NRRZ – Modul asistované reprodukce (AR)

Aktuality


O modulu

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Aktuality

{news:1}

Modul asistované reprodukce (AR) je součástí Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ).

Účelem registru je evidence všech žen, u kterých byla zahájena ovariální stimulace nebo bylo zahájeno monitorování za účelem léčby sterility (sterility vlastní nebo sterility jiné ženy v případě darování oocytů) metodou mimotělního oplodnění (IVF) nebo příbuznými technikami. Sledování IVF cyklů zajišťuje nezbytné informace o způsobu, průběhu, výsledcích a případných komplikacích pro potřeby odborných zdravotnických pracovníků, Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven i pro mezinárodní vykazování údajů. Získané informace umožňují hodnocení léčebných postupů a jsou využívány pro řízení a zkvalitňování péče o neplodné páry a pro realizaci státní politiky v oblasti asistované reprodukce a léčby sterility. Národní registr asistované reprodukce (NRAR) je celoplošným populačním registrem.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je léčba nebo sledování ženy s cílem o umělé oplodnění.

Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení provádějící postupy a metody asistované reprodukce.

Legislativa

Rozsah údajů

Od roku 2007 je NRAR provozován jako webová aplikace s centrální databází. Centra asistované reprodukce vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https.

Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Identifikace cyklu a ženy

 • Číslo cyklu
 • Rok
 • Kód pracoviště
 • Číslo záznamu v pracovišti AR
 • Kontrolní koncovka
 • Vložení záznamu
 • Poslední změna
 • Datum narození
 • Věk
 • Důvod překročení věkové hranice
 • Státní občanství
 • Stát současného pobytu
 • Rodné číslo
 • Cyklus hradí

2. Výchozí zdravotní údaje

 • Jde o nyní léčenou neplodnost výše uvedené ženy?
 • Byla již těhotná
 • Indikace ženy hlavní
 • Indikace ženy vedlejší
 • Poznámka k indikaci ženy hlavní/vedlejší
 • Indikace muže

3. K čemu cyklus směřuje

 • Cíl cyklu
 • Poznámka k "Cíl cyklu - Jiné“. 
 • Je zamýšleno ICSI?
 • Je zamýšleno PGT

4. Průběh cyklu

 • Stimulace ovarií /případně endometria KET
 • Datum zahájení léčby nebo vyšetření v cyklu
 • Metoda získání spermií 1
 • Metoda získání spermií 2
 • Datum odběru oocytů z ovarií
 • Počet nalezených oocytů
 • Zmrazeno oocytů pro tuto ženu
 • Darovala čerstvých oocytů 
 • Darovala ke zmrazení počet oocytů

5. Jak jinak získány oocyty /emb. než odběrem z ovarií

 • Zdroj. cyklus oo či emb.-označení
 • Zdroj. cyklus oo.či emb.-detail co to bylo
 • Zdroj. cyklus oo či emb.- vývojová fáze dnů
 • Počet rozmražených vlastních  oo. či emb.
 • Počet cizích přijatých oocytů čerstvých
 • Počet cizích přijatých oo. či emb. rozmražených z kryokontejneru

6. Oplozování a vývoj

 • Datum oplození oocytů
 • Počet oplozovaných IVF
 • Počet oplozovaných ICSI
 • Počet diploidních zygot

7. PGT

 • Bylo provedeno PGT
 • Cíl PGT
 • Jak získán materiál k PGT
 • Metoda analýzy DNA
 • počet emb. či oo. bioptovaných
 • počet všech oo. či emb. s validním výsledkem
 • počet PGT  oo. či emb. vhodných OK

8. Embryotransfer

 • Datum ET
 • Počet transferovaných embryí
 • Z toho počet ET emb. po PGT
 • Dnů vývoje transf. emb.
 • Počet zmrazených emb bez PGT
 • Počet zmrazených emb s PGT

9. Komplikace

 • Byl OHSS III. st
 • Bylo závažné krvácení po odběru oocytů?
 • Byla infekce po odběru oocytů?

10. Shrnutí a uzavření cyklu

 • Kód výkonů
 • Datum vykázání cyklu zdrav. pojišťovně
 • Skutečně v cyklu provedeno
 • Poznámka ke "Skutečně v cyklu provedeno - Jiné“
 • Ukončení cyklu v pracovišti AR

11. Zda otěhotněla (editovatelné pouze 3 měsíce od ukončení cyklu)

 • Datum UZ (či  LPSK při GEU)
 • Počet plod. vajec
 • Počet plodů s akcí srd.
 • Počet mimoděl. uhnízděných plod. vajec
 • Byla dosažena klin gravidita

12. Redukce (editovatelné pouze 3 měsíce od ukončení cyklu)

 • Datum redukce mnohočet. těhotenství
 • Redukováno o kolik plodů

13. Jak gravidita pokračovala a výsledek gravidity (lze provádět libovolně dlouho)

 • Výsledek gravidity
 • Datum ukončení gravidity
 • Počet porozených plodů

14. Ukončení skladování oo či emb., které už nebudou sledovány pro původní účel (lze provádět libovolně dlouho)

 • Datum ukončení skladování embryí (oocytů)
 • Počet darovaných původně svých skladovaných embryí (oocytů)
 • Počet ukončení skladování ( emb, oo) jinak než darováním

15. Volný text

 • Poznámka - volný text

Dokumenty

Závazné pokyny – metodika

Podklady pro novou datovou strukturu NRAR platnou od 1. 1. 2016  

Změny v datové struktuře Národního registru asistované reprodukce jsou spíše drobnějšího charakteru. Upraven byl číselník položky „zamýšlený cíl cyklu“, kde byla odstraněna položka „PGD“. Preimplantačnímu genetickému testování je nově věnovaný samostatný oddíl. Další změny se nacházejí v oddílu oocyty a embrya pocházející z jiného cyklu, kde nově rozlišujeme mezi oocyty vlastními a darovanými, čerstvými a mraženými. Upravena byla část věnovaná embryotransferu, u embryí se dále sleduje vývojová fáze dnů. Dále byly nově začleněny položky: důvod překročení věkové hranice, země současného pobytu, jde o aktuálně léčenou neplodnost, poznámka k indikaci ženy hlavní/vedlejší, je zamýšleno ICSI, je zamýšleno PGT, metoda získání spermií 2, datum oplození oocytů, počet zmrazených embryí s PGT a bez PGT, položka příslušnost k EU byla zaměněna za položku státní příslušnost.

Publikace

Asistovaná reprodukce v ČR

ISSN: 2571-2268
Stran: cca 32 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 2010 (vývoj od 2007)

Data uvedená v této publikaci vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.

Asistovaná reprodukce v České republice 2020

Asistovaná reprodukce v České republice 2018–2019

Asistovaná reprodukce v České republice 2017

Asistovaná reprodukce v České republice 2016

Asistovaná reprodukce v České republice 2015

Asistovaná reprodukce v České republice 2014

Asistovaná reprodukce v České republice 2013

Asistovaná reprodukce v České republice 2012

Asistovaná reprodukce v České republice 2011

Asistovaná reprodukce v České republice 2010

Zdravotnická statistika | Asistovaná reprodukce