran, Ph.D.: Terminologický a ontologický rozměr MKN-11 a překladatelské strategie (videoPDF)
 • MUDr. Patricie Kotalíková: Dopady změn a zpřesnění MKN-11 na vybraná klinická témata (videoPDF)

MedSoft 2021

 • Příprava české verze 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (PDF)

Publikace v ČR