11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11)

O klasifikaci

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN) je publikace Světové zdravotnické organizace (v originále International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, zkráceně ICD), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností. V současné době je v ČR v platnosti její desátá revize (MKN-10).

Světová zdravotnická organizace (WHO) připravila 11. revizi MKN, která byla schválena na 72. Světovém zdravotnickém zasedání v květnu 2019 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2022 s pětiletým přechodným obdobím pro reportování statistik příčin smrti.

Z toho důvodu Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, v rámci projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace, pracuje na procesu implementace MKN-11 do českého systému zdravotní péče. Byla vytvořena Preimplementační analýza (dále Implementační plán, pdf, 1,7 MB), která slouží jako informační základ pro rozhodování o zavedení MKN-11 v České republice, stanovení časového odhadu, plánování kapacit a zdrojů, vytvoření potřebných postupů atd.

Ze zástupců klíčových institucí v procesu implementace byla sestavena Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR, která zajišťuje přenos informací od jednotlivých institucí, zajišťuje základní školení klíčových osob z jednotlivých institucí, identifikuje konkrétní potřeby jednotlivých institucí/agend pro přechod na MKN-11 a podniká kroky k její implementaci v praxi.

V souvislosti s aktivitami směřujícími k zavedení MKN-11 v ČR byla iniciována také mezinárodní spolupráce s dalšími státy (Polsko, Slovensko) a užší spolupráce se samotnou WHO. Ta se postupně rozvíjí i v rámci WHO-FIC European Network.

 

Inovace v MKN-11

MKN-11 přináší několik významných technických a obsahových změn. Mezi technické patří např. nové kódovací schéma, nový datový model nebo možnost kombinování kódů za účelem vyššího klinického detailu a komplexnosti kódované informace.

K obsahovým změnám patří doplnění položek do mnohem větší úrovně klinického detailu, přesuny v některých kapitolách (cévní nemoci mozku), vytvoření nových kapitol (např. sexuální zdraví), včetně rozsáhlé části tzv. rozšiřujících kódů nebo doplňku pro tradiční medicínu. Kromě toho nyní většina položek obsahuje vysvětlující popis, resp. definici.

Hlavní změnou, kterou MKN-11 přináší, je ovšem posun v pojetí klasifikace z informačního produktu (typicky chápaného jako kniha) k informačnímu standardu (pravidla, databáze, elektronické nástroje).

MKN-11 je navržena jako polyhierarchická. Jeden koncept je možné řadit do více hierarchických skupin podle logických vztahů. Umožňuje nejen specifikaci a klasifikaci onemocnění, ale i kódování projevů, příčin poranění, vzácných onemocnění, lékařských prostředků, specifikaci lokalizací, míry závažnosti apod. Kódované položky (tedy vlastně konkrétní jednotky onemocnění) mohou nově mít vlastní definici, popis, kritéria. Navíc je možné zaznamenanou informaci rozšířit prostřednictvím kombinací s rozšiřujícími kódy (Extension Codes) v procesu tzv. postkoordinace o podrobnosti jako je infekční agens, histopatologický nález, lateralita nebo anatomická lokalizace. MKN-11 tak přináší významné změny ve využití pro nejrůznější účely a různé pohledy či potřeby uživatelů.

Česká verze

Aktuální stav české verze MKN-11

V současné době je k dispozici pracovní náhled české verze MKN-11 po úvodní validaci obsahu klinickými experty. Jedná se o náhled aktuální verze, která bude v následujících měsících aktualizována zapracováním připomínek obdržených na konci projektu. Prezentuje obsah MKN-11 prostřednictvím dvou on-line nástrojů Světové zdravotnické organizace, „Browser MMS“ a „Kódovací nástroj MKN-11“. Oba nástroje byly upraveny pro použití s českou verzí MKN-11, ale mohou obsahovat fragmenty originální anglické verze.

Náhled české verze 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11 MMS Czech Prerelease, říjen 2023)

Uvedené webové nástroje zobrazují obsah MKN-11 z února 2023 s jazykovou aktualizací k říjnu 2023. Zjištěné chyby a doplnění chybějících českých termínů jsou předmětem průběžných aktualizací, o jejichž vydání zde budeme informovat.

