NRRZ – Modul novorozenců (NAR)

Aktuality


O modulu

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Modul novorozenců (NAR) je součástí Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ).

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění nezbytných informací z oblasti perinatální péče jak pro potřeby odborných zdravotnických pracovníků, Ministerstva zdravotnictví, tak pro mezinárodní vykazování údajů. Získané informace jsou důležitým zdrojem hodnocení zdravotního stavu novorozenců a využívají se pro řízení, hodnocení a zlepšování péče o novorozence.

Národní registr novorozenců (dále jen NRNAR) obsahuje základní údaje o okamžitém stavu novorozence po porodu, jeho další zdravotní stav, komplikace, léčbu.

Získané informace slouží pro databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Statistická jednotka zjišťování

Informace o novorozenci a matce, průběhu porodu, porodní a poporodní terapii a stavu novorozence.

Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecké úseky dětských a ženských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (bez ohledu na zřizovatele) a dále lůžková zařízení, kde bylo dítě (nepřetržitě ode dne svého narození) hospitalizováno do 3 měsíců svého života.

Za správné a úplné vyplnění povinného hlášení „Zpráva o novorozenci“ zodpovídá přednosta novorozeneckého oddělení nebo dětského a ženského oddělení.

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení (porod doma, v dopravním prostředku, ve veřejných prostorách apod.) má oznamovací povinnost zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl první poporodní ošetření rodičky a první poporodní ošetření novorozence.

Legislativa

Rozsah údajů

NRNAR je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém o novorozenci, provozovaný ÚZIS ČR od roku 1991.

V NRNAR jsou evidováni všichni novorozenci včetně mrtvě narozených.

Identifikace zařízení

 • zpráva číslo
 • číslo dítěte/chorobopisu
 • identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení
 1. Údaje o novorozenci
   
  • rodné číslo novorozence
  • rodné číslo matky
  • státní příslušnost
  • četnost těhotenství
  • pořadí
  • rok narození otce
  • číslo obce bydliště matky
  • číslo obce s rozšířenou působností
  • číslo kraje a okresu
    
 2. Údaje z porodního sálu
   
  • porod
  • způsob porodu
  • způsob vaginálního porodu
  • poloha plodu
  • datum narození
  • vitalita
  • pohlaví
  • porodní údaje – hmotnost (g)
  • porodní údaje – délka (cm)
  • porodní údaje – gestační stáří
  • léčba na sále
  • apgarové skóre 
    
 3. Údaje z oddělení
   
  • datum a čas přijetí dítěte na oddělení
  • léčba
  • počet dní na UPV
  • operační Dg.
  • vybrané nemoci a komplikace
  • vitamin K
  • provedený screening
  • vrozená vada
  • diagnózy vrozené vady (kód MKN-10) 
    
 4. Informace o propuštění dítěte
   
  • datum a hodina ukončení Zprávy o novorozenci (ZN)
  • hodnoty při propuštění – hmotnost (g)
  • hodnoty při propuštění – obvod hlavy (cm)
  • výživa
  • důvod ukončení ZN
  • důvod ukončení ZN – překlad – IČO, PČZ zařízení a oddělení
  • důvod ukončení ZN – úmrtí – příčina
  • další diagnózy (MKN-10) – při propuštění, překladu, úmrtí

Dokumenty

Závazné pokyny – metodika

NRNAR – Vzor listinné podoby pro předávání údajů

Upozornění: povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha.

Podklady pro novou datovou strukturu NRNAR platnou od 1. 1. 2016

V Národním registru novorozenců jsou spíše drobné změny. Z hlášení byly odstraněny položky „V prvních 12 hodinách (min. BE, max. % O2, min. % O2)“ a „Kalmetizace“, jejichž další sledování bylo vyhodnoceno jako nadále nepotřebné. Nově bylo do hlášení začleněno sledování použití VEX u vaginálního porodu a užívání vitaminu K. Upraveny byly číselníky položek „Léčba na sále“ a „Provedený screening“.

Publikace

Rodička a novorozenec

ISSN: 1213-2683
Stran: cca 126 stran
Od roku 2000 v česko-anglické verzi.

Zdrojem informací jsou data přebíraná z Českého statistického úřadu a údaje z Národního registru rodiček a z Národního registru novorozenců. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: 1. Zpráva o rodičce, 2. Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původně dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994-1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994-1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku.

Rodička a novorozenec 2016–2021

Rodička a novorozenec 2014–2015

Rodička a novorozenec 2013

Rodička a novorozenec 2012

Rodička a novorozenec 2011

Rodička a novorozenec 2010

Rodička a novorozenec 2009

Rodička a novorozenec 2008

Rodička a novorozenec 2007

Rodička a novorozenec 2006

Rodička a novorozenec 2005

Rodička a novorozenec 2004

Rodička a novorozenec 2003

Rodička a novorozenec 2002

Rodička a novorozenec 2001

Rodička a novorozenec 2000

Rodička a novorozenec 1999

Zdravotnická statistika | Novorozenci | Rodičky