Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI)

Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI) se skládá ze dvou modulů. Tvoří ho modul kardiochirurgických operací (NKR) a modul kardiovaskulárních intervencí (NRKI).

Účel a význam registru

Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI) je celoplošný populační registr, který shromažďuje údaje o provedených kardiovaskulárních intervencích u osob s ischemickou chorobou srdeční a provedených kardiochirurgických operacích. Jedná se o sloučený registr, který vznikl spojením dlouhodobě provozovaného Národního registru kardiochirurgických operací a Národního registru kardiovaskulárních intervencí do jednoho systému.

Toto sloučení přineslo zjednodušení administrativní náročnosti a zároveň umožnilo sledovat provázanost poskytované péče pacientům s onemocněním srdce ve společném registru a tím zvýšilo hodnotu všech sledovaných údajů. Jedná se o klinicky potvrzené údaje o stavu pacienta i všech provedených výkonech, včetně detailního popisu použitých postupů, metod a materiálů, které nemohou být nahrazeny jiným existujícím zdrojem informací.

Oba registry se vzájemně doplňují a uživatelům obou odborností (kardiologické i kardiochirurgické) umožňují získat podrobné informace o historii onemocnění pacienta, rizikových faktorech, anamnéze, o způsobu léčby, použitých postupech, zdravotnických prostředcích, a především o výsledcích léčby. Společně tak umožňuje lepší koordinaci a návaznost péče, poskytované pacientům s kardiologickým onemocněním. V akutních případech umožňují rychle zjistit informace o předchozí léčbě pacienta.

Lze říci, že Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí je významnou součástí komplexní a standardizované informační podpory zvyšování kvality a efektivity kardiochirurgické a kardiologické péče v ČR. V současné době je jeho poměrně rozsáhlá datová základna k dispozici odborné veřejnosti i kompetentním institucím českého zdravotnictví v čele s MZ ČR a umožňuje:

  • systému sledování a hodnocení výsledků jednotlivých metod, postupů a pracovišť,
  • sledování a hodnocení příčin, vývoje a důsledků závažných kardiovaskulárních onemocnění a stavů,
  • stanovení, sledování a vyhodnocení národních ukazatelů kvality kardiochirurgické a kardiologické péče,
  • stanovení kvalitativních akreditačních ukazatelů založených na vědeckých základech,
  • poskytování individuálních prognostických informací pro jednotlivé typy kardiochirurgických operací a kardiovaskulárních intervencí, nutných pro klinický rozhodovací proces lékařů,
  • hodnocení potřeb a stavu kardiochirurgických intervencí a kardiochirurgických operací z hlediska kvality, efektivity, výsledků a výdajů, 
  • identifikace neadekvátních, potencionálně nevhodných intervencí a léčebných postupů, které nedosahují předpokládaných výsledků.

Legislativa