Terminologii české verze MKN-11 ve stavu k červnu 2023 lze prohlédnout i v samostatném souboru:

Veřejné připomínkování české verze MKN-11

Pro zajištění odborné kvality a aktuálnosti použité medicínské terminologie uvítáme připomínky k obsahu a hlášení chyb v české verzi. Pro vložení připomínky/hlášení chyby použijte formulář.

Připomínky budou následně posouzeny a vypořádány, následně zapracovány a promítnuty do další aktualizace.

Informace o copyrightu MKN-11

World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.). https://icd.who.int/.

Světová zdravotnická organizace poskytla práva na překlad a zveřejnění v českém jazyce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který je výhradně zodpovědný za kvalitu a správnost české verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí by měla být za závaznou a věrohodnou považována původní anglická verze.

MKN-11: Mezinárodní klasifikace nemocí: jedenáctá revize. Aktualizované vydání k 1. 1. 2023

© Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2023

Všechna práva vyhrazena. Žádosti o svolení k reprodukci této publikace ke komerčnímu i nekomerčnímu využití směřujte na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého nám. 4, P. O. BOX 60
128 01, Praha 2 – Nové Město
E-mail: uzis@uzis.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR nezaručuje, že informace obsažené v této publikaci jsou úplné a přesné, a nebude odpovědný za škody vzniklé v důsledku jejich používání. V případě zjištění chyb nebo nesrovnalostí kontaktujte editory českého překladu na e-mailové adrese mkn@uzis.cz.

Tvorba české verze MKN-11

Tvorba české verze byla zahájena v roce 2021 a vycházela z podkladů WHO, které byly průběžně aktualizovány.

Primárním cílem bylo vytvoření české verze tzv. Foundation, tedy nejvíce podrobné vrstvy klasifikace, která obsahuje více než 130 tis. odborných termínů. Překlad probíhal v rámci Translation platform, poskytnuté WHO pro tyto účely.

Celý proces tvorby české verze MKN-11 lze rozdělit do několika dílčích částí:

 1. Automatický import termínů z MKN-10 – V prvním kroku byl do Translation Tool nahrán soubor termínů MKN-10 (názvy kódovaných položek), který nyní zaujímá asi 2 % obsahu MKN-11. Následně byla provedena kontrola termínů a jejich úprava dle anglického originálu editory
 2. Překlad nových termínů týmem editorů – byl sestaven interní tým editorů Oddělení klinických klasifikací ÚZIS ČR  (převážně lékaři či biomedicínští inženýři s přehledem o medicínské terminologii), překlad byl prováděn dle metodického materiálu sjednocujícího postup překladu a seznam preferovaných českých ekvivalentů pro vybrané termíny. Problematické termíny byly diskutovány s experty z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.
 3. Interní revize mezi editory – Každá kapitola po prvotním překladu prošla interní vzájemnou revizí mezi překladateli pro odstranění zásadních chyb v návrhu překladu.
 4. Validace klinickým expertem – Návrhy překladu jednotlivých kapitol byly předány expertům z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) příslušné odbornost k revizi, zejména z hlediska správnosti a odbornosti termínů a kontroly kompletnosti.
 5. Finální postprodukce – V naprostém závěru probíhá tzv. „postprodukce“, která usiluje o konzistenci českých termínů, vyhledávání překlepů a chyb, doplnění synonym a přidružených termínů či jejich kombinací.

Tvorba české verze MKN-11 byla realizována v rámci projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace.

Implementace MKN-11 v ČR

Samotné zavedení MKN-11 je proces, který potrvá několik let a závisí na splnění řady dílčích předpokladů. Tento proces je podrobně popsán v Implementačním plánu, který obsahuje také Roadmapu s přehledem klíčových aktivit a jejich načasování.

Hlavním předpokladem k úspěšné implementaci MKN-11 v ČR je vytvoření české verze a navazujících materiálů a podkladů pro použití v informačních systémech.

