Ostatní oborové klasifikace a škály

Barthelové test

Základní Barthelové test

Základní Barthelové test (také Index Barthelové, Barthel Index, Barthel Scale, BI) je mezinárodně rozšířený skórovací dotazník v oblasti aktivit denního života (ADL) z hlediska motorického, ke stažení zde:

Autorkami jsou Dorothea W. Barthelová a Florence I. Mahoneyová z USA. Původně byl používán v nemocnicích státu Maryland pro pacienty s neuromuskulárními a muskuloskeletálními onemocněními, ale jeho používání bylo rozšířeno i na ostatní pacienty s disabilitou. Je využíván také v geriatrii pro měření zdatnosti v základních každodenních činnostech (Activities of Daily Living, ADL). 

Index Barthelové hodnotí funkční omezení ve 3 stupních a je znám svou nenáročností při použití v klinické praxi.  

Celkově BI hodnotí 10 aktivit denního života: příjem stravy, oblékání, lokomoci, chůzi po schodech, přesun z lůžka na křeslo, osobní hygienu, koupání, použití WC a kontinenci moči a stolice. 

Hodnocený za samostatnost v dané aktivitě získává maximum 10 bodů, za dopomoc druhé osoby menší počet bodů a při nezvládnutí daného úkolu 0 bodů.  Celkové bodové rozpětí je 0–100 a určuje míru soběstačnosti pacienta. Dotazník tak rozdělí pacienty do čtyř podskupin (nesoběstačný, středně nesoběstačný, mírně nesoběstačný, soběstačný) podle celkového skóre. 

Držitelem autorských práv na Barthel index je Maryland State Medical Society. Může se používat zdarma pro nekomerční účely s následující citací: Mahoney FI, Barthel D “Functional evaluation: the Barthel Index.” Maryland State Med Journal 1965;14:56-61. K úpravě Barthel indexu nebo k jeho použití pro komerční účely je nutné povolení. 

Úpravu českého překladu Barthelové indexu provedl Ústav zdravotnických informací.

Odkazy:

Rozšířený Barthelové test

Rozšířený Barthelové test (Extended Barthel Index, EBI) pomáhá hodnotit potřeby pomoci při zvládání každodenních činností (Activities of Daily Living, ADL), kde jsou předpokladem kognitivní schopnosti, ke stažení zde:

Je tvořen 6 hodnotícími oblastmi, které obsahují 3 až 4 hodnotící stupně. Rozšířený Barthelové test zahrnuje: chápání, komunikaci, sociální interakci, řešení každodenních problémů, paměť, učení a orientaci, zrak a neglect syndrom. Oblasti jsou hodnoceny jednotlivě v pětibodových odstupech, maximální hodnota je 15 bodů za jednu položku. Celkové maximální skóre je 90 bodů.

Rozšířený Barthelové test kategorizuje pacienty do tří oblastí:

  • získání 90–70 bodů znamená žádné omezení, nebo mírné kognitivní omezení
  • 20–65 ukazuje na střední kognitivní omezení
  • 0–15 bodů znamená závažné kognitivní omezení

Odkazy:

Odborné přednášky

  • doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.: Barthelové test a další objektivizující škály v ošetřovatelství (video, PDF)

The National Institute of Health Stroke Scale

NIHSS je standardizované neurologické vyšetření zaměřené na popis funkčních limitací u pacientů cévní mozkovou příhodou, které je používáno jako standard pro diferenciaci těchto případů podle tíže následků.

Aktualizace české verze Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro rok 2022 obsahuje nově sadu doplňkových kódů (U53.00-U53.42) pro zaznamenání výsledku NIHSS. V odkazech níže naleznete také obsahový vzor české verze formuláře pro záznam výsledků NIHSS k vytištění a elektronickou verzi k online vyplnění.

Dotazník kvality života SF-36

Dotazník Short Form – 36 (SF-36) je nástroj spravovaný neziskovou organizací RAND Corporation sloužící k subjektivnímu ohodnocení zdravotního stavu, resp. kvality života pacientem.

Autoři dotazníku: Ware, J. E. et al. (Medical Outcome Study (MOS), Health Assessment Laboratories (HAL), Quality Metric Incorporated)

Autoři původního českého překladu: MUDr. Zdeněk Sobotík, CSc., doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.

Český překlad dotazníku SF-36 byl oficiálně publikován například v publikaci Vaňásková, Eva. Testování v rehabilitační praxi: cévní mozkové příhody. Brno. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. ISBN: 80-7013-398-8.

Grafická úprava formuláře: MUDr. Miroslav Zvolský, Ing. Dana Krejčová, Ústav zdravotnických informací a statistiky, ÚZIS ČR 2018

Pokyny k výpočtu skóre dotazníku kvality života SF-36 v souboru MS Excel

K vypočtení skóre dotazníku Short Form – 36 (SF-36) slouží tabulka vytvořená v prostředí Microsoft Excel.

Tabulka obsahuje všechny otázky z dotazníku. Výsledky jsou zaznamenávány do modrých polí, které mají výchozí hodnoty přednastavené pro zdravého jedince. Pro zadání odpovědí klikněte na modré pole, vedle kterého se zobrazí šipka. Pod touto šipkou se zobrazí nabídka možných odpovědí. Vždy vyberte jednu možnou odpověď. Takto postupujte u všech odpovědí.

Na konci dotazníku se zobrazí vypočítané skóre podle zadaných odpovědí.

Tlačítko „Náhled pro tisk“ umožní přejít k náhledu pro tisk a následné vytištění vyplněného dotazníku. Tlačítko „Výchozí hodnoty“ nastaví hodnoty zpět do původního nastavení odpovědí dotazníku, tj. pro jedince bez potíží.

Zveřejnění podkladů bylo podpořeno z projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK), registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089.