Dalším předpokladem úspěšné implementace MKN-11 v praxi je její základní představení a šíření povědomí o tom, jaké jsou možnosti jejího využití v odborných kruzích a mezi jejími potencionálními uživateli

Zároveň je nutné mapovat reálné potřeby a možnosti implementace MKN-11 v národně relevantních systémech a na základě podkladů a zpětné vazby provést rozhodnutí v některých technických oblastech, zejména pak o

 • rozsahu a úrovni použití MKN-11 v českém systému,
 • technické realizaci prezentace struktury klasifikace,
 • úpravách datových rozhraní určených pro vykazování úhrad zdravotní péče a pro sběr dat v rámci zdravotnické statistiky.

Dalšími podmínkami pro zavedení MKN-11 v české praxi je zajištění odpovídajících legislativních podmínek a edukace uživatelů před samotným zavedením klasifikace je vyvrcholením implementačních aktivit.

Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR

Pro účely informovanosti, participace a komunikace s aktéry zahrnutými v implementaci MKN-11 v ČR byla v září 2021 ustanovena meziresortní pracovní komise. Komise je složena ze zástupců dotčených institucí, které používají MKN ve sběrech dat, nebo jsou angažovány v elektronizaci zdravotnictví, sběru a výměně dat ve zdravotnictví nebo na zdravotně-sociálním pomezí.

Pro více informací o Komisi navštivte Portál poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva zdravotnictví.

Nástroje MKN-11

ICD-11 Browser

Webový prohlížeč umožňuje uživateli procházet strukturu linearizace ICD-11 MMS a nalézt pojmy vyhledáváním termínů, anatomických struktur či dalších prvků z MKN-11 v hierarchickém stromě klasifikace.

ICD-11 Coding Tool

Kódovací nástroj usnadňuje proces kódování klinické informace prohledáváním obsahu MKN-11 na základě zadávaného termínu. Následně se generují a dynamicky aktualizují 3 typy výstupů: seznam nalezených slov, spárované entity s odkazem na Browser a kapitoly související se zadávaným termínem.

Maintenance Platform

Platforma je určena zejména pro editory obsahu klasifikace a tvůrce lokalizovaných verzí v jiných jazycích. Umožňuje náhled nejen aktuálně uveřejněné verze klasifikace (MMS), ale i podkladové vrstvy (Foundation) v její průběžně aktualizované podobě a umožňuje vznášet požadavky a návrhy na aktualizace a průběžné zlepšování MKN-11. Obsahuje přístup do překladatelské platformy (Translation Platform), která umožňuje tvorbu jazykových verzí MKN-11 a zobrazení linearizací, mapovacích tabulek, metodik a dalších zdrojů.

Vzdělávání

Jak na národní, tak na mezinárodní úrovni probíhají vzdělávací aktivity přibližující obsah a použití MKN-11.

WHO

ČR

Publikace

Semináře a konference

Mezinárodní on-line seminář k tematice implementace 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (2022)

Seminář byl součástí konference Klasifikon 2022.

Edukační seminář o 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí Co přinese MKN-11

Prezentace ze semináře o MKN-11 v PDF:

Edukační seminář MKN-11, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR

informace o proběhlém semináři, videozáznam a prezentace ve formátu PDF naleznete ve zprávě o semináři.

Seminář byl pořádán ÚZIS ČR v rámci projektu NCMNK – Národní centrum po medicínské nomenklatury a klasifikace CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089 ve spolupráci s ČLS JEP.

KlasifiKon 2018
 • MUDr. Miroslav Zvolský: Návrh implementačního rámce, souvislosti, překlad, potřebné kroky k zavedení MKN-11 v ČR (videoPDF)
 • MUDr. Miroslav Zvolský: Představení hlavních obsahových změn mezi MKN-10 a MKN-11 (videoPDF)
 • Mgr. Aleš Beran, Ph.D.: Terminologický a ontologický rozměr MKN-11 a překladatelské strategie (videoPDF)
 • MUDr. Patricie Kotalíková: Dopady změn a zpřesnění MKN-11 na vybraná klinická témata (videoPDF)
MedSoft 2021
 • Příprava české verze 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (PDF)